Головна> Місія та ці
КрНУ


Про університет

  СТРАТЕГІЧНІ    НАПРЯМИ    РОЗВИТКУ

 

1 ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

   1.1 Формування контингенту здобувачів вищої освіти:

– розвиток стратегічного партнерства університету з загальноосвітніми закладами, ЗВО І і ІІ рівнів акредитації регіону, підприємствами та організаціями, соціальними структурами тощо;

– моніторинг ринку з метою підготовки фахівців із урахуванням потреб споживачів наукових та освітніх послуг;

– розширення зв'язків із громадськістю через засоби масової комунікації, відкриті заходи та рекламу діяльності університету;

– оптимізація обсягів прийому на навчання до університету з урахуванням потреб ринку та демографічної ситуації на основі прогнозу та моніторингу, посилення індивідуалізації агітаційної та профорієнтаційної роботи.

   1.2 Організація освітнього процесу та якість підготовки фахівців:

– урізноманітнення спеціальностей для отримання другої вищої освіти;

– розробка комплексної програми заходів з підвищення якості освіти і науки;

– розробка заходів, спрямованих на вдосконалення навчальних програм згідно з вимогами Болонського процесу, на відповідність компетентностей, отриманих здобувачем вищої освіти, його професійній та/або академічній кваліфікації;

– упровадження методики кількісного оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників;

– системний аналіз стану працевлаштування випускників, забезпечення зворотного зв'язку з роботодавцями;

– підвищення якості освітнього процесу через запровадження технологій інноваційного навчання, оновлення навчальних програм, лекцій, практичних занять, семінарів, лабораторних робіт, підготовка та видання сучасних підручників і навчальних посібників;

– доповнення навчальних планів дисциплінами варіативної складової, які вивчаються під час освоєння аналогічних спеціальностей у провідних університетах світу, але не представлені в обов’язковій складовій вітчизняних навчальних планів;

– постійний моніторинг якості навчання;

– залучення підприємств-споживачів до контролю і забезпечення впливу на якість підготовки фахівців; - забезпечення матеріального заохочення кращих студентів, розширення практики призначення іменних стипендій.

   1.3 Працевлаштування випускників:

– упровадження дієвих заходів профорієнтаційної та агітаційної роботи на базі аналізу прийому попередніх років;

– збільшення контингенту, в тому числі за рахунок іноземних громадян, якісної рекламної кампанії, маркетингової стратегії, ліцензування нових освітніх програм;

– розробка якісних навчально-методичних комплексів, пакетів ЄКТС;

– розширення діапазону роботи з обдарованими дітьми (відкриття університетського ліцею за галузями знань; фахові та предметні олімпіади, конкурси наукових робіт, зокрема за форматом МАН України, створення профільних лабораторій для колективного використання школярами, проведення наукових пікніків та інших заходів) з метою залучення їх до навчання в університеті;

– оптимізація правил прийому з урахуванням сучасних умов, демографічної ситуації в регіоні та моніторингу структури результатів ЗНО;

– створення на базі університету пункту реєстрації учасників ЗНО та забезпечення умов для його щорічного проведення.

   1.4 Кадрове й інформаційне забезпечення:

– забезпечення не менше 10-15 захистів кандидатських і 1-3 докторських дисертацій щорічно;

– підвищення ефективності роботи аспірантури і докторантури шляхом підготовки кадрів у встановлений термін навчання;

– оптимізація роботи спеціалізованих вчених рад університету і забезпечення захисту 15-20 дисертацій на них щорічно;

– забезпечення впровадження та використання у освітньому процесі сучасних інформаційних і комп’ютерних технологій;

– модернізація та оновлення на кафедрах електронних баз даних методичного забезпечення;

– дослідження ефективності впровадження елементів дистанційного навчання;

– забезпечення видання 10-12 навчальних посібників, підручників і наукових монографій за рік;

– моніторинг науковців університету і рекомендація до аспірантури перспективних магістрів й асистентів кафедр;

– удосконалення структури та системи управління інформаційним забезпечення освітнього процесу;

– упровадження та розвиток новітніх інформаційних технологій в освіті та науці;

– забезпечення вільного доступу до національних і міжнародних освітніх та наукометричних платформ і баз даних, зокрема Scopus і WoS CC.

