Головна>Факультети, кафедри >Історія кафедри  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
06.02.2015

Кафедра Обліку, аналізу та аудиту

Історія кафедри

Кафедра Обліку, Аналізу і Аудиту

- Підготовка фахівців за спеціальністю 7.03050901 – “Облік і аудит” в Кременчуцькому національному університеті ім. Михайла Остроградського здійснюється з 1996 р. З метою забезпечення високого рівня професійної підготовки фахівців з обліку і аудиту у 1999 р. було створено відповідну кафедру. Її очолив к.п.н., доцент Москаленко П.Г. Значний досвід роботи і творчий підхід Москаленка П.Г. дозволили запроваджувати в навчальний процес нові методики викладання у вищій школі. В 2001 році на посаду завідувача кафедри було призначено к.е.н. Касич А.О., яка продовжила формування традицій колективу у сфері навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи.

- Кафедра вдало проходить державну атестацію. Так, у 2002 році оцінкою кропіткої роботи всього колективу кафедри стало рішення Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України про визнання напряму (спеціальності) 0501 “Економіка і підприємництво”, 7.050106 “Облік і аудит” акредитованим за ІІІ (третім) рівнем. Останню переакредитацію спеціальності кафедра провела в 2012 році.

- За спеціальністю “Облік і аудит” в КДПУ здійснюється ступенева підготовка фахівців: “бакалавр” та “спеціаліст”. Окрім зазначеного, кафедра обліку та аудиту здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів на інших факультетах (економічному, управління, автомобільному, юридичному) за 9-ма спеціальностями. Загалом викладачі забезпечують викладання понад 40 дисциплін, за якими повністю сформовані навчально-методичним комплекси. З моменту відкриття в університеті спеціальності “Облік і аудит” підготовка фахівців здійснюється як за державним замовленням, так і за цільовими договорами між університетом і підприємствами, а також навчання за контрактами. Високий попит на дану спеціальність і, як наслідок, зростаюча кількість студентів потребували розширення кадрового складу кафедри, серед яких і кандидати наук, і фахівці високої кваліфікації, що мають досвід практичної роботи бухгалтера у реальному секторі економіки. В 1999-2000 рр. колектив кафедри поповнили молоді, енергійні та творчі кадри. Деяку нестачу педагогічного досвіду заповнювали методичні семінари та наукова робота викладачів кафедри, результатом якої стали захисти дисертацій викладача та випускників кафедри: Хоменко Л.М., Лисиченко О.О., Безуглої В.О. В даний час професорсько-викладацький склад кафедри представляють: 1 професор, доктор економічних наук; 5 доцентів, кандидатів економічних наук; 5 старших викладачів. Кафедра постійно працює над активізацією наукової роботи: переважна більшість викладачів працюють над написанням дисертацій, посібників підручників.

Зберегти інформацію щодо подання документів

- Основним завданням кафедри обліку і аудиту є забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців, які були б конкурентоспроможними в сучасних умовах. Саме тому кафедра постійно підтримує зв’язок з підприємствами м. Кременчука визначаючи рівень відповідності спеціалістів-випускників кафедри потребам підприємств, а також проводячи науково-дослідну роботу за важливими для національного господарства напрямами. Протягом останніх років виконано науково-дослідні роботи на замовлення ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод», МКП «Даст», ПП «Пластбуд», інших.

Завідувач кафедри, доктор экономічних наук, професор Касич Алла Олександрівна

Біографічна довідка

Дата народження – 03 січня 1971 року.

Контактні дані:

 • тел. (05366) 36125;
 • електронна адреса: kasich.alla@gmail.com

Освіта: Закінчила у 1993 р. університет імені Тараса Шевченка , спеціальність «географія», кваліфікація «географ-країнознавець, референт зовнішньоекономічної діяльності, викладач»; здобула у 2004 р. другу вищу освіту у Кременчуцькому державному політехнічному університеті, спеціальність “Облік і аудит”; здобула у 2005 р. третю вищу освіту в Інституті економіки й нових технологій, спеціальність «Менеджмент організацій»; закінчила у 1999 р. аспірантуру Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2001 р. – захист кандидатської дисертації у спеціалізовані вчені раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 08.06.02 – підприємництво, менеджмент та маркетинг. Тема дисертації: «Управління адаптацією організаційно-економічних форм підприємств в сучасних умовах». У 2009 р. – захист докторської дисертації у спеціалізованій вченій раді Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економіки України за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Тема дисертації: «Науково-методологічні засади розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні».

