Головна>Факультети, кафедри >Наукові видання кафедри  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
27.10.2014

Кафедра економіки

Наукові видання

Тип

Співавтори

Назва

Джерело

Рік

Монографія

Безручко О.О.

Оцінювання циклічної динамки потенціалу промислового підприємства

Управління виробничим та інфраструктурним розвитком економічного потенціалу України : монографія / за заг. ред.. В.П. Волкова. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2012. – 500с.

2013

Монографія

Перерва П.Г., Косенко О.П.

Дослідження сучасного стану та джерел фінансування інновацій на регіональному рівні.
Обґрунтування методичних підходів до оцінки інноваційного потенціалу на мезорівні.
Моделювання впливу факторів стимулювання та диверсифікації інноваційного розвитку регіону на рівень його інвестиційного забезпечення. Форми фінансування інноваційного розвитку регіонів.

Соціально-економічна мотивація інноваційного розвитку регіону : монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, професора О. В. Прокопенко. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 576 с. С. 227 – 245.

2012

Монографія

Гришко Н.Є.

Оптимізація параметрів екологічного розвитку у контексті забезпечення економічної безпеки машинобудівного підприємства

Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища: Монографія за загальною редакцією О.І.Маслак. - Кременчук, 2012.- С.7-33.

2012

Монографія

Безручко О.О.

Еколого-економічний потенціал як передумова сталого розвитку підприємства

Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища: Монографія за загальною редакцією О.І.Маслак. - Кременчук, 2012.- С. 93-105

2012

Монографія

Квятковська Л.А.

Сталий розвиток : економічні імперативи

Колективна монографія «Менеджмент, маркетинг та інтелектуальний капітал в глобальному економічному просторі», Харьков

2012

Монографія

Безручко О.О.

Синергетичний підхід до оцінювання економічного потенціалу промислового підприємства в умовах циклічних коливань

Сучасні концепції, передумови та перспективи розвитку підприємств України (управлінський аспект): колективна  монографія/ під заг. ред. К.Ф.Ковальчука. — Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. –С. 26-45

2012

Монографія

-

Значення екологічного моніторингу при оцінюванні екологічної складової сталого розвитку

Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища: монографія / за   ред. Д.е.н., проф.. О.І. Маслак. – Кременчук, 2012. – 208 с. ( с.105-118)

2012

Монографія

Маслак О.І.

Оптимізація параметрів екологічного розвитку у контексті забезпечення економічної безпеки машинобудівного підприємства

Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища: монографія/ за ред. д.е.н., О.І. Маслак.- Кременчук, 2012. – С.7-33.

2012

Монографія

колективна

Економічна ефективність інвестування проектів екологізації промисловості (на прикладі ВАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю)

Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища : монографія за ред. д.е.н., проф. О.І. Маслак . – Кременчук, 2012. – С. 175-195.

2012

Монографія

Безручко О.О.

Рейтингова оцінка економічного потенціалу машинобудівного підприємства

Становлення економіки України у післякризовий період: ризики та проблеми розвитку: колективна монографія / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань: Видавець «Сочінський», 2012. – Ч. 2. – С. 73–80.

2012

Монографія

 

Напрями галузевої та територіальної диверсифікації інноваційного розвитку промисловості України

Проблеми і перспективи ринково-орієнтованого управління інноваційним розвитком: Колективна монографія / За ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: ТОВ «ТД «Папіріус», 2011. – С. 84–97.

2011

Навчальний посібник

Воробйова Л.Д.

Економіка промислового підприємства

Навчальний посібник – Київ: Центр учбової літератури, 2011. – 172 с.

2011

Навчальний підручник

Перерва П.Г., Ілляшенко С.М.,
Мехович С.А., Погорєлов М.І.,

Управління інноваційною діяльністю: магістерський курс. Частина 2

Підручник / За ред. проф. Перерви П.Г., проф. Погорєлова М.І., проф. Меховича С.А., проф. Ларки М.І. – Харків: Віровець А.П. «Апостроф», 2011. – 614 с.

2011

Навчальний підручник

Перерва П.Г., Ілляшенко С.М., Чухрай Н.І., Цибульов П.М.,

Управління інноваційною діяльністю: магістерський курс. Частина 1

Підручник / За ред. проф. Перерви П.Г., проф. Погорєлова М.І., проф. Меховича С.А., проф. Ларки М.І. – Харків: Віровець А.П. «Апостроф», 2011. – 623 с.

2011

Монографія

 

Сценарне моделювання стратегії розвитку промислового підприємства (на прикладі ВАТ «КСЗ»)

Маркетинг. Менеджмент. Інновації: Колективна монографія / За ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: ТОВ «ТД «Папіріус», 2010. – С. 162–169.

2011

Монографія

Косенко А.П., Коциски Д, Перерва П.Г., Сакай Д.

Экономическая оценка инновационного потенциала

Издательство Мишкольцкого университета. - Мишкольц-Харьков, 2010. – 166с.

2010

Монографія

 

Перспективні напрямки й можливі соціально-економічні наслідки диверсифікації інноваційного розвитку промислововсті

Монографія. – Кременчук, 2010.-167с.

2010

Монографія

 

Диверсифікація інноваційного розвитку промисловості України

Монографія. – Львів: ІРД НАН України, 2010. – 456 с.

2010

Монографія

Косенко А.П., Коциски Д, Перерва П.Г., Сакай Д.

Экономическая оценка инновационного потенциала

Издательство Мишкольцкого университета. - Мишкольц-Харьков, 2009. – 166с.

2009

Навчальний підручник

Перерва П. Г., Мехович С. А., Погорелов Н.и.., Вороновский Г.К.,

Економика и управление инновационной деятельностью

Учебник / Под  ред. проф Перервы П. Г., Меховича С. А., Погорелова Н.И., Вороновского Г.К.– Харьков: НТУ «ХПИ», 2009. – 1203 с. – Рус. язык

2009

Навчальний підручник

Перерва П. Г., Мехович С. А., Погорєлов М. І., Дюжев В. Г., Сухомлин Л. Є., Зайцев Ю. І., Віхляєва С. І.

Організація та управління інноваційною діяльністю.

За ред. проф. Перерви П. Г., Меховича С. А., Погорєлова М. І. – Харків: НТУ «ХПІ», 2008. – 1025 с. – Укр. мовою

2008