Головна>Факультети, кафедри >Історія кафедри  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
07.06.2018

Кафедра конструювання машин та технологічного обладнання

Історія кафедри

Кафедра заснована наказами МінВУЗу УРСР № 201 від 20 червня 1979 року та №77-1 від 4 липня 1979 року. У той час на кафедрі викладались такі дисципліни, як теорія механізмів і машин, деталі машин, ТММ і деталі машин, деталі машин і підйомно-транспортні засоби. Першим завідувачем кафедри був призначений доцент А.І. Чорнокнижний.

З 1982 року кафедрою беззмінно керує доктор технічних наук, професор Маслов Олександр Гаврилович.
Починаючи з 1982 року на кафедрі під керівництвом Маслова О.Г. організується науково-дослідна лабораторія чисельністю до 20 чоловік. Штатні співробітники лабораторії проводили дослідження, розробляли нові конструкції та впроваджували у виробництво вібраційні, дорожні і будівельні машини.

З 1998 року кафедра КМТО організує випуск спеціалістів зі спеціальностей «Металорізальні верстати і системи», «Обробка металів тиском».

З 2003 року кафедра стає випускаючої тільки зі спеціальності „Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні і меліоративні машини та обладнання”.

З моменту створення кафедри КМТО зусилля викладачів зосереджені в основному на становленні навчального процесу, створенні нових лабораторій за дисциплінами кафедри, оснащення лабораторій плакатами, стендами, обладнанням тощо. Зокрема, викладачами кафедри розроблені нові засади побудови сучасного навчально-лабораторного обладнання, запроваджені у навчальний процес сучасні засоби комп’ютерної техніки та комп’ютерні технології.

До складу кафедри входять викладачі, що мають багатий професійний і педагогічний досвід роботи: завідувач кафедри, докт.техн.наук, професор О.Г. Маслов; зам. завідувача кафедри, докт.техн.наук, професор Ю.С. Саленко; докт.техн.наук, доцент О.Ф. Іткін; канд.техн.наук, доцент С.В. Бардаєв; ст. викладач Р.А. Вакуленко; асистент С.В. Олейник; асистент І.І. Жовтяк; асистент О.В. Стукота; секретар кафедри, інженер Н.А. Цівина; аспіранти.

СКЛАД КАФЕДРИ

Маслов Олександр Гаврилович, докт.техн.наук, професор,
автор 220 науково-технічних робіт, 3 монографій, 75 патентів
на корисні моделі та винаходи, 4 навчальних посібників.
Читає курси лекцій з дисциплін:
1. Деталі машин
2. Теорія технічних систем
3. Дорожні машини
4. Науково-дослідна робота
5. Вібраційні машини і процеси будівельного виробництва
6. Робочі процеси будівельних і дорожніх машин
7. Основи конструювання
8. Проектування металоконструкцій.
Веде практичні заняття, курсове проектування,
є керівником спеціалістів і магістрів при дипломуванні.
Керує аспірантами.


Саленко Юлія Сергіївна,
професор кафедри, докт.техн.наук, доцент,
автор 95 науково-технічних робіт, у тому числі 3 монографії, 57 статей у фахових виданнях України, Росії, Білорусії, 26 патентів на корисні моделі та винаходи, 2 навчальних посібників.

Читає курси лекцій з дисциплін:
1. Деталі машин
2. Теорія технічних систем
3. Машини для виробництва будівельних матеріалів
4. Технічні основи створення машин
5. Взаємозамінність, стандартизація та технічні виміри.
Веде практичні заняття, курсове проектування, є керівником спеціалістів і магістрів при дипломуванні.
Керує аспірантами.
Іткін Олександр Феліксович,
докт.техн.наук, доцент,
автор 150 науково-технічних робіт, у тому числі 4 монографії, 100 статей у фахових виданнях України, Росії, Білорусії, 7 патентів на корисні моделі та винаходи.

Читає курси лекцій з дисциплін:
1. Деталі машин
2. Теорія технічних систем
Веде практичні заняття, курсове проектування, є керівником спеціалістів і магістрів при дипломуванні.
Керує аспірантами.Бардаєв Станіслав Васильович,
канд.техн.наук, доцент,
автор 30 науково-технічних робіт, у тому числі 1 монографії, 20 статей у фахових виданнях України, Росії, 7 патентів на винаходи.

Читає курси лекцій з дисциплін:
1. Вантажопідйомна, та транспортна техніка
2. Інформаційна техніка у створенні ПТ, дорожніх І будівельних машин
3. Основи автоматизації проектування машин
4. Обладнання асфальтобетонних заводів і емульсійних баз
5. САПР підйомно-транспортних, дорожніх і будівельних машин
6. Деталі машин
7. Комп’ютерне моделювання конструкторських, технологічних і економічних задач
Веде практичні заняття, курсове проектування, є керівником спеціалістів при дипломуванні.Вакуленко Роман Андрійович,
старший викладач,
автор 14 науково-технічних робіт у фахових виданнях України, 1 навчального посібника, 44 методичних вказівок.
Читає курси лекцій з дисциплін:
1. Технологія машинобудування і виробництво підйомно-транспортних, дорожніх і будівельних машин
2. Технологічні основи створення машин
3. Засоби комплексної механізації та автоматизації навантаж.-розвантажувальних, транспортних і складських робіт
4. Механізований інструмент
5. Монтаж, експлуатація і ремонт ПТ і будівельних машин
6. Теорія механізмів та машин
7. Експлуатація та обслуговування машин
8. Машини для земляних і меліоративних робіт.
Веде практичні і лабораторні заняття, курсове проектування, консультує спеціалістів і магістрів при дипломуванні.


