Головна>Факультети, кафедри > Освітні програми  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
25.02.2015

Кафедра обліку і фінансів

Освітньо-професійні програми


6.030508 - "ФІНАНСИ І КРЕДИТ"
Освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр

7.03050801 - "ФІНАНСИ І КРЕДИТ" (за спеціалізованими програмами)
Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст

Освітньо-кваліфікаційна характеристика та освітньо-професійна програма, за якими здійснюється підготовка бакалаврів і спеціалістів за напрямом і спеціальністю «Фінанси і кредит» у Кременчуцькому національному університеті ім. М. Остроградського, є складовою частиною галузевого стандарту вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства і освіти України в 2002 році.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика та освітньо-професійна програма (варіативна компонента) за ОКР «бакалавр» спеціальності «Фінанси і кредит» затверджена Вченою радою Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського 23.12.2010 р., за ОКР «спеціаліст» - 27.10.2007 року.
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів і спеціалістів має освітню та науково-дослідну складові.
Освітній компонент програми призначений для формування більш цілісного, поглибленого бачення професійної діяльності, широти та фундаментальності освіти, що отримується, максимальну належність її до сучасного рівня наукових знань у відповідній галузі. Поряд з спеціальними професійними знаннями до освітньої компоненти входить гуманітарна складова.

Підготовка фахівців-бакалаврів та спеціалістів за напрямом і спеціальністю «Фінанси і кредит» (денна форма навчання) здійснюється за затвердженими в установленому порядку Міністерством освіти й науки України навчальними планами. Термін навчання за ОКР «бакалавр» - 4 роки, за ОКР «спеціаліст» - 1 рік. Зміст навчальних планів відповідає державним вимогам, потребам ринку праці та особистості.

Навчальний план підготовки спеціалістів є узгодженим з навчальними планами підготовки бакалаврів. На бакалаврському рівні набуття професійних знань орієнтовано на вивчення предметної галузі (об’єктів професійної діяльності). Підготовка спеціалістів полягає у більш глибокій орієнтації на професійні знання, поглибленні фахових компетенцій, спрямованості на розвиток навичок самостійного здійснення наукових досліджень у сфері фінансів і кредиту і впровадженні їх в практику.
Обсяг підготовки (перелік дисциплін, кількість годин навчальних занять і форми атестації) визначений навчальним планом. Професійна кваліфікація бакалавра з фінансів і кредиту базується на знаннях дисциплін, передбачених циклами навчального плану.