Головна>Факультети, кафедри >Історія кафедри  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
11.02.2015

Кафедра екологічної безпеки та організації природокористування

Історія кафедри

Випускаюча кафедра екології Кременчуцького філіалу Харківського політехнічного університету заснована 22.06.1995 року у з метою підготовки фахівців у галузі охорони навколишнього середовища.

З моменту створення і до цього часу кафедру очолює доктор технічних наук, професор, академік Української екологічної академії наук та Міжнарод-ної академії науки і практики організації виробництва, відмінник освіти України ШМАНДІЙ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ.

Середнє Придніпров’я – потужний індустріальний регіон України, де порушення стану компонентів довкілля проявляються повною мірою. Ідея створення кафедри, ко-лектив якої займався б проблемами мінімізації негативних наслідків промислової діяльності більше ніж 200 потужних підприємств міст Кременчука, Комсомольська і Світловодська, народилась ще на-прикінці 80-х років ХХ сторіччя. Так, на кафедрі фізики і хімії в складі Кременчуцького філіалу Харківського політехнічного інституту були започатковані екологічні дослідження проблем забруднення атмосферного повітря населених місць на рівні виконання госпдоговірних робіт. Це стало вихідною точкою у формуванні кафедри екології, значний внесок у який зробили: к.ф.-м.н, доц. Шмандій В.М., к.пед.н, доц. Кляхіна З.П.,ст. викл. Бездєнєжних Л.А.

Пізніше, з появою нових співробітників тематика екологічних досліджень розширюється.

У 1991 році до колективу кафедри фізики і хімії було прийнято к.т.н., доц. Яценко О.М. Під його керівництвом розпочато вивчення шляхів переробки, зберігання і утилізації промислових і побутових відходів. Це стало поштовхом до інтенсифікації досліджень в галузі створення адсорбентів на базі відходів, які можуть використовуватись для зниження рівня хіміч-ного забруднення атмосферного повітря, природних і промислових стічних вод. На сьогодні ці дослідження успішно розвиває к.т.н., доц. Бездєнєжних Л.А.

У тому ж 1991 році колектив кафедри поповнився к.х.н, доц. Козловською Т.Ф., яка започаткувала напрям еколого-токсикологічні досліджень компонентів навколиш-нього середовища.

З 1992 року на кафедрі працює к.б.н Никифоров В.В., який за ці роки сформував напрямок біоекологічних досліджень, що в кінцевому результаті призвело до створення об’єктів природно-заповідного фонду (парк-пам’ятка місцевого значення “Придніпровський парк”, заказник „Білецьківські плавні”, регіональний ландшафтний парк „Кременчуцькі плавні”). Під керів-ництвом доц. Никифорова В.В. розроблені та впроваджені ефективні методи біоіндикації та біотестування з метою визначення рівнів забруднення компонентів біосфери.

У цьому ж році до колективу кафедри було залучено старших викладачів: Солошич І.О. (к.пед.н., доцент з 2006 року), яка досліджувала вплив на навколишнє природне середовище викидів автомобільного транспорту; Ткачовим Ю.М., який продовжує та розвиває роботи з вивчення впливу на здоров’я людини геоаномальних явищ в існуючих природних і техногенно створених умовах.

У 1993 році відбувся перший набір студентів на спеціальність 7.070805 – „Прикладна екологія” у складі кафедри фізики і хімії Кременчуцького філіалу Харківського політехнічного інституту. А у жовтні 1995 року була створена кафедра екології, що функціонувала у складі машинобудівного, пізніше, автомобільного факультетів, а з 2003 року і до цього часу – факу-льтету природничих наук Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського. З 1997 по 2006 роки прийом на навчання за ОКР бакалавра ведеться за напрямом під-готовки 0708 “Екологія” за ОКР спеціаліста і магістра – зі спеціальності 7.070801 та 8.070801 – “Екологія та охорона навколишнього середовища” відповідно. Починаючи з 2006 року набір студентів на навчання за ОКР бакалавра ведеться за напрямом 6.040106 – “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”.

У 1999 році на кафедрі екології відкрито аспірантуру.

З 2003/2004 н.р. започатковано набір найбільш талановитих студентів на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр”.

