Головна>Факультети, кафедри >Наукова робота кафедри  


Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
12.06.2019

Кафедра Галузевих юридичних наук

Студентська наукова робота

Вітаємо переможця студентської олімпіади!

Вітаємо Похилу Валерію Віталіївну, студентку 3-го курсу, групи ПЗ-16-1 та її наукового керівника к. ю. н., доцента Мазепу Світлану Олегівну з перемогою у II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право», який відбувся 18 квітня 2019 року на базі Національного університету державної фіскальної служби України (м. Ірпінь). Бажаємо молодому досліднику та її науковому керівнику творчих успіхів та нових перемог!

Вітаємо переможця студентської олімпіади!

Вітаємо Матвієць Вікторію, студентку 2-го року навчання спеціальності «Право»та її наукового керівника к. ю. н., доцента Латишеву Вікторію Володимирівну за зайняте 3 місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право», який відбувся у Запорізькому національному університеті.

Студентська наукова робота

Кафедра кримінального та цивільного права і процесу приділяє значну увагу розвитку наукової творчості студентів та студентської наукової роботи. Це пов’язано з тим, що науково-дослідна робота студентів (НДРС) – найважливіша частина в підготовці фахівців. Об’єднання навчання і науково-технічної творчості – один з основних принципів побудови навчального процесу в університеті. Головною метою НДРС є: підготовка і виховання фахівців, здатних творчо застосовувати в практичній діяльності останні досягнення науково-технічного прогресу; використання творчого і трудового потенціалу студентів для вирішення актуальних задач і потреб підприємств галузі; сприяння вихованню гармонійно розвиненої морально-суспільної особистості студента.
При організації НДРС найбільш важливим є те, що планування і визначення тематики науково-дослідної роботи студентів здійснюється відповідно до поточних і перспективних планів науково-дослідної роботи кафедри. З метою зміцнення наукових зв’язків з практичною діяльністю кафедра формує і надалі поновлює портфель замовлень підприємств, установ і організацій щодо відпрацювання технічних питань, які однозначно пов’язані з потребами регіону та викликані дійсною ситуацією.
Організаційною формою цього напряму виховання є залучення студентів до роботи у наукових гуртках кафедр, участі в університетській, міжвузівських та республіканських конференціях, олімпіадах, публікація результатів наукових досліджень студентів в наукових збірниках, моральне і матеріальне заохочення кращих за результатами наукових досліджень. Формою залучення студентів до наукової роботи, крім участі в студентських наукових гуртках, є індивідуальна робота зі студентами, залучення їх до участі у конкурсах і олімпіадах різних рівнів, за кафедральними науково – дослідними темами.
На останній регіональній конференції, «Формування правосвідомості молоді України», присвяченої 50-річчю Кременчуцького державного університету імені Михайла Остроградського, що відбулася 15-16 квітня 2010 року на кафедрі «Кримінальне та цивільне право і процес» опубліковані такі тези студентів:
1. Артеменко В. В. «Проблема правової обізнаності населення» - науковий керівник к.ю.н. Митрофанов І. І.
2. Гераськін В. С. «Формування правової психології під впливом політичних процесів» - науковий керівник к.ю.н. Митрофанов І. І.
3. Герсдорф О. І. «Основні напрями формування правосвідомості студентів» - науковий керівник к.ю.н. Митрофанов І. І.
4. Землянухіна Є. М. «Вплив правосвідомості населення на процеси розбудови громадянського суспільства в Україні» - науковий керівник к.ю.н. Митрофанов І. І.
5. Зятьковська І. Ю. «Дослідження правової свідомості підлітків» - науковий керівник к.ю.н. Митрофанов І. І.
6. Ковальова А. С. «Вивчення правосвідомості через правові форми діяльності сільського, селищного, міського голови» - науковий керівник к.ю.н. Шаповал В. Д.
7. Лук’янченко М. П. «Проблема правосвідомості в українському суспільстві» - науковий керівник к.ю.н. Митрофанов І. І.
8. Магомедова А. І. «Проблеми формування правосвідомості як важливого фактору в розвитку правової держави» - науковий керівник к.ю.н., Митрофанов І. І.
9. Манжара О. Б. «Полювання на свідомість» - науковий керівник Даценко Л. Є.
10. Мокра О. В. «Правосвідомість осіб у сфері сплати аліментів» - науковий керівник к.ю.н. Митрофанов І. І.
11. Олефір А. О. «Актуальні проблеми духовно-правового виховання студентської молоді» - науковий керівник к.ю.н., доцент Плаксій Т. М.
12. Роткевич І. В. «Роль громадської правосвідомості у формуванні громадянського суспільства» - науковий керівник к.ю.н. Митрофанов І. І.
13. Солод Т. В. «Стереотипи злочинної поведінки (кримінальні стереотипи) у правосвідомості населення» - науковий керівник к.ю.н. Митрофанов І. І.
14. Шайдук В. О. «Правовий нігілізм та заходи його запобігання» - науковий керівник к.ю.н. Митрофанов І. І.
З 2003 року на кафедрі створено «Товариство молодих учених», до складу якого увійшли 1 доцент, 1 ст. викладач та студенти, що навчаються за спеціальністю «Право».
Кафедра відзначає зацікавленість студентів і аспірантів у роботі конференцій. Вважає за доцільне продовження роботи у цьому напрямі з обов’язковою участю студентів других-четвертих курсів. За умови отримання певних результатів продовжувати ці роботи і дослідження з поданням їх на розгляд студентської науково-технічної конференції.
У 2012 році Ващенко Ю. Ю. прийняла участь у роботі конференції "Актуальні сучасні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції": Ващенко Ю. Ю. Спроби законодавця вплинути на систему покарань / Ю. Ю. Ващенко ; науковий керівник – І. І. Митрофанов // Актуальні сучасні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., 12 травня 2012 року м. Харків : зб. матеріалів конференції. – Харків : Золота миля, 2012. – Т. 2. – С. 44–46. нагороджена грамотою за кращу наукову доповідь.