2 ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ:

– створення інвестиційно привабливого іміджу університету;

– розвиток фундаментальних наукових досліджень і прикладних розробок, диверсифікація джерел їх фінансування;

– інтеграція освіти, науки й економіки на регіональному, національному та міжнародному рівнях;

– фандрайзинг традиційних та нових матеріальних ресурсів;

– створення нових продуктів інтелектуальної власності;

– трансфер технологій у виробництво;

– удосконалення системи управління та фінансування науково-дослідної діяльності;

– формування сучасної матеріально-технічної дослідницької бази;

– інтеграція університетського сектора досліджень і розробок у національний і міжнародний науково-технологічний простір;

– розвиток інноваційної діяльності шляхом підвищення інноваційності наукових розробок;

– упровадження нових інформаційних технологій наукових досліджень на рівні міста, району, області та країни;

– забезпечення участі університету в національних та міжнародних рейтингах;

– відкриття разових спеціалізованих вчених рад із захисту доктора філософії;

– мотивація активної наукової роботи здобувачів вищої освіти і молодих учених через розвиток наукових товариств та залучення до наукових досліджень на платній основі;

– забезпечення підвищення публікаційної активності науковців університету за рахунок їх видання у провідних національних та іноземних наукових журналах, індексованих у міжнародних наукометричних базах даних.

3 ПРОЦЕСИ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ:

– розширення зв'язків із ЗВО інших країн з метою обміну викладачами і здобувачами вищої освіти та співпраці у науковій та навчальній діяльності;

– проведення роботи із залучення до навчання в університеті іноземних здобувачів вищої освіти;

– проведення комплексу інформаційних заходів з питань участі у грантових програмах, отримання стипендій, участі у конкурсах, стажування за кордоном;

– забезпечення участі у міжнародних і європейських програмах, зокрема "Відкритий світ", академічних обмінів імені Фулбрайта, Німецькою службою академічних обмінів (DAAD), Erasmus+, Horizon 2020, Eureka тощо.

4 ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ТА РОЗВИТОК СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ:

– проведення тематичних заходів національно-патріотичного спрямування;

– посилення просвітницької роботи з метою впровадження здорового способу життя та протидії поширенню тютюнопаління, наркоманії, СНІДу, туберкульозу;

– покращення добору кураторів, їх навчання, продовження роботи університетської школи кураторів, забезпечення змістовності кураторських годин;

– сприяння роботі органів студентського самоврядування, підвищення їхньої ролі в організації освітнього процесу, вирішенні питань поселення й організації студентського життя в гуртожитках;

– сприяння розвитку студентських аматорських колективів художньої самодіяльності, організації змістовного дозвілля студентів, проведення низки розважальних заходів: "Королева Університету", чемпіонат КВК, фестиваль "Студентська весна" тощо; – урізноманітнення спортивно-масових і оздоровчих заходів у поза навчальний час, у тому числі у вихідні та святкові дні.

5 АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ:

– дотримання сукупності етичних принципів і визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень;

– усвідомлення кожним учасником освітнього процесу важливості і необхідності дотримання зазначених норм з метою зміни загальної культури поведінки та сприяння у формуванні належного світогляду і адекватних ціннісних орієнтирів;

– накопичення, збереження, систематизація, відтворення, оприлюднення та поширення в електронному форматі академічних текстів професорсько-викладацького складу, студентів, аспірантів і докторантів;

– забезпечення безоплатного і вільного доступу до відкритих даних, що містяться у депозитарії, та сприяння розвитку прикладних інструментів для роботи з академічними текстами та іншими даними;

– залучення бібліотеки університету та студентської ради до популяризації серед студентства принципів академічної доброчесності.

6 ЗБЕРЕЖЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

– розробка управлінських регламентів, що відповідають новій структурі університету;

– визначення системи індикаторів соціальної інфраструктури університету;

– розробка і впровадження контрактної системи найму і оплати праці науково-педагогічних працівників;

– розробка та реалізація системи стимулювання інноваційної діяльності науково-педагогічних працівників;

– визначення критеріїв обчислення вартості підготовки фахівців, розроблення та впровадження методики розрахунку видатків, пов'язаних із здобуттям вищої освіти та наукових ступенів за різними спеціальностями;

– встановлення критеріїв якості роботи господарських служб і контроль за їх дотриманням;

– ендавмент для освітньої та наукової діяльності за рахунок різноманітних джерел;

– створення системи захисту прав інтелектуальної власності;

– оптимізація штатного розпису відповідно до наявного контингенту здобувачів вищої освіти;

– зведення до виправданого мінімуму кількості зовнішніх і внутрішніх сумісників;

– зменшення обсягів погодинної оплати за рахунок оптимізації планування навчальних доручень;

– збільшення кількості іноземних здобувачів вищої освіти;

– залучення спонсорських коштів для потреб утримання матеріальної бази університету;

– збільшення обсягів наданих орендованих площ;

– проведення своєчасного ремонту приміщень, забезпечення матеріально-технічних і санітарно-гігієнічних умов для організації освітнього процесу;

– гарантування безпечних і сприятливих умов праці і навчання.

