Головна>Факультети, кафедри >Наукова робота кафедри  


Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
01.07.2019

Кафедра менеджменту

Студентська наукова робота

Напрями студентської наукової роботи

Одним із напрямів діяльності кафедри є залучення студентів спеціальностей «Менеджмент організацій» та «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» до науково – дослідної роботи. Це і вивчення фахових дисциплін; фахова практика й стажування; робота у студентських наукових гуртках.

Формою залучення студентів до наукової роботи, крім участі в студентських наукових гуртках, є індивідуальна робота зі студентами, їх участі у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, олімпіадах різних рівнів. Студенти підтверджують добрий рівень підготовки, отримуючи дипломи, грамоти та матеріальне заохочення.

Кращі студенти денного відділення приймають активну участь в І та ІІ етапах Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. За останні роки переможцями визнані:

2007 р. - студентка Бачкір І.Г. зайняла ІІ місце в ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із соціологічних наук в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля м. Луганськ.
2007 р. - студент Кондратенко О.В. зайняв ІІІ місце в ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму "Маркетинг" в Харківському національному економічному університеті.
2007 р. - студентка Солодка А.О. зайняла ІІІ місце в ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму "Менеджмент" в Харківській академії міського господарства.
2008 р. - студентка Масась О.І. зайняла ІІІ місце в ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму "Менеджмент" в Харківській академії міського господарства.
2008 р. - студентка Бачкір І.Г. зайняла ІІ місце в ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму "Державне управління"(соціологія управління, філософія управління) в Донецькому державному університеті управління.
2008 р. - студент Пальчик О.В. зайняв ІІІ місце в ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського з напряму "Економіка підприємства".
2008 р. - студентка Валуйкіна І.О. зайняла ІІІ місце в ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму "Управління трудовими ресурсами" в Харківському національному економічному університеті.
2009 р. - студентка Гонтар І.М. зайняла ІІ місце в ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму "Маркетинг" в Донецькому національному університеті.
2009 р. - магістр Луценко Ю.І. зайняла ІІ місце в ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму "Економіка природокористування і охорона навколишнього середовища" в Сумському державному університеті.

В 2009 році галузевою комісією Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт відзначено роботи:

• студентів Кожушко Д.М., Косовича Р. О. з напряму "Менеджмент" (Київський національний торговельно-економічний університет);
• магістра Бачкір І.Г. з напряму "Державне управління" (Донецький державний університет управління);
• студентки Пряхіної К.А. з напряму "Світове господарство та міжнародні економічні відносини" (Донецький державний університет управління).

В 2009/2010 навч. р.р. у ІІ етапі прийняло участь вісім студентів. Переможцями стали:

• магістр Пряхіна К.А. ІІ місце в другому етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму "Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом" в Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського;
• студентка Кучевська Ю.О. ІІ місце в другому етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму "Світове господарство і міжнародні економічні зв’язки" в Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського;
• магістр Пряхіна К.А. ІІІ місце в другому етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму "Управління персоналом і економіка праці" в Донецькому національному університеті;
• студенти Наумов С.В. та Корнеєва К.О. ІІІ місце в другому етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму "Економіка природокористування і охорона навколишнього середовища" в Сумському державному університеті;
• студентка Кожушко Д.М. ІІІ місце в другому етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму "Менеджмент" в Київському національному торговельно-економічному університеті.

В 2011/2012 навч. році у ІІ етапі прийняло участь чотири студента:

ІІІ місце – Слободяник Я.П. за напрямом "Маркетинг, управління персоналом і економіка праці" в Полтавському університеті економіки і торгівлі, науковий керівник – к.е.н., доц. Сакун Л.М.
ІІІ місце – Приходько І.С. за напрямом "Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища" у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського, науковий керівник – асистент Семеніхіна В.В.
ІІІ місце – Баличева А.І. за напрямом "Транспортні технології" у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського, науковий керівник – к.е.н., доц. Загорянська О.Л.

Важливим моментом у залученні студентів до наукової роботи є виконання випускних дипломних та магістерських робіт з реальними проектами та виробничо-господарськими розробками. У 2008/2009р. 38 магістерських робіт ДЕК визнані такими, що мають дослідницьке спрямування та рекомендовані до впровадження. ДЕК стимулює участь студентів у науково-дослідній роботі та відмічає високу якість захищених дипломних робіт .

Проводиться постійне розширення географії участі у конкурсах га кращу дипломну та випускну магістерську наукову роботу. Кафедра, співпрацюючи з кафедрою «Іноземних мов», практикує і розвиває захисти дипломних та магістерських робіт на англійській мові.

Науково-дослідна робота студентів, магістрів, аспірантів

Для більшості студентів кафедри процес навчання поєднується з науково-дослідною роботою. Магістри широко використовують набуті теоретичні знання в своїй науковій діяльності. Кожний із магістрів при виконанні дипломної роботи працював над науково-дослідною частиною. Результати цієї праці викладено в публікаціях, у виданнях затверджених ВАК України, як фахових. Магістри активно приймають участь в олімпіадах, наукових, практичних та теоретичних семінарах,які проводяться кожного року в університеті.

14-15 березня 2012 року було проведено І Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Актуальні питання управління сталим розвитком в сучасному суспільстві: проблеми та перспективи», де прийняли участь всі магістранти кафедри менеджменту (загальна кількість учасників конференції більше 90 чол., в тому числі й із за кордону).

26-27 квітня у межах ХІХ Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих учених "Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства" кафедрою менеджменту було проведено засідання секції “Проблеми менеджменту в трансформаційний період розвитку економіки”, де активну участь прийняли магістри та студентів випускних курсів.

Протягом 2011/2012 навч. років викладачі кафедри приймали активну участь в обговорюванні питань на методичних та теоретичних семінарах в рамках питань:
• Обговорення законопроекту «Про засоби запобігання і протидію корупції»;
• Про введення в дію журналу обліку успішності та відвідування занять студентами;
• Болонський процес: стан та перспективи розвитку вищої освіти в Україні;
• Підвищення ефективності діяльності державних екзаменаційних комісій: порядок створення, організація та робота;
• Результати та проблематика впровадження рейтингової системи оцінювання викладачів;
• Досвід викладачів кафедри «Менеджменту» к.е.н. Буряка Є.В., доц. Дружиніної В.В., доц. Загорянської О.Л. участі в міжнародній конференції в Чеській Республіці.