Головна> Вчена рада> ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ІНСТИТУТУ (ФАКУЛЬТЕТУ)  
КрНУСХВАЛЕНО
Вченою радою КрНУ
протокол № 4
від 26 листопада 2015 р.
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом ректора КрНУ
№ 284-1 від 08 грудня 2015 року


ПОЛОЖЕННЯ
про вчену раду інституту (факультету)
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Положення розроблено відповідно до Закону України "Про освіту" від 23.03.1996 року № 100/96-ВР (100/96-ВР) (зі змінами набрав чинності з 1 січня 2015 року - № 498-VIII від 02.06.2015 р.), "Про вищу освіту" від 01.07.2015 року № 2984-ІІІ (2984-14), Статуту університету, "Положення про Вчену раду Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського".

Положення схвалюється Вченою радою університету та затверджується відповідним наказом ректора.

1. Загальні положення

1.1. Вчена рада інституту (факультету) Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського - надалі вчена рада інституту (факультету) - є виборним представницьким колегіальним органом інституту (факультету), що забезпечує принцип самоуправління в інституті (на факультеті) в межах наданих їй повноважень і утворюється терміном на п'ять років із дати підписання ректором наказу про склад вченої ради інституту (факультету).

1.2. Основною задачею вченої ради інституту (факультету) є визначення поточних і перспективних напрямів діяльності інституту (факультету), поєднання зусиль керівництва інституту (факультету) і науково-педагогічних працівників, учбово-допоміжного персоналу з метою підготовки фахівців, які відповідають сучасним вимогам, координація навчальної, навчально-методичної, науково-дослідної, виховної діяльності інституту (факультету).

1.3. До складу вченої ради інституту (факультету) входять за посадами директор інституту (декан факультету), заступники директора інституту (декана факультету), завідувачі кафедр, керівники органів студентського самоврядування інституту (факультету), голови профбюро інститутів (факультетів), а також виборні представники, які є науково-педагогічними працівниками й обираються із числа професорів, докторів наук, кандидатів наук (докторів філософії); виборні представники, які є іншими працівниками інституту (факультету) і працюють у ньому на постійній основі; виборні представники від осіб, які навчаються. При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності складу вченої ради мають становити науково-педагогічні працівники інституту (факультету) і не менш як 10 відсотків - виборні представники із числа осіб, які навчаються в інституті (на факультеті). Виборні представники обираються за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють, а виборні представники із числа осіб, які навчаються, - вищим органом студентського самоврядування інституту (факультету).

1.4. Головою вченої ради інституту (факультету) є виборний представник інституту (факультету) із числа науково-педагогічних працівників. Учений секретар вченої ради інституту (факультету) призначається із числа науково-педагогічних працівників інституту (факультету).

1.5. Кількісний і персональний склад членів вченої ради інституту (факультету) схвалюється Вченою радою університету та затверджується наказом ректора університету один раз на п'ять років.

1.6. Зміни до складу вченої ради інституту (факультету) протягом зазначених п'ятьох років - за поданням кафедр, органів студентського самоврядування - ухвалюються на засіданні вченої ради інституту (факультету) і затверджуються відповідним наказом ректора університету.

2. Компетенція вченої ради інституту (факультету)

До компетенції вченої ради інституту (факультету) належать:

2.1. Визначення загальних напрямів освітньої, наукової, інноваційної й організаційної діяльності інституту (факультету).

2.2. Вирішення питань організації навчально-виховного процесу в інституті (на факультеті).

2.3. Розгляд і затвердження "Стратегічної програми розвитку" інститутів (факультетів).

2.4. Розгляд питань планування прийому абітурієнтів та його ефективності.

2.5. Обговорення планів науково-дослідної та виховної роботи, планів підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу інституту (факультету), ухвалення основних напрямів проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності.

2.6. Планування та обговорення результатів державної атестації в інститутах, на факультетах.

2.7. Обговорення та схвалення звітів директора інституту (декана факультету), завідувачів кафедр про навчально-методичну, наукову, виховну та організаційну роботу в інституті (на факультеті).

2.8. Надання рекомендацій щодо обрання на посаду/заміщення вакантної посади викладача-стажиста, викладача, асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора ректорові університету для укладання трудових договорів або контрактів.

2.9. Надання рекомендацій щодо кандидатури на посаду директора інституту (декана факультету), завідувача, професора кафедри для обрання за конкурсом Вченою радою університету.

2.10. Розгляд і схвалення кандидатур щодо присвоєння вчених звань "доцент Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського", "професор Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського" і подання відповідних матеріалів до експертної комісії для вирішення питання на Вченій раді університету.

