Головна> Структура управління > Адміністрація  
КрНУ


Ректорат

С К Л А Д


Загірняк Михайло
 Васильович

Ректор Кременчуцького національного університету
імені Михайла Остроградського

Член-кореспондент Національної Академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, професор, доктор технічних наук, кавалер орденів "За заслуги" ІІ та ІІІ ступенів. Академік Міжнародної Академії інформатизації, Транспортної академії України, Підйомно-транспортної академії наук України, Міжнародної Академії науки і практики організації виробництва; Дійсний член Польського товариства застосування електромагнетизму, Міжнародного інституту електриків і електронників (США), Національного географічного товариства (США); майстер спорту СРСР, інструктор-методист першої категорії і національний суддя зі спорту (альпінізм), Заслужений тренер України з альпінізму. Біографія


Никифоров Володимир Валентинович

Перший проректор

Доктор біологічних наук, професор

 


Костін Віктор Володимирович

Проректор
з науково-педагогічної та методичної роботи

Кандидат технічних наук, професор


Усатюк Володимир Михайлович

Проректор із науково-педагогічної   роботи та економіки

Кандидат технічних наук, доцент

 


Сергієнко Валентина Василівна

Проректор із науково-педагогічної роботи
та гуманітарної освіти.

Кандидат філософських наук, доцент


Сергієнко Сергій Анатолійович

Проректор із науково-педагогічної роботи та новітніх технологій в освіті

Кандидат технічних наук, доцент

   

СКЛАД РЕКТОРАТУ

ПОЛОЖЕННЯ

1. Загальні положення

1.1. Положення про ректорат Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (далі - Положення) розроблено на підставі:
Закону України "Про вищу освіту";
Указу Президента України "Основні напрямки реформування вищої освіти в Україні";
постанов Кабінету Міністрів України: "Про затвердження положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах", "Про розроблення державних стандартів вищої освіти", "Положення про державний вищий навчальний заклад", "Про державну національну програму "Освіта" ("Україна ХХІ століття")", "Перелік напрямків та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями";
наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України: "Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах", "Положення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих закладах освіти", "Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти", "Про порядок розробки складових нормативного та навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою", "Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів", "Положення про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу", "Наказ про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ";
Статуту Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.
1.2. Ректорат Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (далі - ректорат) є постійно діючим робочим органом, який створюється для вирішення поточних питань діяльності Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (надалі - Університет) у межах, передбачених Статутом Університету та цим Положенням із метою забезпечення виконання законів України, указів і розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, рішень Вченої ради Університету.
1.3. До складу ректорату входять: ректор, проректори, директори навчально-наукових інститутів, декани факультетів, директор Коледжу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, помічник ректора, головний бухгалтер, голова студентської ради Університету, голова профспілкового комітету Університету, голова студентської профспілки, а також, за рішенням ректора, декан факультету підвищення кваліфікації та професійної адаптації, директор студентського містечка, директор бібліотеки Університету, вчений секретар Вченої ради, начальники структурних підрозділів, відповідальний секретар приймальної комісії.
Кількісний і персональний склад ректорату затверджується наказом ректора Університету.
1.4. Засідання ректорату проводиться у разі присутності не менше, ніж 2/3 її членів. У разі відсутності члена ректорату, його заміщує відповідний заступник.
1.5. Проект порядку денного кожного засідання ректорату складається секретарем ректорату.
1.6. На засіданні ректорату розглядаються питання про стан виконання попередніх рішень та доручень ректора, проректорів, стан навчального процесу і дисципліни серед особового складу.
1.7. Відповідальними за ретельне вивчення фактичного стану питання, що виноситься на засіданні ректорату, є доповідачі.
1.8. Рішення ректорату вводяться в дію наказом або розпорядженням ректора. Вони набирають чинності з моменту прийняття, якщо не встановлено іншого терміну введення цих актів або їх окремих пунктів у дію.
1.9. На засіданні ректорату ведеться протокол, оформлення якого покладається на секретаря ректорату.

2. Основні функції ректорату

2.1. Основними функціями ректорату є:
прийняття рішень з питань навчально-виховного процесу, наукової, кадрової, фінансової та господарської діяльності Університету;
реалізація державних стандартів освіти;
прийняття заходів щодо поліпшення соціально-побутових умов навчання, праці та відпочинку студентів і співробітників Університету;
розгляд питань про виконання Правил внутрішнього трудового розпорядку в студентських гуртожитках і структурних підрозділах Університету.
2.2. Безпосереднє керівництво навчально-виховною, навчально-методичною, науковою, адміністративно-господарською діяльністю Університету здійснюють проректори, що відповідають за ці напрямки діяльності.

3. Права членів ректорату

3.1. Член ректорату має право:
вносити питання на розгляд ректорату;
вносити пропозиції до рішень ректорату;
висловлювати свою волю під час розгляду питань порядку денного на засіданні ректорату.

4. Відповідальність

4.1. За невиконання рішень і доручень ректорату члени ректорату несуть відповідальність відповідно до Закону України "Про вищу освіту" та чинного законодавства.

5. Підпорядкованість

5.1. Роботою ректорату керує ректор Університету, а за його відсутності - особа, яка виконує його обов'язки.

КОНТАКТИ

Секретар вченої ради і ректорату Вистороп Марина Валеріївна:
   тел.: (0536) 74-13-87
   E-mail: sref@kdu.edu.ua

КрНУ