Головна>Факультети, кафедри >Наукова робота кафедри  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
20.03.2019

Кафедра Галузевих юридичних наук

Студентська наукова робота

Кафедра кримінального та цивільного права і процесу приділяє значну увагу розвитку наукової творчості студентів та студентської наукової роботи. Це пов’язано з тим, що науково-дослідна робота студентів (НДРС) – найважливіша частина в підготовці фахівців. Об’єднання навчання і науково-технічної творчості – один з основних принципів побудови навчального процесу в університеті. Головною метою НДРС є: підготовка і виховання фахівців, здатних творчо застосовувати в практичній діяльності останні досягнення науково-технічного прогресу; використання творчого і трудового потенціалу студентів для вирішення актуальних задач і потреб підприємств галузі; сприяння вихованню гармонійно розвиненої морально-суспільної особистості студента.
При організації НДРС найбільш важливим є те, що планування і визначення тематики науково-дослідної роботи студентів здійснюється відповідно до поточних і перспективних планів науково-дослідної роботи кафедри. З метою зміцнення наукових зв’язків з практичною діяльністю кафедра формує і надалі поновлює портфель замовлень підприємств, установ і організацій щодо відпрацювання технічних питань, які однозначно пов’язані з потребами регіону та викликані дійсною ситуацією.
Організаційною формою цього напряму виховання є залучення студентів до роботи у наукових гуртках кафедр, участі в університетській, міжвузівських та республіканських конференціях, олімпіадах, публікація результатів наукових досліджень студентів в наукових збірниках, моральне і матеріальне заохочення кращих за результатами наукових досліджень. Формою залучення студентів до наукової роботи, крім участі в студентських наукових гуртках, є індивідуальна робота зі студентами, залучення їх до участі у конкурсах і олімпіадах різних рівнів, за кафедральними науково – дослідними темами.
На останній регіональній конференції, «Формування правосвідомості молоді України», присвяченої 50-річчю Кременчуцького державного університету імені Михайла Остроградського, що відбулася 15-16 квітня 2010 року на кафедрі «Кримінальне та цивільне право і процес» опубліковані такі тези студентів:
1. Артеменко В. В. «Проблема правової обізнаності населення» - науковий керівник к.ю.н. Митрофанов І. І.
2. Гераськін В. С. «Формування правової психології під впливом політичних процесів» - науковий керівник к.ю.н. Митрофанов І. І.
3. Герсдорф О. І. «Основні напрями формування правосвідомості студентів» - науковий керівник к.ю.н. Митрофанов І. І.
4. Землянухіна Є. М. «Вплив правосвідомості населення на процеси розбудови громадянського суспільства в Україні» - науковий керівник к.ю.н. Митрофанов І. І.
5. Зятьковська І. Ю. «Дослідження правової свідомості підлітків» - науковий керівник к.ю.н. Митрофанов І. І.
6. Ковальова А. С. «Вивчення правосвідомості через правові форми діяльності сільського, селищного, міського голови» - науковий керівник к.ю.н. Шаповал В. Д.
7. Лук’янченко М. П. «Проблема правосвідомості в українському суспільстві» - науковий керівник к.ю.н. Митрофанов І. І.
8. Магомедова А. І. «Проблеми формування правосвідомості як важливого фактору в розвитку правової держави» - науковий керівник к.ю.н., Митрофанов І. І.
9. Манжара О. Б. «Полювання на свідомість» - науковий керівник Даценко Л. Є.
10. Мокра О. В. «Правосвідомість осіб у сфері сплати аліментів» - науковий керівник к.ю.н. Митрофанов І. І.
11. Олефір А. О. «Актуальні проблеми духовно-правового виховання студентської молоді» - науковий керівник к.ю.н., доцент Плаксій Т. М.
12. Роткевич І. В. «Роль громадської правосвідомості у формуванні громадянського суспільства» - науковий керівник к.ю.н. Митрофанов І. І.
13. Солод Т. В. «Стереотипи злочинної поведінки (кримінальні стереотипи) у правосвідомості населення» - науковий керівник к.ю.н. Митрофанов І. І.
14. Шайдук В. О. «Правовий нігілізм та заходи його запобігання» - науковий керівник к.ю.н. Митрофанов І. І.
З 2003 року на кафедрі створено «Товариство молодих учених», до складу якого увійшли 1 доцент, 1 ст. викладач та студенти, що навчаються за спеціальністю «Право».
Кафедра відзначає зацікавленість студентів і аспірантів у роботі конференцій. Вважає за доцільне продовження роботи у цьому напрямі з обов’язковою участю студентів других-четвертих курсів. За умови отримання певних результатів продовжувати ці роботи і дослідження з поданням їх на розгляд студентської науково-технічної конференції.
У 2012 році Ващенко Ю. Ю. прийняла участь у роботі конференції "Актуальні сучасні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції": Ващенко Ю. Ю. Спроби законодавця вплинути на систему покарань / Ю. Ю. Ващенко ; науковий керівник – І. І. Митрофанов // Актуальні сучасні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., 12 травня 2012 року м. Харків : зб. матеріалів конференції. – Харків : Золота миля, 2012. – Т. 2. – С. 44–46. нагороджена грамотою за кращу наукову доповідь.