Основні етапи науково-педагогічної діяльності у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації:
 • 1993-1996 рр., Інститут економіки й нових технологій (м. Кременчук), викладач.
 • 1996-2001 рр. Кременчуцький політехнічний інститут (університет) старший викладач кафедри економіки, економічної теорії.
 • з 2001 р. – по даний час – завідувач кафедри обліку, аналізу і аудиту Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського.

Сфера наукових інтересів: сучасні моделі соціально-економічного розвитку країн світу, умови забезпечення стійкого розвитку економічних систем, стратегічний аналіз діяльності транснаціональних корпорацій.

Основні публікації:

 • Касич А.О. Розвиток інвестиційно-інноваційних процесів в Україні: джерела, оцінка, перспективи [монографія] : Кременчук, Кременчуцька міська друкарня. – 2008. – 406 с.
 • Касич А.О. Досвід формування національних інноваційних систем в країнах, що розвиваються / Касич А.О. // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 5 (143). – С. 46–49.
 • Касич А.Л. Багатофакторна продуктивність як індикатор рівня технологічного розвитку країни Наукові записки. Серія „Економіка”: збір. наук. праць. – Острог: Видавництво національного університету „Острозька академія”, 2013. – Вип. 21. – С. 221–228.

Заступник завідувача кафедрою, старший викладач Циган Раїса Миколаївна

Бібліографічна довідка

Дата народження – 17 вересня 1971 року.

Контактні дані:

 • тел. (05366) 36125;
 • електронна адреса: raisaoaa@gmail.com

Освіта: Закінчила у 1994 році Харківський політехнічний інститут за спеціальністю "гідравліка, гідро-пневмоавтоматика і гідропривід"; у 1996 році закінчила Харківський Інженерно-економічний інститут за спеціальністю "міжнародний менеджмент".

Основні етапи науково-педагогічної діяльності у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації:
 • З 2000 року по теперішній час – старший викладач кафедри "Облік, аналіз і аудит" Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Сфера наукових інтересів: фінансовий облік; Міжнародні стандарти фінансової звітності; облік, аналіз і управління грошовими потоками.

Основні публікації:

 • Актуальність застосування збалансованої системи показників на українських підприємствах. Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Випуск 20. – 164-168 с.
 • Проблеми аналізу консолідованої фінансової звітності в умовах глобалізаційних процесів. Вісник Львівської комерційної академії / [ред. кол. : Башнянин Г.І., Апопій В.В., Вовчак О.Д. та ін.]. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2011. – Вип. 36. – С.424–426 – (Серія економічна).
 • Механізм забезпечення ефективного управління грошовими потоками підприємства. Аспекти соціально-економічного розвитку транзитивної економіки. / Під ред. д.е.н., професора О.О.Непочатенко. (Частина 2.) [колективна монографія]. – Умань. – Умань: Видавець «Сочінський», 2011. – С.249–253

Кандидат економічних наук, старший викладач Онищенко Оксана Володимирівна

Бібліографічна довідка

Дата народження – 14 червня 1978 року.

Контактні дані:

 • тел. (05366)36125;
 • електронна адреса: oksanakremenchug@gmail.com

Освіта: Закінчила у 2000 році Кременчуцький державний політехнічний інститут за спеціальністю "менеджмент організацій"; у 2003 році там же закінчила аспірантуру за спеціальністю "економіка промисловості".

Основні етапи науково-педагогічної діяльності у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації:
 • З 2012 року по теперешній час – старший викладач кафедри "Облік, аналіз і аудит" Кременчугского національного університету імені Михайла Остроградського.

Сфера наукових інтересів: кластерізація, реінжиніринг бізнес-процесів, питання податкового і бухгалтерського обліку.

