Головна>Факультети, кафедри >Історія кафедри  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
25.02.2015

Кафедра обліку і фінансів

Історія кафедри

Підготовка фахівців з фінансів і кредиту в Кременчуцькому національному університеті імені М.Остроградського за напрямом і спеціальністю «Фінанси і кредит» здійснюється з 2003 року і забезпечується випусковою кафедрою «Фінанси і кредит».

Кафедра входить до складу факультету економіки і управління та є основним навчальним, науково-дослідним підрозділом університету для проведення навчально-виховної і науково-дослідної діяльності та підготовки фахівців у галузі фінансів і кредиту, економічного аналізу. В даний час кафедра веде підготовку за денною та заочною формами навчання за двома освітньо-кваліфікаційними рівнями: «бакалавр» і «спеціаліст» (ліцензія серія АЕ №270755 від 02.07.2013 р., сертифікат про акредитацію серія НД-ІІІ №1757530 від 02.07.2013 р.).

Професорсько-викладацький склад кафедри фінансів і кредиту представлений 11 штатними викладачами та 2 сумісниками; із них докторів наук, професорів – 3 (23,1 %); кандидатів наук, доцентів – 8 (61,5 %), кандидатів наук, старших викладачів - 1 (7,7%), старший викладач - 1 (7,7 %). Учбово-допоміжний персонал складає дві особи.

Базова освіта, наукова спеціальність, вчене звання, наукові публікації викладачів відповідають фаховим дисциплінам, що викладаються ними на кафедрі фінансів і кредиту. Варто зазначити, що серед викладачів є такі, що мають значний досвід практичної роботи в сфері фінансів (доценти Глухова В.І., Бабіченко В.В.) Підвищення кваліфікації викладацького складу проводиться у відповідності до норм та згідно із затвердженим графіком у провідних вищих навчальних закладах України, наукових установах, що підтверджено відповідними документами державного зразка (свідоцтвами, дипломами, сертифікатами).

Покращення якості фахової підготовки самих викладачів та збільшення кількості викладачів із науковими ступенями та вченими званнями відбувається за рахунок наукової роботи викладачів та аспірантури. За останні 5 років науково-педагогічними працівниками кафедри фінансів і кредиту опубліковано понад 170 наукових робіт у фахових журналах, видано 5 навчальних посібників з грифом МОН України, 3 монографії, підготовлено статті в 9 колективних монографіях.. Викладачами кафедри підготовлено понад 300 методичних розробок.

Науково-дослідна робота викладачів кафедри ведеться за наступними напрямами: удосконалення формування та ефективності використання фінансових ресурсів суб’єктів господарювання; реформування бюджетної системи та міжбюджетних відносин; ефективність функціонування банківської системи; підвищення ефективності фінансового посередництва; удосконалення методів управління фінансовими ризиками.

В ході проведення науково-дослідної роботи кафедра підтримує тісні зв`язки з провідними промисловими підприємствами та установами міста Кременчука. Результатом такої взаємодії стають науково-дослідні роботи кафедри, які виконуються на госпдоговірній основі як викладачами, аспірантами, так і студентами.

Науковий потенціал кафедри підвищується за рахунок власних кадрів. Протягом останніх п’яти років викладачами кафедри захищено 4 кандидатських дисертації: Крот Л.М. (2009 р.), Сніщенко Р.Г. (2012 р.), Ховрак І.В (2012 р.), Петченко М.В (2014 р.)

За наукові досягнення к.е.н., доценту Ховрак І.В. з 01.10.2014 р. призначено стипендію Кабінету міністрів України ( Постанова президії Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки від 01 жовтня 2014 року № 4). На кафедрі фінансів і кредиту, починаючи з 2013 р., щорічно проводяться дві науково-практичні конференціі: Всеукраїнська конференція «Фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання» та Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності», за результатами яких видаються збірки матеріалів.

У 2013-2014 н.р. кафедрою фінансів і кредиту проведено Всеукраїнськийо конкурс бізнес-проектів серед студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації, конкурс есе серед школярів міста і регіону «Мислимо глобально, діємо локально». Активно діє на кафедрі Школа юного фінансиста, яку відвідують учні шкіл, коледжів міста Кременчука, м. Комсомольська та інших прилеглих регіонів.

У зв’язку із задекларованою Євроінтергацією України та на підставі пріоритетів щодо розширення співпраці з країнами близького та далекого зарубіжжя кафедра фінансів і кредиту веде активну роботу щодо пошуку закордонних партнерів та встановлення тісних контактів з науковцями.

За останні 5 років кафедрою фінансів і кредиту укладено договори про співпрацю з Барановицьким державним університетом (Республіка Білорусь), АНО ВПО Пермським інститутом економіки та фінансів (Росія), Філіалом ФДОЗ ВПО «Казанський (Приволзький) федеральний університет» (м. Чистопіль, Татарстан, Росія), філією Московського державного університету технологій і управління (м. Мелеуз, Башкортостан); Уральським інститутом економіки, управління і права (Росія); Чебоксарським кооперативним інститутом автономної некомерційної організації вищої професійної освіти Центросоюзу Російської федерації «Російський університет кооперації»; Ульянівською державною сільськогосподарською академією ім.П.А. Столипіна (Росія), в межах яких викладачі, аспіранти та студенти приймають активну участь у наукових конференціях, конкурсах як в заочній, так і очній формах, обмінюються досвідом навчально-методичної роботи, забезпечуючи умови підвищення якості підготовки фахівців з фінансів і кредиту.

У 2012 році к.е.н., доцент Ховрак І.В. пройшла стажування у США за програмою “Відкритий Світ” Центру лідерства “Відкритий Світ”, що здійснюється у співробітництві з організацією Американські Ради з міжнародної освіти: ACTR/ACCELS (American Councils). У 2013-2014 н.р. вона отримала грант посольства США для випускників програми «Відкритий світ».

Отже, можна констатувати, що співробітництво із закордонними партнерами для кафедри є перспективним, довгостроковим і взаємовигідним.

Спеціаліст з фінансів і кредиту — фахівець, який вільно володіє значним обсягом знань з фінансових наук та здатен кваліфіковано ухвалювати економічно обґрунтовані рішення з питань фінансової діяльності підприємств різних форм власності, державних установ, формувати фінансові стратегії їх розвитку на перспективу, успішно реалізувати плани.

Професійна діяльність спеціаліста зі спеціальності «Фінанси і кредит» полягає у:
- здійсненні фінансових розрахунків щодо реальних потреб в коштах для забезпечення поточної фінансово-господарської діяльності підприємства;
- встановленні причинно-наслідкових зв’язків між фінансовими результатами і тими подіями, які призвели до таких результатів;
- вивченні альтернативних шляхів ведення справи і виборі найкращого варіанту дій підприємства;
- використанні принципів та методів прийняття господарських рішень в умовах ринкової економіки;
- виявленні змін у діяльності підприємства, його фінансових справах та умінні забезпечувати відповідне реагування;
- мінімізації витрат діяльності та оптимізації прибутку в межах законних операцій.

Фінансист може обіймати посади фінансового директора, фінансового аналітика, фінансового менеджера, аналітика фондового ринку, фінансиста в банках, страхових компаніях, податкових адміністраціях та інших державних та недержавних організаціях і установах.

Додаткову інформацію можна отримати за адресою:
39614, м. Кременчук, бул. Пушкіна, 3
(V корпус КрНУ), ауд. 5510.
Телефон кафедри: (05366) 3-41-80.
e-mail: kaffin2013@mail.ru