Головна> Вчена рада> ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗВАННЯ „ПОЧЕСНОГО ДОКТОРА" І „ПОЧЕСНОГО ПРОФЕСОРА"  
КрНУПОЛОЖЕННЯ

ПРО ЗВАННЯ „ПОЧЕСНОГО ДОКТОРА” І „ПОЧЕСНОГО ПРОФЕСОРА”
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

Дане положення регламентує присвоєння звання почесного доктора і почесного професора Кременчуцького державного університету імені Михайла Остроградського (надалі - Університет). Положення розроблене згідно зі Статутом Університету з урахуванням досвіду зарубіжних і вітчизняних університетів.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. В Університеті присвоюються почесні відзнаки колективного визнання особливих заслуг громадян України та інших держав в розвитку демократії, науки і освіти у двох номінаціях: “Почесний доктор” (Doctor honoris causa) і „Почесний професор”.
1.2. Звання „Почесний доктор” присвоюється видатним ученим, державним і громадським діячам, організаторам вищої освіти, які безпосередньо не працюють в Університеті, але діяльність і здобутки яких мають вагоме значення для розвитку освіти і науки, зростання інтелектуального потенціалу, авторитету України та університету та відповідають нижчевикладеним вимогам.
1.3. Звання "Почесний професор" присвоюється особам, які працюють в університеті або активно співробітничають з ним, мають визначні досягнення в науково-педагогічній та організаційній діяльності та відповідають нижчевикладеним вимогам.
1.4. Почесні звання присвоюються за рішенням Вченої ради університету.
1.5. Почесне звання в кожній з номінацій може присвоюватися впродовж навчального року одній або двом особам. Будь-яка особа може відзначатися лише один раз і лише в одній з номінацій.

2. ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ ДЛЯ ВІДЗНАЧЕННЯ ЗВАННЯМ „ПОЧЕСНИЙ ДОКТОР” (Doctor honoris causa)

2.1. Кандидатом для присвоєння звання „ Почесний доктор” може бути:
а) відомий в Україні вчений, державний чи громадський діяч, діяльність якого спрямована на розвиток науки та освіти, сприяє підготовці науковців у відповідній галузі, зростанню престижу Університету;
б) меценат, допомога якого є значним внеском в розвиток матеріальної бази і підвищення престижу Університету;
в) організатор вищої освіти ? керівник або представник міжнародної організації, вітчизняного чи зарубіжного університетів, міністерств чи відомств, а також державних установ та корпорацій ? замовників фахівців та інтелектуальних послуг, які сприяли значному розвитку матеріальної бази, зростанню престижу Університету.

3. ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ ДЛЯ ВІДЗНАЧЕННЯ ЗВАННЯМ „ПОЧЕСНИЙ ПРОФЕСОР”

3.1 Кандидатами для присвоєння звання "Почесний професор" можуть бути:
а) науково-педагогічні працівники Університету, які мають науково-педагогічний стаж роботи в університеті понад 10 років, науковий ступінь, вчене звання професора та визначні заслуги;
б)працівники інших закладів освіти України, наукових установ Національної та державних галузевих академій наук, галузевих науково-дослідних установ, а також підприємств і організацій України, особливі заслуги і професіоналізм яких визнані державою (дійсні члени і члени-кореспонденти, лауреати державних і міжнародних премій, заслужені діячі, тощо), які постійно або періодично залучаються до науково-педагогічної діяльності в Університеті.
3.2 До визначних заслуг науково-педагогічного працівника Університету належать:
а) особистий внесок у відкриття і акредитацію нових спеціальностей, розбудову університету, підвищення його рейтингу і престижу;
б) авторський підручник чи посібник з навчальних дисциплін, зазначених в держстандартах освіти, з грифом Міністерства освіти і науки;
в) підручники, написані в співавторстві, якщо в них виділені авторські частини чи розділи;
г) нові методи і форми навчання, які набули поширення в закладах освіти;
д) розробка і реалізація освітніх і наукових програм з участю іноземних організацій і навчаль-них закладів;
е) створення нових навчальних, науково-навчальних, виробничо-навчальних центрів, комплексів та інших організаційних форм інтеграції освіти з наукою та виробництвом;
є) підготовка наукових кадрів (не менше п’яти кандидатів і двох докторів наук)

4. ПРОЦЕДУРА ПРИСВОЄННЯ ПОЧЕСНИХ ЗВАНЬ

4.1.Ініціаторами присвоєння почесних звань можуть виступати вчені ради інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління, факультетів, ректорат. Ініціатор вносить пропозицію (в формі довідки-рекомендації та витягу із засідання вченої ради) на розгляд Атестаційної комісії Університету.
4.2. Атестаційна комісія визначає відповідність пропозиції вимогам до кандидата, що визначені даним Положенням і робить свій мотивований висновок. У разі позитивного рішення документи подаються на розгляд Вченої ради університету.
4.3. Рішення Вченої ради університету приймається таємним голосуванням при наявності кворуму, якщо за нього проголосувало не менше двох третин членів Вченої ради університету, які брали участь у засіданні. При позитивному рішенні у Вченій раді заводиться атестаційна справа.
4.4. Особі, якій присвоєно звання „Почесний доктор” вручається Диплом і мантія, особі, яка удостоєна звання „Почесний професор” – атестат і мантія.
4.5. Вручення диплома, атестата і мантії відбувається урочисто на розширеному засіданні Вченої ради або на Конференції трудового колективу Університету. Лауреату почесного звання надається слово для інавгураційної промови.

5. ВШАНУВАННЯ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ

5.1. Особа, якій присвоєно почесне звання, має право брати участь у засіданнях Вченої ради Університету та інших загальноуніверситетських заходах..
5.2. Коротка довідка про відзначених осіб та їх фотокартки подаються в Книзі пошани Університету, яка зберігається в музеї.
5.3. Інформація про відзначених осіб публікується на першій сторінці університетської газети.

КрНУ