Основні публікації:

 • Реінжиніринг бізнес-процесів авіапідприємств транспортно-логістичного кластеру // Науковий журнал «БІЗНЕС ІНФОРМ», №1 (420) 2013. – С.144–150.
 • Касич А.О., Онищенко О.В. Еволюція наукових підходів до формування облікової політики підприємства // Вісник кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2013. – Випуск 1 (78). – С.172–181.
 • Сучасні проблеми формування собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) у бухгалтерському та податковому обліку // Формування фінансової системи в умовах глобалізації: ХХІV Міжнародна науково-практична конференція, (м.Київ, 9–10 серпня 2013 р.) / К.: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2013. – С. 87–90.
 • Звітність малих підприємств з урахуванням МСФЗ і НП(С)БО 1 // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Актуальні питання забезпечення стійкого розвитку національного господарства", 29–30 жовтня 2013 р. – Кременчук: Пресс-Лайн, 2013. – С.193–195.

Старший викладач Авраменко Олена Іванівна

Біографічна довідка

Дата народження – 03 січня 1966 року.

Контактні дані:

 • тел.(05366) 710546;
 • електронна адреса: helena.job@mail.ru

Освіта: Закінчила у 1989 році УСГА (м. Київ) ; у 2000 році закінчила ФПК Кременчуцького державного політехнічного інституту за спеціальністю «Облік та аудит». Старший викладач.

Сфера наукових інтересів: регіональна економіка, інвестування, оподаткування.

Основні публікації:

 • Авраменко О.І. Аналіз стану регіонального будівельного комплексу (на прикладі Полтавської області). Міжвузівська – міжкафедральна наукова конференція студентів та аспірантів - Кременчук: КІДУЕІП, 2010. - С.5-6.
 • Авраменко О.І. Ринкове регулювання процесів формування регіонального будівельного комплексу. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, молодих учених та науковців – Кременчук: КІДУЕІП, 2011. – С.163-164.
 • Касич А.О., Авраменко О.І. Перспективи застосування податкового кредиту у процесах формування регіонального будівельного комплексу. Вісник Хмельницького національного університету.- Хмельницький, 2011. – № 41.- С.93 – 97.
 • Авраменко О.І. Закордонний досвід функціонування малих будівельних підприємств. Становлення економіки України у після кризовий період: ризики та проблеми розвитку. Колективна монографія. – Умань: Видавець «Сочінський », 2012. – С.350 -352.
 • Касич А.О., Авраменко О.І. Формування оподатковуваного прибутку в контексті змін до податкового законодавства України. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. – Кременчук:2013. -№ 1 (78). - С.155-159.

Старший викладач Гноєва Ірина Миколаївна

Біграфічна довідка

Дата народження - 04 серпня 1979р.

Освіта:У 2001 році закінчила Кременчуцький державний політехнічний університету і отримала вищу освіту за спеціальністю «Облік та аудит». Після закінчення ВНЗ прийнята на посаду асистента кафедри «Облік і аудит» Кременчуцького державного політехнічного університету. З вересня 2011 року переведена на посаду старшого викладача кафедри «Облік, аналіз і аудит» Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського. У 2013 році зарахована до аспірантури Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського на заочну форму навчання за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами.

Основні етапи науково-педагогічної діяльності у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації:
 • з 2001р. по 2011р. - асистент кафедри «Облік і аудит» Кременчуцького державного університету ім. М. Остроградського;
 • з 09.2011р. - по теперішній час - старший викладач кафедри «Облік, аналіз і аудит» Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського.

Основні публікаціії:Автор науково дослідної роботи на тему «Розробка методів маркетингового дослідження ринку аудиторських послуг», 18 наукових статей (6 з яких у фахових виданнях України), 23 тез доповідей на Всеукраїнських та міжнародних конференціях, 30 методичних вказівок. Керівник 25 наукових студентських публікацій.

Вибрані праці:

 • Аналіз стану машинобудівного комплексу України / Матеріали Всеукраїнської наукової конференції за міжнародною участю „Актуальні питання забезпечення стійкого розвитку національного господарства” 29 – 30 жовтня 2013 р. – Кременчук, С. 71 – 72.
 • Якість аудиторських послуг / Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2013. – Випуск 1 (78) –С. 181 – 186.
 • Роль маркетингових досліджень в управлінні аудиторською фірмою / Економіка та інноваційний розвиток національного господарства – Тернопіль: – СМТ «Тайп», 2013. №1. – С. 208 – 210.
 • Обґрунтування критеріїв конкурентоспроможності аудиторських фірм / Актуальні питання розвитку економіки: теорія і практика. Колективна монографія / Під ред. А.О. Касич, М.М. Хоменко – Кременчук: – ТОВ «Кременчуцька міська друкарня», 2012. – С. 218 – 222.
 • Аналіз стану аудиторської діяльності в Полтавській області / Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2011. Випуск 6 (71) – Ч1. – С. 221 – 215. Розвиток ринку аудиторських послуг в Україні / Облік і фінанси АПК – Науково-виробничий журнал. – №1, 2011. С.76 – 80

Старший викладач Ткаченко Ірина Віталіївна

Біографічна довідка

Дата народження - 18 жовтня 1974 року.

