Головна> Вчена рада> ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ  
КрНУСХВАЛЕНО
Вченою радою КрНУ
протокол № 4
від 26 листопада 2015 р.
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом ректора КрНУ
№ 284-1 від 08 грудня 2015 року


ПОЛОЖЕННЯ
про Вчену раду Кременчуцького національного університету
імені Михайла Остроградського

Положення розроблено відповідно до Закону України "Про освіту" від 23.03.1996 року № 100/96-ВР (100/96-ВР), "Про вищу освіту" від 01.07.2015 року № 2984-ІІІ (2984-14), Статуту університету.

Положення схвалює Вчена рада університету та затверджується відповідним наказом ректора. Зміни та доповнення до положення затверджуються Вченою радою університету.

1. Загальні положення

1.1. Вчена рада є колегіальним органом управління вищого навчального закладу, який утворюється строком на п'ять років, склад якого затверджується наказом керівника вищого навчального закладу протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

1.2. Вчена рада університету створюється для вирішення основних питань його діяльності кількістю до 70 осіб.

1.3. Вчену раду університету очолює її голова, який обирається таємним голосуванням із числа членів Вченої ради університету, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради.

1.4. До складу Вченої ради університету входять за посадами ректор, перший проректор, проректори, директори навчально-наукових інститутів, декани факультетів, учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників університету, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів (начальників) кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників вищого навчального закладу і які працюють у ньому на постійній основі, виборні представники аспірантів, докторантів, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники органів студентського самоврядування університету відповідно до квот, визначених Статутом університету.

1.5. За рішенням Вченої ради до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців. При цьому не менш як 75 відсотків складу Вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники університету і не менш як 10 відсотків - виборні представники із числа студентів.

1.6. Виборні представники із числа працівників вищого навчального закладу обираються вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу - конференцією трудового колективу - за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники із числа студентів обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

1.7. Вибори до складу Вченої ради починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

1.8. Вчена рада університету діє на підставі Статуту університету, згідно з цим Положенням і відповідно до Закону України "Про вищу освіту".

1.9. Термін повноваження Вченої ради Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського - п'ять років.

1.10. У процесі діяльності Вченої ради можлива ротація її членів. Склад Вченої ради університету або внесення змін до її складу затверджує ректор університету відповідним наказом на підставі рішення Вченої ради, прийнятого простим відкритим головуванням. За необхідності - введення членів до складу Вченої ради здійснюється шляхом представлення кандидатури на підставі подання колективом кафедри, рішення вченої ради інституту (факультету) або ректором університету.

1.11. Періодичність засідань Вченої ради визначається головою Вченої ради та планом роботи Вченої ради, але не менш ніж вісім разів на рік.

У разі необхідності розгляду термінових питань і прийняття відповідних рішень може відбутись позачергове засідання Вченої ради університету.

1.12. Рішення Вченої ради університету вводяться в дію рішеннями керівника вищого навчального закладу.

2. Функції Вченої ради

До компетенції Вченої ради університету належить:

- визначення стратегії і перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності вищого навчального закладу;

- подання до вищого колегіального органу громадського самоврядування (конференція трудового колективу університету) проекту Статуту, а також змін і доповнень до нього;

- ухвалення фінансового плану і річного фінансового звіту університету;

- визначення систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

- ухвалення рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або в банківських установах;

- ухвалення за поданням ректора університету рішень про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;

- подання пропозицій ректору щодо призначення та звільнення з посади директора бібліотеки, а також призначення та звільнення з посади проректорів, директорів інститутів, деканів факультетів і головного бухгалтера;

- обрання за конкурсом на посаду таємним голосуванням директорів інститутів, деканів факультетів, завідувачів кафедр, професорів;

- ухвалення рішень з питань організації навчально-виховного процесу;

- затвердження освітніх програм і навчальних планів для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;

- ухвалення рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;

- затвердження зразків і порядку виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразків, порядку виготовлення, процедури і підстав для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;

- ухвалення основних напрямів проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;

- оцінювання науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;

- оцінка ефективності підготовки кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру;

- розгляд питань з охорони праці та безпеки життєдіяльності;

- прийняття рішень щодо кандидатур стосовно присвоєння вчених звань доцента, професора, старшого дослідника відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України;

- прийняття рішень щодо кандидатур стосовно присвоєння вчених звань доцента, професора університету;

