WebMaster analytics tracking from Google

 Головна>Вступнику > Вступ після закінчення загальноосвітньої середньої школи  
КрНУ

П Р И Й О М   2019

Формування конкурсного бала вступника

на базі повної загальної середньої освіти

Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра, конкурсний бал розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 + К4 × А + К5 × ОУ,

де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів;
П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з третього предмета або творчого конкурсу;
А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу від 100 до 200 балів (додаток 6 Правил прийому);
ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів Університету для вступу до нього за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 4 Правил прийому).
Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3 зазначено в додатку 5 до Правил прийому; К4 = 0,10; К5 = 0. Сума коефіцієнтів К1, К2, К3, К4, К5 для кожної конкурсної пропозиції дорівнює 1.

Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 0,001.

Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2.

Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений Міністерством освіти і науки України, чемпіонам і призерам Олімпійських, Параолімпійських і Дефлімпійських ігор зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.
Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2018 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України 2018 року останній доданок встановлюється рівним 10 (К5 × ОУ = 10), а якщо КБ вступника при цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200. Інформацію про них приймальна комісія отримує з Єдиної бази.
Учасникам Всеукраїнської олімпіади Університету для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти зі спеціальностей, визначених Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 4 Правил прийому), можуть нараховуватись додаткові бали до сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного відповідного предмета при розрахунку конкурсного бала в Університеті в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище 200 балів за предмет.

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК), галузевий (ГК), сільський (СК) та першочерговий (ПЧК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:
– РК дорівнює 1,02;
– ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетностями 1 та 2 на спеціальності (предметні спеціалізації, спеціалізації), які передбачені в додатку 4 Правил прийому, та 1,00 в інших випадках;
– СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах не менше двох років до дня завершення подання заяв про вступ та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу, та 1,00 в інших випадках;
– ПЧК дорівнює 1,00.

Якщо після помноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Результати вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників на основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Творчий конкурс при вступі на спеціальність 022 «Дизайн» проходить в дві сесії.
Результати творчого конкурсу оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів окремо за кожну сесію творчого конкурсу.
Оцінка за творчий конкурс обчислюється як середнє арифметичне отриманих балів за кожну сесію конкурсу. Вступники, які отримали оцінку нижче зазначеної в додатку 5 Правил прийому, не допускаються до участі у наступній сесії творчого конкурсу та участі у конкурсному відборі на навчання.

Для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на спеціальності 014.11 «Середня освіта (Фізична культура) та 061 «Журналістика» проводяться творчі заліки.

КрНУ