Головна>Факультети, кафедри > Освітні програми  


Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
08.04.2013

Кафедра інформаційно-управляючих систем

Освітньо-професійні програми


Напрям підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології»

Використання комп`ютерної техніки для управління технологічними процесами забезпечило можливість інтегрувати різноманітні процеси, що характеризують той чи інший виробничий процес, в рамках єдиної системи управління (як правило розподіленої) і за рахунок цього оптимізувати весь виробничий процес. Постійно зростаючий об`єм впровадження комп`ютерно-інтегрованих технологій практично у всіх галузях народного господарства зумовлює значний попит на фахівців в сфері розробки та експлуатації комп`ютеризованих систем управління технологічними процесами.

Напрям 6.050202 «Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології» якраз і пов`язаний з підготовкою фахівців по розробленню та експлуатації систем керування технологічними процесами на базі сучасних технічних засобів, зокрема мікропроцесорної техніки; нагромадженню і опрацюванню технологічної інформації для оптимізації виробництва за різними економічними критеріями; розробленню алгоритмічного і програмного забезпечення для автоматизованих систем керування технологічними процесами.

Особливістю напряму є глибоке вивчення і застосування мікропроцесорної та комп`ютерної техніки.

Бакалавр з напрямку 6.050202 «Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології» має володіти фундаментальними знаннями у сфері розробки та експлуатації автоматизованих систем, конструювання типових алгоритмів, моделювання процесів управління структурами даних, діагностики стану технічних засобів, аналізу та опису предметної області. Крім того, він має уміти:

- забезпечувати постійну працездатність технічного, програмного та інформаційного забезпечення автоматизованих систем управління технологічними процесами в процесі їх експлуатації та прогнозувати можливості виходу їх з ладу, використовуючи технічну документацію та відповідні технології;

- моделювати на комп`ютері та аналізувати перехідні процеси в електронних блоках і пристроях комп`ютера, використовуючи програми схемотехнічного моделювання на основі моделей базових елементів архітектури комп`ютерів;

- експлуатувати локальні та корпоративні комп`ютерні мережі в процесі супроводження програмного забезпечення автоматизованих систем, використовуючи технічну документацію та відповідне програмне забезпечення;

- використовувати системне програмне забезпечення в процесі експлуатації операційних систем і діагностики технічних пристроїв комп`ютерів та засобів автоматизованих систем.

Напрям підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки»

Особливістю напряму є глибоке вивчення і застосування новітніх інформаційних технологій. Студенти не тільки набувають вмінь працювати з сучасною обчислювальною технікою, а й навичок застосовувати її для створення інформаційних та керуючих систем, які сьогодні потрібні скрізь - від ферми до банку.

Мета підготовки фахівців за цим напрямом - сформувати фахівця, який би відрізнявся високим рівнем володіння теорією та практикою проектування автоматизованих систем управління виробництвами, був обізнаний із сучасними методами та засобами розробки інформаційно-управляючих систем, вмінням забезпечувати необхідний рівень експлуатації автоматизованих систем, здійснювати контроль та перевірку відповідності таких систем нормативним документам.

Бакалавр з інформаційно-управляючих систем та технологій має бути підготовлений до професійної діяльності на національному, регіональному та муніципальному рівнях, у службах підприємств і організацій всіх форм власності. Його професійне призначення – це діяльність у сфері розробки, впровадженні та експлуатації інформаційно-управляючих систем. Крім того, він має уміти:

- здійснювати адміністрування, моніторинг та діагностику корпоративних та локальних мереж;

- вдосконалювати документообіг на підприємствах, формулювати вимоги до побудови систем автоматизації обробки даних;

- створювати функціональні структури локальних і розподілених ІУС;

- проектувати інтерфейси для організації обміну інформації між різними рівнями інформаційних систем та мереж;

- розробляти інтерактивні Web-сторінки в процесі підготовки довідкової і рекламної інформації;

- розробляти візуальні і невізуальні компоненти програмного забезпечення систем в умовах автоматизованого проектування та створення великих програмних продуктів за допомогою сучасних технічних засобів і інтегрованих середовищ розробників, використовуючи технології об`єктно-орієнтованого візуального програмування;

- застосовувати сучасні інструментальні, програмні та технічні засоби, CASE- та RAD- технології для проектування ІУС.

З метою максимального працевлаштування випускників-спеціалістів з інформаційно-управляючих систем та технологій планується систематично враховувати потреби підприємств-замовників, що функціонують в різних галузях народного господарства.