- прийняття рішень про рекомендацію наукових і науково-педагогічних працівників у дійсні члени та члени-кореспонденти Національної Академії наук України, Національної Академії педагогічних наук України і інших галузевих академій наук;

- висунення та представлення кандидатур до урядових нагород і присвоєння почесних звань України, звання Почесного професора, Почесного доктора Університету та нагородження нагрудними знаками, відзнаками Міністерства освіти і науки України;

- висунення або представлення наукових розробок і проектів на здобуття державних, національних і міжнародних премій;

- винесення рекомендацій щодо видання монографій, підручників, навчальних посібників, інших видань наукового та науково-популярного характеру тощо;

- винесення рекомендацій щодо участі в конкурсах на присудження Державних і іменних стипендій, представлення авторів підручників і навчальних посібників до відзнаки;

- винесення рекомендацій для вступу до докторантури;

- прийняття рішення про зарахування до докторантури та призначення наукових консультантів;

- затвердження тем дисертаційних робіт на здобуття ступеня кандидата і доктора наук;

- установлення поважності причин, тривалості й кількості перерв під час навчання у докторантурі, аспірантурі;

- рекомендації щодо надання творчої відпустки для завершення роботи над дисертацією;

- розгляд і подання ректорові пропозицій стосовно складу і повноважень дорадчих органів університету - науково-методичної і науково-технічної рад;

- заслуховування звітів про роботу вчених рад інститутів, факультетів, про наукову, науково-методичну та науково-педагогічну роботу кафедр, факультетів;

- внесення подання про відкликання керівника університету з підстав, передбачених законодавством, Статутом Університету, контрактом, яке розглядається вищим колегіальним органом громадського самоврядування університету;

- аналіз ефективності виконання держбюджетної, господарсько-договірної тематики та робіт, що виконують за грантами;

- розгляд питань ефективності роботи Товариства з наукової діяльності студентів, аспірантів і молодих учених;

- розгляд питань щодо міжнародної співпраці в галузі наукових досліджень, мобільності студентів і викладачів університету;

- ліцензування та акредитації спеціальностей, напрямів та університету в цілому;

- розгляд й аналіз роботи бібліотеки, видавництва, забезпечення студентів навчально-методичною літературою;

- розгляд роботи приймальної комісії, Державних екзаменаційних комісій, профорієнтаційної та агітаційної роботи;

- розгляд питань щодо дистанційного навчання, екстернатури, професійної та практичної підготовки;

- розгляд питань працевлаштування випускників;

- підвищення кваліфікації викладачів університету;

- підготовка іноземних студентів;

- аналіз ефективності роботи центрів, які надають освітні послуги;

- рейтингова оцінка діяльності структурних підрозділів та науково-педагогічних працівників університету;

- розгляд інших питань діяльності Університету відповідно до його Статуту.

3. Дорадчі органи Коледжу університету та Комсомольського політехнічного коледжу університету

3.1. Дорадчим органом Коледжів є педагогічна рада.

3.2. Педагогічну раду очолює директор Коледжу. До складу педагогічної ради входять заступники директора, завідувачі відділеннями, завідувач бібліотекою, голови предметних комісій, педагогічні працівники, головний бухгалтер.

4. Права членів Вченої ради

Член Вченої ради Університету має право:

- вносити питання на розгляд Вченої ради;

- вносити пропозиції до рішень Вченої ради;

- висловлювати свою волю під час голосування та на забезпечення таємності голосування;

- робити запити ректору щодо вирішення питань організації навчально-виховної, наукової, фінансово-господарської діяльності Університету та перспектив їх розвитку;

- на отримання інформації щодо діяльності та розвитку Університету.

5. Обов'язки членів Вченої ради

5.1. Виконувати доручення Вченої ради щодо роботи в комісіях із підготовки питань для розгляду Вченою радою.

5.2. Постійно відвідувати засідання Вченої ради та брати активну участь в обговоренні питань, винесених на розгляд.

5.3. Вносити свої пропозиції у рішення, що обговорюються на засіданнях Вченої ради.

6. Відповідальність членів Вченої ради

За невиконання рішень і доручень Вченої ради члени Вченої ради несуть відповідальність відповідно до Закону України "Про вищу освіту" та чинного законодавства.


Вчений секретар                                 Т. Ф. Козловська


КрНУ