2.11. Затвердження індивідуальних планів аспірантів і розгляд матеріалів про їх атестацію та оцінка ефективності підготовки кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру.

2.12. Розгляд питань з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

2.13. Оцінювання науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів.

2.14. Висунення та представлення кандидатур до урядових нагород і присвоєння почесних звань України, звання Почесного професора, Почесного доктора Університету та нагородження нагрудними знаками, відзнаками Міністерства освіти і науки України.

2.15. Висунення або представлення наукових розробок і проектів на здобуття державних, національних і міжнародних премій.

2.16. Винесення рекомендацій щодо участі в конкурсах на присудження Державних і іменних стипендій, представлення авторів підручників і навчальних посібників до відзнаки.

2.17. Аналіз ефективності виконання держбюджетної, господарсько-договірної тематики та робіт, що виконують за грантами.

2.18. Розгляд питань ефективності роботи Товариства з наукової діяльності студентів, аспірантів і молодих учених.

2.19. Розгляд питань щодо міжнародної співпраці в галузі наукових досліджень, мобільності студентів і викладачів університету.

2.20. Розгляд інших питань, пов'язаних із діяльністю інституту (факультету).

3. Організація роботи вченої ради інституту (факультету)

3.1. Робота вченої ради інституту (факультету) здійснюється за планом, що розробляється на кожний навчальний рік. План роботи затверджується ректором після розгляду його вченою радою інституту (факультету).

3.2. Підготовку засідань вченої ради інституту (факультету) організовує вчений секретар, який:

- формує порядок денний та подає його на затвердження голові вченої ради інституту (факультету);

- контролює процес підготовки матеріалів і проектів документів із питань порядку денного засідання вченої ради інституту (факультету);

- організовує своєчасне доведення рішень вченої ради інституту (факультету) до структурних підрозділів інституту (факультету);

- розглядає поданий пакет документів для обрання на посаду/заміщення вакантної посади викладача-стажиста, викладача, асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора і несе відповідальність за дотриманням процедури обрання/заміщення на зазначені посади відповідно до чинного законодавства;

- координує взаємодію вченої ради інституту (факультету) із Вченою радою університету, структурними підрозділами інституту (факультету) відповідно до повноважень вченої ради інституту (факультету), інформує голову вченої ради інституту (факультету) та його членів про виконання відповідних рішень.

Для виконання покладених функцій та обов'язків учений секретар має право запрошувати інформацію та матеріали у структурних підрозділах інституту (факультету), необхідні для організації засідань вченої ради інституту (факультету).

3.3. Рішення вченої ради інституту (факультету) вводяться в дію розпорядженнями директора інституту (декана факультету). Рішення вченої ради інституту (факультету) може бути скасованим Вченою радою університету.

3.4. Рішення вченої ради інституту (факультету) стосовно питань навчальної, виховної, наукової, методичної і організаційної роботи приймаються відкритим голосуванням, простою більшістю голосів, а у разі проведення конкурсів щодо обрання на посаду або заміщення відповідних посад професорсько-викладацького складу, надання рекомендації щодо обрання на посаду директора інституту (декана факультету), обговорення питань щодо надання рекомендації на присвоєння відповідних учених звань - таємним голосуванням у встановленому законом порядку.

3.5. Засідання вченої ради інституту (факультету) проводиться за присутності не менше як 2/3 її членів. Порядок голосування визначається вченою радою інституту (факультету). Рішення вченої ради інституту (факультету) вважається дійсним, якщо проголосувало не менш як 3/4 присутніх на засіданні вченої ради інституту (факультету) її членів.

3.6. Засідання вченої ради інституту (факультету) оформлюється протоколом, який підписують голова та вчений секретар вченої ради інституту (факультету).

3.7. Порядок денний засідання вченої ради інституту (факультету) і термін його проведення доводиться до відома її членів не пізніше, ніж за три дні до засідання.

3.8. Голова вченої ради інституту (факультету) організує систематичну перевірку виконання рішень вченої ради інституту (факультету) та інформує її членів про виконання прийнятих рішень.

3.9. Інформація про результати роботи вченої ради інституту (факультету) періодично заслуховуються на засіданнях Вченої ради університету.

4. Відповідальність членів ученої ради інституту (факультету)

4.1. За невиконання рішень і доручень вченої ради інституту (факультету), Вченої ради університету члени вченої ради інституту (факультету) несуть відповідальність відповідно до Закону України "Про вищу освіту" та чинного законодавства.

 

Вчений секретар                                 Т. Ф. Козловська

КрНУ