7 ЕНЕРГЕТИЧНА ПОЛІТИКА:

– підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів матеріально-технічною базою університету;

– забезпечення сталого підвищення енергоефективності будівель університету;

– розширення взаємодії університету з органами місцевої та обласної влади для впровадження енергоефективних технологій у житловокомунальному господарстві;

– залучення спонсорів, інвесторів, грантових ресурсів для модернізації будівель університету

8 УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ СИСТЕМИ ТА ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

– забезпечення оптимізації системи управління, поєднання адміністративних і самоуправлінських засад, прийняття та реалізації управлінських рішень на всіх рівнях;

– забезпечення єдності освітнього, наукового і виробничого процесів, безперервності та наскрізного характеру підготовки кадрів;

– підвищення ролі студентського самоврядування як рівноправного партнера в управлінні університетом;

– запровадження стратегічного планування університету та його підрозділів;

– створення ефективної системи регулярної звітності кожного виборного керівника перед своїм колективом за усіма напрямами діяльності, чітке дотримання демократичних засад виборної системи;

– забезпечення дотримання вимог антикорупційного законодавства;

– урегулювання та запобігання потенційному конфлікту інтересів;– – здійснення ідентифікації та оцінки корупційних ризиків у діяльності університету.

Стратегічні напрями діяльності КрНУ базуються на постійному розвитку внутрішньої системи забезпечення якості, яка відповідає європейським стандартам (ESG) і передбачає реалізацію наступних вимог:

– визначення в структурі університету суб'єктів діяльності, розподіл між ними повноважень і відповідальності, а також запровадження прозорості прийняття управлінських рішень;

– визнання і реалізацію студентоорієнтованого навчання (studentoriented learning), викладання та оцінювання;

– запровадження рейтингової система оцінювання знань;

– регулярне опитування студентів, викладачів, випускників, громадськість і роботодавців щодо якості освітніх програм і освітніх компонентів в них з метою поліпшення;

– впровадження інноваційних технологій та методик навчання і викладання. А також системного оцінювання таких сфер діяльності університету:

– цілей, програмних результатів навчання, структури і змісту освітніх програм, їх профілів з огляду на місію університету, наявності освітнього стандарту, тенденції розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого і регіонального аспекту, а також досвіду аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх програм;

– освітньої діяльності за освітніми програмами (освітніх компонентів (з урахуванням індивідуальних освітніх траєкторій), кваліфікаційних робіт, системи атестації і успішності студентів, руху контингенту);

– системи доступу до освітніх програм та визнання результатів навчання; ? ефективності форм і методів навчання і викладання, їх вплив на досягнення програмних результатів навчання, відповідність вимогам студенто-орієнтованого підходу та принципам академічної свободи;

– успішності випускників (працевлаштування випускників, на регіональному ринку праці);

– ефективності форм контрольних заходів, аналіз політики університету щодо стандартів і процедур дотримання академічної доброчесності;

– відповідності академічної та/або професійної кваліфікації викладачів, задіяних до реалізації освітньої програми, і їх здатність забезпечити досягнення визначених відповідною програмою цілей та програмних результатів навчання;

– творчої та дослідницької діяльності (якість і напрямок досліджень в університеті у контексті освітніх програм, а також успішність у процесі отримання грантів та залучення науково-педагогічних працівників, студентів і аспірантів до їх виконання, якість та індекс цитування опублікованих текстів);

– інтернаціоналізації університету (міжнародне співробітництво, студентська і викладацька мобільність, проекти із закордонними ЗВО, міжнародні гранти тощо);

– ефективності внутрішньої структури університету, дієздатність підрозділів;

– фінансових ресурсів, матеріального забезпечення, інформаційного й технічного оснащення, оцінювання адміністративної та допоміжної діяльності (наприклад бекграунд для студентів).

КрНУ