Головна>Факультети, кафедри >Наукова робота кафедри  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
21.05.2013

Кафедра електричних машин та апаратів

Студентська наукова робота

      Науково-дослідна робота студентів (НДРС) - найважливіша частина в підготовці фахівців. Об’єднання навчання і науково-технічної творчості - один з основних принципів побудови навчального процесу в університеті. Головною метою НДРС є: підготовка і виховання фахівців, здатних творчо застосовувати в практичній діяльності останні досягнення науково-технічного прогресу; використання творчого і трудового потенціалу студентів для вирішення актуальних задач і потреб підприємств галузі; сприяння вихованню гармонійно розвиненої морально-суспільної особистості студента.
      При організації НДРС найбільш важливим є те, що планування і визначення тематики науково-дослідної роботи студентів здійснюється відповідно до поточних і перспективних планів науково-дослідної роботи кафедри. З метою зміцнення технічних і наукових зв’язків із виробництвом кафедра формує і надалі поновлює портфель замовлень підприємств щодо відпрацювання технічних задач, які однозначно повязані з потребами регіону та викликані дійсною ситуацією.
      Кафедра ЕМА відзначає зацікавленість студентів і аспірантів у роботі конференцій, вважає за доцільне продовження роботи у цьому напрямку і пропонує заняття науково-дослідною роботою вважати обовязковим для студентів других-четвертих курсів і за умови отримання певних результатів, продовжувати ці роботи і дослідження з поданням їх на розгляд студентської науково-технічної конференції. Студенти кафедри залучаються до проведення робіт зі створення нового лабораторного обладнання, виконання госпдоговірних наукових робіт та робіт у філіалах кафедри.
      На сьогоднішній день студенти та магістранти кафедри щорічно мають понад 10 апробацій своїх наукових робіт на конференціях різних рівнів, публікують по 10-15 наукових праць, з яких більше половини є одноосібними, отримують захисні документи на інтелектуальну власність.
      Для студентів теми курсових проектів, зазвичай, співпадають з темами їх науково-дослідних робіт. Одними з основних видів реалізації НДРС є проведення студентських наукових семінарів, участь студентів у конкурсах курсових проектів і робіт, робота в студентських наукових гуртках, індивідуальна НДР студентів з вирішення конкретних науково-технічних задач.
      Робота студентів над обраною тематикою протягом ряду років дозволяє:
      - проробити тематику проблеми на достатньому рівні, який забезпечує підготовку студентських наукових робіт;
      - виконати підготовку науково-дослідних робіт у формі курсових робіт;
      - модернізувати або заново створювати лабораторну базу для навчального процесу і подальших експериментальних наукових досліджень;
      - визначити найбільш здібних і творчо підготовлених студентів з метою відбору для подальшого їх зарахування на рівень спеціаліста і в аспірантуру.
      Починаючи з 2008 р., на базі кафедри проводяться:
      – другий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Електричні машини та апарати»;
      – другий етап Всеукраїнської олімпіади за напрямом «Електромеханіка» для спеціальності «Електричні машини та апарати».
      За період 2008-2010 рр. кількість робіт, що надходять на конкурс, збільшилась з 27 до 139, а географія авторів розширилась з 6 до 20 вищих навчальних закладів України.
      Враховуючи різноплановість розглянутих у роботах питань, залежно від профілю ВНЗ, а також підвищену, порівняно з минулими роками, зацікавленість конкурсом та активність студентів, за затвердженою домовленістю з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, з 2009 р. студентські наукові роботи приймаються за трьома виділеними узагальненими науковими напрямками відповідно до паспорту спеціальності «Електричні машини і апарати».

Публікації студентів спеціальності «Електричні машини та апарати»
Назва
Автори
Видавництво, журнал, рік видання
1
Дослідження складових втрат та енергетичних показників асинхронних двигунів у процесі старіння
Лоцман І.С.,
Прус В.В.
Електромеханічні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць VII Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів. – Кременчук, КДПУ, 2009. – 314 с.
2
Разработка и иследование моделей тепловых расчетов асинхронних двигателей с учетом влияния старения
Путря А.А.,
Прус В.В.
Електромеханічні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць VII Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів. – Кременчук, КДПУ, 2009. – 388 с.
3
Дослідження властивостей та характеристик магнітних систем електричних мікромашин на основі м’яко-магнітних ком- позитивних матеріалів
Волокова Я.Р.,
Прус В.В.
Електромеханічні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць VII Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів. – Кременчук, КДПУ, 2009. – 398 с.
4
Учет влияния состояния конструктивных элементов асинхронных двигателей на изменение вибрационных параметров и характеристик
Колодін Є.С.
Електромеханічні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць VIII Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів. – Кременчук, КДУ, 2010. – 355 с.
5
Розробка та дослідження теплового захисту асинхронного двигуна, налаштованого на максимальну температуру обмотки статора
Кущ І.А.,
Гарбузенко А.С.
Електромеханічні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць VIII Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів. – Кременчук, КДУ, 2010. – 359 с.
6
Розробка комп’ютеризованого комплексу для випробування мікромашин
Калініченко А.В.,
Єрмілов Д.О.
Електромеханічні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць VIII Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів. – Кременчук, КДУ, 2010. –145 с.
7
Определение и выражение составляющих потерь в электрических машинах постоянного тока с разным уровнем наработки на отказ
Станішевський І.С.
Електромеханічні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць VIII Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів. – Кременчук, КДУ, 2010. –392 с.
8
Анализ существующих теоретических и експериментальних методов исследования надежности электрических машин
Гапон О.І.
Електромеханічні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць VIII Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів. – Кременчук, КДУ, 2010. – 411 с.