Головна>Факультети, кафедри >Історія кафедри  


Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
19.02.2020

Кафедра Галузевих юридичних наук

Історія кафедри

Історія кафедри бере початок з 15 грудня 1997 року, коли наказом ректора була створена кафедра “Правознавство”, головним призначенням якої було викладання основ правознавства для студентів усіх факультетів навчального закладу.
24 червня 1998 року Міністерством освіти України Кременчуцькому державному політехнічному університету надане право підготовки фахівців-юристів за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Молодший спеціаліст-юрист” (ліцензія № 179997, серія ВДП-1).
З 20.06.2000 року кафедра здійснювала підготовку юристів за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Бакалавр права” (сертифікат про акредитацію серії НД-П № 178590).
Відповідно до рекомендації експертної ради з права МОН України наказом ректора КДПУ від 17.05.2003 р. № 101-1 кафедра “Правознавство” реорганізована в дві кафедри: “Цивільного, господарського права та процесу”, “Криміналістики, кримінального права та процесу”.
У зв’язку з проведенням підготовчих заходів щодо ліцензування спеціальності 7.060101 “Правознавство” наказом ректора КДПУ від 29 вересня 2006 року № 213-1 кафедри “Цивільного, господарського права та процесу”, “Криміналістики, кримінального права та процесу” реорганізовано в кафедру “Кримінального та цивільного права і процесу (КЦПП)”. 1 листопада 2013 року наказом ректора КрНУ кафедра “Кримінального та цивільного права і процесу (КЦПП)” реорганізована у кафедру галузевих юридичних (ГЮН)
Кафедра галузевих юридичних наук здійснює підготовку фахівців за спеціальністю та освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр права”, галузь 0304 “Право”, напрям 6.030402, спеціальність “Право” (акредитація за рішенням Державної акредитаційної комісії від 16 грудня 2008 року, протокол № 74).
Кафедру послідовно очолювали: Собчик Володимир Тимофійович (2000-2005 роки); Ліненко Микола Олексійович (2006-2007 роки); Галунов Михайло Іванович (2007-2009 року); Митрофанов Ігор Іванович(2010-2015 роки).
На сучасному етапі кафедру очолює кандидат юридичних наук Скрипник Володимир Леонідович.
Кафедра є випусковою для фахівців за спеціальністю та освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр права” з жовтня 2003 року, а також бере участь у підготовці бакалаврів, спеціалістів та магістрів на інших факультетах університету, забезпечує викладання 39-х правових дисциплін.
Професорсько-викладацький склад кафедри за штатним розкладом становить 16 одиниць, із них професорів – 2 – д.ю.н., доцент Митрофанов І.І., д.ю.н., старший науковий співробітний Цимбалюк В.С.; доцентів – 7: к.ю.н. Локтіонова В.В., к.мед.н. Лисенко І.В., к.ю.н. Скрипник В.Л., к. ю. н. доцент Латишева В. В., к.ю.н. Слободяник Т.М., к.ю.н. Мазепа С.О., к. ю. н. Сирота Д. І., к. держ. упр. Митник А. А.; старших викладачів – 4: Даценко Л.Є., к.ю.н. Плескун О.В., Ульянов Р. А., Шмельова А. С.


У складі кафедри функціонує методичний кабінет та спеціалізований кабінет криміналістики з сучасним обладнанням (валізки для дактилоскопічних та трасологічних досліджень, криміналістична валізка для роботи слідчого, мікроскоп тощо).
Кафедрою розроблені та оновлені навчально-методичні комплекси з 32-х навчальних дисциплін, що сприяє повному забезпеченню усіх видів і форм навчального процесу необхідними методичними розробками. За всіма дисциплінами приведені у відповідність до змін в законодавстві усі навчальні робочі програми, методичні вказівки для проведення практичних і семінарських занять, самостійної роботи студентів, розроблені пакети завдань для різних форм контролю знань як для денної, так і для заочної форм навчання.