Жовтяк Інна Ігорівна,
ассистент,
автор 2 науково-технічних робіт у фахових виданнях України та 1 патенту на корисну модель.

Веде заняття з дисциплін:

1. Теорія механізмів та машин
2. Деталі машин.


Цівина Наталья Анатоліївна,
секретар кафедри, інженер,
профгрупорг кафедри.

Організовує і повністю веде діловодство кафедри.Кафедра готує бакалаврів, спеціалістів і магістрів відповідно до спеціальностей 6.090214, 7.090214, 8.090214 – Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання. Для підготовки фахівців зі спеціальності «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання» повністю сформована лабораторна база, причому акцент зроблено на використанні в лабораторному практикумі науково-лабораторного обладнання, що дозволяє не тільки виконувати лабораторні роботи у відповідності з робочими програмами професійно-орієнтованих дисциплін, але й виконувати на тому ж обладнанні наукові дослідження; тематика курсових проектів у певній мірі містить елементи наукових досліджень; студенти ведуть активну роботу в гуртках студентського наукового товариства кафедри і університету, якими керують викладачі кафедри, співробітники кафедри мають з робочих місць доступ до інформаційних ресурсів глобальної світової мережі Інтернет та інше.

На кафедрі КМТО створена наукова школа «Дослідження закономірностей функціонування динамічних систем машин і механізмів», яка очолюється доктором технічних наук, професором О.Г. Масловим. В рамках наукової школи проводяться наукові дослідження по двох основних напрямах.
Перший науковий напрям «Створення і вдосконалення будівельних, дорожніх і вібраційних машин для виготовлення, обробки та ущільнення цементобетонних і асфальтобетонних сумішей» очолюється докт.техн.наук, професором О.Г. Масловим.
Другий науковий напрям «Створення і розробка бетонозмішувачів примусової дії» очолюється докт.техн.наук, доцентом Ю.С. Саленко.

За наслідками наукових досліджень було опубліковано 7 монографій, декілька навчальних посібників, бильш 350 наукових статей, отримано 150 авторських свідоцтв і патентів на винаходи та корисні моделі, частина з яких впроваджена на підприємствах. Виконані наукові дослідження стали основою для підготовки і захисту п’яти кандидатських і двох докторських дисертацій.

Проведені дослідження, розроблені та впроваджені у виробництво:
– асфальтозмішувальні установки безперервної дії з вібраційним обладнанням для обробки асфальтобетонних сумішей продуктивністю 50 і 200 т/год;
– ґрунтозмішувальні установки продуктивністю 50 і 100 т/год.;
– асфальтоукладальні машини з вібраційним робочим органом;
- одновальні бетонозмішувачі примусової дії з об’ємом по завантаженню 100, 250, 500,750 і 1500 літрів;
– одновальні бетонозмішувачі безперервної дії продуктивністю 100 – 200 т/год.,
– вібраційні площадки з вертикально направленими коливаннями вантажністю 0,35, 0,75, 1, 25 і 2,5 т;
– віброплощадки з вертикально направленими коливаннями і жорстко пружними обмежувачами вантажністю 0,75, 1,5, 2,5 і 5 т;
– одночастотні віброплощадки з горизонтально направленими коливаннями вантажністю 10 тонн, обладнаних планетарними віброзбуджувачами коливань;
– двохчастотні віброплощадки з горизонтально направленими коливаннями вантажопідйомністю 10 і 15 т;
– двочастотні віброплощадки з просторовими коливаннями вантажністю 10, 15, 20, 25 і 40 тонн, обладнаних дебалансними або ротаційними віброзбуджувачами коливань;
– вібраційні привантажі для формування дорожніх і багатопустотних плит.
Розроблені машини вирізняються простотою конструкції та високою ефективністю.

Кафедра підтримує творчі зв`язки з провідними навчальними та науковими установами України, такими як Харківський національний політехнічний університет, Київський національний університет будівництва і архітектури, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Харківський національний технічний університет будівництва і архітектури, Кіровоградський національний технічний університет, Придніпровська державна академія будівництва і архітектури та інши вищи навчальні закладі України та інших країн, таких як Московський державний будівельний університет.

Крім основної педагогічної діяльності співробітники кафедри активно беруть участь в суспільно значимих роботах з підготовці фахівців вищої кваліфікації:
- професор Маслов О.Г. є членом секції Наукової ради МОН України за фаховим напрямом «Машинобудування», членом президії науково-методичної ради з машинобудування і металообробки МОН України, головою спеціалізованої вченої ради К45.052.03;
– д.т.н Іткін Олександр Феліксович еє членом спеціалізованої вченої ради К45.052.03;
– д.т.н. Саленко Ю.С. є членом спеціалізованих вчених рад К45.052.03, Д45.052.06;

Кафедра КМТО забезпечує виконання:
* підготовки кандидатів технічних наук через аспірантуру університету (Керівники докт.техн.наук, професор Маслов О.Г., докт.техн.наук, професор Саленко Ю.С.);
* підготовки докторів технічних наук (Науковий консультант докт.техн.наук, професор Маслов О.Г.);
* підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;
* програм формування професорсько-викладацького складу кафедр;
* програм методичного, організаційно-наукового, інформаційного та матеріального забезпечення підготовлення бакалаврів, спеціалістів і магістрів;
* науково-дослідних робіт в галузі дослідження динаміки машин і механізмів на засадах бюджетно-цільової комплексної вузівської програми «Дослідження закономірностей функціонування динамічних систем машин і механізмів».


Додаткову інформацію можна отримати за адресою:
39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева 20. Навчальний корпус №2, ауд.2305.
Телефон кафедри: (05366) 3-11-08.
e-mail: maslov@kdu.edu.ua.