Контактні дані:

 • тел. (05366) 3 61 25;
 • електронна адреса: tirina@e-mail.ua

Освіта: Закінчила у 1998 році Кременчуцький державний політехнічний інститут за спеціальністю «Менеджмент у виробничій сфері»; у 2001 році – факультет підвищення кваліфікації за спеціальністю «Облік і аудит».
Основні етапи науково-педагогічної діяльності у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації:
 • З 1999 року по теперішній час – старший викладач кафедри "Облік, аналіз і аудит" Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.
 • У 2012 році зарахована до аспірантури Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами

Сфера наукових інтересів: пенсійна система в Україні, доходна та витратна частини її бюджету, проблеми збалансування.

Основні публікації:

 • Систематизація чинників впливу на складові доходної частини Пенсійного фонду України // Науковий журнал «БІЗНЕС ІНФОРМ» – №3 2013. – С. 327-331
 • Касич А.О., Ткаченко І.В. Методичні основи аналізу доходної та витратної частин бюджету пенсійного фонду України // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2012. – Випуск 6 (77). – С. 149-154
 • Доходи і видатки пенсійного фонду: проблеми збалансування // Актуальні питання розвитку економіки: теорія і практика / Колективна монографія – Кременчук: ТОВ «Кременчуцька міська друкарня», 2012 – 72-76 с.
 • Демографічні чинники пенсійної реформи в Україні // Науковий економічний журнал «Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу»: Випуск 2(14), 2011 р. - С. 107-110
 • Касич А.О., Ткаченко І.В. Відмінності встановлення фінансового результату в бухгалтерському і податковому обліку // Актуальні проблеми економіки. – 2011. - № 2(116). – С.185-191.
 • Цільове фінансування: податково-бухгалтерські аспекти // Вісник Кременчуцького національного університету ім.. М. Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2011. – Випуск 6 (71), частина 1. – С. 223-226

Старший викладач Федорченко Наталя Львівна

Біографічна довідка

Дата народження – 5 березня 1965 року.

Освіта: Закінчила у 1991 році Харківський політехнічний інститут за спеціальністю "автоматизація і комплексна механізація машинобудування"; у 1999 році закінчила інститут економіки і нових технологій за спеціальністю "облік і аудит"

Основні етапи науково-педагогічної діяльності у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації:
 • З 1999 року по теперешній час – старший викладач кафедри "Облік, аналіз і аудит" Кременчугского національного університету імені Михайла Остроградського.

Сфера наукових інтересів: питання податкового і бухгалтерського обліку.

Основні публікації:

 • Необхідність реформування стягнення податку на додану вартість в Україні в контексті інтеграції до ЕС / Економіка і управління: аналіз тенденцій та перспектив розвитку. Колективна монографія / За ред.А.О.Касич, М.М. Хоменко – Кременчук: ТОВ «Кременчуцька міська друкарня», 2013. – С. 83-87
 • Федорченко Н.Л., Корніяш В.С Особливості впливу релевантної інформації на прийняття управлінських рішень / Економіка і управління: аналіз тенденцій та перспектив розвитку. Колективна монографія / За ред.А.О.Касич, М.М. Хоменко – Кременчук: ТОВ «Кременчуцька міська друкарня», 2013. –С. 164 - 169
 • Удосконалення процесу інвентаризації основних засобів / Матеріали Всеукраїнської наукової конференції „Актуальні питання забезпечення стійкого розвитку національного господарства”, 26-27 жовтня 2012 р. – Кременчук: Видавець ПП Щербатих О.В., 2012 – С. 214-216
 • Поточні біологічні активи як об’єкт обліку та аналізу на підприємстві / Матеріали Всеукраїнської наукової конференції „Актуальні питання забезпечення стійкого розвитку національного господарства”, 28 – 29 жовтня 2011 р. – Кременчук: Видавець Щербатих, 2011. – С. 137–138