За період з 1998 по 2008 роки кафедрою екології було здійснено 15 випусків фахівців ОКР спеціаліста, 14 – ОКР бакалавра, 9 – ОКР магістра.

З моменту створення кафедри її колектив поповнився багатьма співробітниками, талановитими викладачами та вченими: к.т.н., доц. Святенко А.І., який займається про-ектуванням та впровадженням систем пилогазоводоочищення, вивченням механізмів забруднення природних вод; к.г.н, доц. Алексєєвою Т.М., що досліджує механізми забруднення природно сформова-них та техногенно деградованих ґрунтів; к.б.н, доц. Дьоміним О.О., який працює у сфері медико-екологічних, біохімічних досліджень, проблем, пов’язаних з екологією людини; к.г.н, доц. Демьохіним Г.А., який займається проблемами підтоплення урбанізованих техногенно навантажених територій, вивченням геохімічних та геоморфологічних процесів забруднення поверхневих та підземних природ-них вод нафтопродуктами; відмінником освіти України, доц. Шалугіним В.С., який досліджує проблеми гідромеліорації, водочищення; ст. викл. Дейною І.П., що займається проблемами ефективного ви-користання відходів виробництва; ст. викл. Яковенко О.І., який працює у галузі розробки систем регіонального екологічного моніторингу; ас. Никифоровою О.О., наукова робота якої стосується біомоні-торингових досліджень та розробки методів біоіндикації.

На кафедрі екології плідно працюють і працювали випускники різних років: к.т.н., доцент Бахарєв В.С. – заступник декана факультету природничих наук; асистент Корнійко Л.М., провідний фахівець з лабораторного обладнання Знайко В.Ю., учбовий майстер – Голуб І.О.

З моменту створення випускаючої кафедри екології основними пріоритетами її діяльності є: інтеграція освіти і науки, розвиток і вдосконалення лабораторної бази, під-вищення кваліфікації професорсько-викладацького складу, у першу чергу шляхом захисту кандидатських і докторських дисертаційних робіт.

Згідно вище зазначених пріоритетів майже за 15 років роботи на кафедрі:
– створено сучасну лабораторно-експериментальну базу: лабораторії загальної хімії та біогеохімії, біоекології, органічної хімії, екологічної токсикології, техноекології, методів вимірювання параметрів навколишнього середовища, комп’ютерний клас;

– сформовано потужний колектив науково-педагогічних працівників, серед яких – 2 доктори наук, професори та 10 кандидатів наук, доцентів;

– реалізовано концепцію розвитку творчих здібностей студентів для науково обґрунтованого вирішення екологічних проблем. Кафедра є співорганізатором ряду наукових конференцій, у тому числі:

Міжнародної конференції „Проблеми екологічної безпеки”, Міжнародної науково-педагогічної конференції “Інтеграція екологічної освіти у світовий простір”, Всеукраїн-ській науково-практичної конференції „Біосферно-ноосферні ідеї В.І. Вернадського та еколого-економічні проблеми розвитку регіонів”. Майбутні науковці також мають змогу публікувати результати власних досліджень у збірниках тез наукових конференцій, фахових виданнях і наукових журналах, у тому числі – журналі “Екологічна безпека”, випуск якого започатковано на кафедрі у 2008 році.

1 червня 2012 р. було створено спеціалізовану вчену раду зі спеціальності 210601 - "Екологічна безпека", її головою є проф. В.М.Шмандій. За нетривалий час існування у вченій раді відбувся захист 2-х дисертаційних робіт на здобування наукового ступеня кандидата технічних наук.

Узагальнюючи вище викладене можна зробити висновок, що для забезпечення збалансованого розвитку регіону Середнього Придніпров’я потрібно постійно вирішува-ти проблеми, пов’язані із захистом довкілля від антропогенного впливу, збереженням біорізноманіття, розробки нових наукових методів і засобів забезпечення екологічної безпеки. Такому рівню знань і умінь беззаперечно відповідають фахівці-екологи – випускники кафедри екології.

У квітні 2012 року кафедру екології реогранізовано на кафедру "Екологічна безпека та організація природокористування".