Головна>Факультети, кафедри >Наукова робота кафедри  


Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
08.05.2013

Кафедра землевпорядкування і кадастру

Студентська наукова робота

Однією з обов’язкових і важливих складових підготовки бакалаврів є науково-дослідна робота студентів (НДРС). Поєднання навчання і науково-технічної творчості – один з основних принципів побудови навчального процесу в університеті та на кафедрі геодезії, землевпорядкування та кадастру.


Основними завданнями НДРС є:
- підготовка фахівців, здатних творчо застосовувати в практичній діяльності останні досягнення науково-технічного прогресу;
розвиток здібностей до наукового пізнання;
- формування спроможності вирішення конкретних наукових завдань.
З метою забезпечення можливості реалізації отриманих знань студенти напряму 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» залучаються до науково-дослідних робіт випускової кафедри. Це виражається у залученні студентів до виконання індивідуальних теоретичних та експериментальних досліджень під керівництвом викладачів кафедри, а також окремих завдань при розробці госпдоговірних тем.
Основними видами реалізації НДРС є
- участь у наукових гуртках,
- проведення наукових семінарів,
- участь у конкурсах науково-дослідних робіт,
- конференціях різного рівня,
- олімпіадах за фахом,
- вирішення конкретних науково-технічних завдань та ін.
На кафедрі створено товариство молодих учених, до складу якого кафедри входять студенти, що працюють під керівництвом досвідчених викладачів. Товариство молодих учених кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру є складовою товариства молодих учених університету. Університетське товариство є засновником і організатором різноманітних наукових заходів. Традиційно студенти напряму 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» є активними учасниками цих заходів.
Зокрема, у 2008-2010 вони брали участь в організації та проведені наступних семінарів:
– українсько-Американський семінар "Стабільність і безпека навколишнього середовища в сільському господарстві", Кременчук;
– науковий семінар "Проблеми наукових публікацій студентів" Кременчук;
– международный семинар "Роль образования и знания для достижения Целей Развития Тысячелетия", Кременчуг.
Засідання студентських наукових семінарів регулярно проводяться і на випусковій кафедрі. На цих семінарах обговорюються і закріплюються напрями науково-дослідних студентських робіт та їх керівники.
Участь у науково-дослідних роботах дозволяє студентам подавати роботи на конкурси студентських наукових робіт, доповідати про результати досліджень на наукових конференціях, публікувати статті та тези у фахових виданнях. Крім цього, студенти і викладачі кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру мають можливість доповідати про результати власних досліджень на конференціях молодих учених, які щорічно проводяться в університеті. Розгорнута інформація про публікації бакалаврів у наукових виданнях та участь у конференціях за 2006-2010 роки