WebMaster analytics tracking from Google

 Головна>Вступнику > Вступ для здобуття ступеня магістра  
КрНУ
П Р И Й О М   2019

ВСТУП
для здобуття ступеня магістра

На навчання для здобуття ступеня магістра Університет приймає осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

Прийом вступників на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) здійснюється за результатами вступних випробувань:

1) для вступу за спеціальністю 081 "Право" - у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей;

2) для вступу за спеціальностями 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа", 051 "Економіка", 053 "Психологія", 061 "Журналістика", 242 "Туризм", спеціальностями галузей знань 07 "Управління та адміністрування", 12 "Інформаційні технології" - у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахових випробувань з урахуванням середнього бала документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, та додаткових балів, визначених цими Правилами прийому;

3) для вступу за іншими спеціальностями - у формі вступного іспиту з іноземної мови та фахових випробувань з урахуванням середнього бала диплома бакалавра та додаткових балів, визначених Правилами прийому.

Особа може вступити до Університету для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткового вступного випробування з урахуванням середнього бала диплома бакалавра та балів картки підтримки вступника (за наявності).

Додаткове вступне випробування передує вступному іспиту з іноземної мови, фаховому випробуванню та оцінюється за 2-бальною шкалою ("зараховано" або "не зараховано").

Особи, які за результатами складання додаткового вступного випробування отримали "не зараховано", до участі у подальших випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Вступники для здобуття ступеня магістра, які здобули ступінь магістра, можуть вступати до університету за результатами вступного іспиту з іноземної мови (складається в університеті).

1. Документи для вступу.

2. Календар вступника.

3. Формування конкурсного бала.

4. Порядок організації та проведення вступних випробувань для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти .

КрНУ