Головна>Факультети, кафедри >Наукова робота кафедри  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
25.02.2015

Кафедра Транспортних технологій

Студентська наукова робота

Науково-дослідна робота студентів (НДРС) - найважливіша частина в підготовці фахівців. Об’єднання навчання і науково-технічної творчості - один з основних принципів побудови навчального процесу в університеті. Головною метою НДРС є: підготовка і виховання фахівців, здатних творчо застосовувати в практичній діяльності останні досягнення науково-технічного прогресу; використання творчого і трудового потенціалу студентів для вирішення актуальних задач і потреб підприємств галузі; сприяння вихованню гармонійно розвиненої морально-суспільної особистості студента.
При організації НДРС найбільш важливим є те, що планування і визначення тематики науково-дослідної роботи студентів здійснюється відповідно до поточних і перспективних планів науково-дослідної роботи кафедри. З метою зміцнення технічних і наукових зв’язків із виробництвом кафедра формує і надалі поновлює портфель замовлень підприємств щодо відпрацювання технічних задач, які однозначно пов`язані з потребами регіону та викликані дійсною ситуацією.
Протягом 2008/09 року аспірантами і докторантами кафедри були зроблені доповіді на конференціях та наукових семінарах:
Мороз М.М. – Определение рационального режима работы светофора Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених і спеціалістів „Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства”. – Кременчук, 2008. – С. 94.;
Мороз М.М. – Оптимізація транспортної системи і раціональна організація пасажирських перевезень м. Кременчука Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених і спеціалістів „Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства”. – Кременчук, 2009. – С. 107.; Мороз М.М. – Вдосконалення логістичної організації взаємодії залізнично-автомобільного сполучення Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Прогресивні напрямки розвитку машино-приладобудівних галузей і транспорту». – Севастополь, 2009. – С. 67-68;
Хорольський В.Л. Удосконалення маршрутів міського пасажирського транспорту Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку машинобудування та транспорту» 3-5 грудня 2009 року, м. Кременчук – науковий керівник – к.т.н., доц. Марунич В.С.;
Хорольський В.Л. Підвищення ефективності міських пасажирських перевезень Конференція молодих учених та спеціалістів КДПУ «Транспорт. Дорожні та будівельні машини» 9 -10 квітня 2009 року, м. Кременчук – науковий керівник – к.т.н., доц. Марунич В.С.;
Мороз О.В. Дослідження основних параметрів формування ринку пасажирських транспортних послуг Конференція молодих учених та спеціалістів КДПУ «Транспорт. Дорожні та будівельні машини» 9 -10 квітня 2009 року, м. Кременчук – науковий керівник – д.е.н., проф. Зайончик Л.Г.;
Коробов А.О. Оптимізація алгоритму завантаження автомобілів на центральному складі дистриб’ютора Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку машинобудування та транспорту» 3-5 грудня 2009 року, м. Кременчук – науковий керівник – к.т.н., доц. Кірянов О.Ф.;
Федотьєва Л.П. Шляхи вдосконалення різання важкооброблюваних марганцевих сталей ІХ Всеукраїнська молодіжна науково-технічна конференція «Машинобудування України очима молодих: прогресивні ідеї – наука - виробництво» 26 -27 листопада 2009 р. м. Запоріжжя. науковий керівник – д.т.н., проф. Надіїн В.С.
З 2005 року на кафедрі ТТ створено “Товариство молодих учених”(ТМУ) до складу якого увійшли 1 доцент, 2 асистенти, 8 аспірантів, викладачі та студенти, що навчаються за спеціальністю 8.100403 – «Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільному)».
Щорічно на базі кафедри ТТ проводиться Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених, у якій приймають активну участь, як студенти так і викладачі кафедри ТТ. Тематика доповідей на конференціях надзвичайно різноманітна.
Кафедра ТТ відзначає зацікавленість студентів і аспірантів у роботі конференцій, вважає за доцільне продовження роботи у цьому напрямку і пропонує заняття науково-дослідною роботою вважати обов`язковим для студентів других-четвертих курсів і за умови отримання певних результатів, продовжувати ці роботи і дослідження з поданням їх на розгляд студентської науково-технічної конференції.
Для студентів денної форми навчання теми курсових проектів, за звичай, співпадають з темами їх науково-дослідних робіт. Одними з основних видів реалізації НДРС є проведення студентських наукових семінарів, участь студентів у конкурсах курсових проектів і робіт, робота в студентських наукових гуртках, індивідуальна НДР студентів з вирішення конкретних науково-технічних задач.
На кафедрі розвивається студентські наукові дослідження з напряму транспортних технологій. Студенти старших курсів плідно працюють у наукових напрямах кафедри та приймають активну участь в олімпіадах та конкурсах наукових робіт фахового спрямування.
Студент Бублик Р.П. отримав грамоту за високий рівень професійної підготовки за фахом у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади, який проходив у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті (2008 р.)
За результатами ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (Галузь науки «Транспорт»), який проходив у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті, студент Сіора А.С. отримав Диплом за участь у Всеукраїнському конкурсу студентських наукових робіт (2009 р.).
Група студентів напряму «Транспортні технології» згідно рішення Служби Академічних Обмінів DAAD з 14.06.2009 р. до 25.06.2009 р. пройшла практику у Німеччині. Студент Малиш К. отримав грамоту за перемогу у конкурсі «MacGyver 2009» в номінації «Простий прилад».
Студенти Жоган О.М. та Кирбуюк Г.В. отримали ІІІ місце за участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Ресурсо- та енергозберігаючі технології на транспорті», який відбувся 31 березня 2010 р. в Дніпропетровському національному технічному університеті залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна. 16 березня 2011 року на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт напряму "Транспорт" за спеціальністю "Транспортні системи", який проходив в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті, студентка третього курсу Добровольська Анастасія посіла ІІ місце (науковий керівник к.т.н., доц. Мороз М.М.).
Магістрантка Холод К.Ю. в 2010 році за результатами ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Транспортні технології», який проходив у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна отримала грамоту за високій рівень знань з дисципліни «Управління експлуатаційною роботою», а в 2009 р. грамоту за високій рівень знань з дисципліни «Основи теорії транспортних процесів і систем». Студент Холодний В.Ю. отримав диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузі науки «Транспорт» (12.03.2010 р.).
Робота студентів над обраною тематикою протягом ряду років дозволяє:
- проробити тематику проблеми на достатньому рівні, який забезпечує підготовку студентських наукових робіт;
- виконати підготовку науково-дослідних робіт у формі курсових робіт;
- модернізувати або заново створювати лабораторну базу для навчального процесу, і подальших експериментальних наукових досліджень;
- визначити найбільш здібних і творчо підготовлених студентів з метою відбору для подальшого їх зарахування на рівень спеціаліста і в аспірантуру .
Стан науково-дослідної роботи на кафедрі ТТ, а також результати НДРС відповідає критеріям та вимогам щодо підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 8.100403 – «Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільному)».

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.09.2013 № 1281 « Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Транспортні технології» у 2013/2014 навчальному році» у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського відбудеться 24-26 квітня II тур конкурсу.Цього року на конкурс було подано 64 студентські наукові роботи, 98 студент та 66 наукових керівника, представлені студентами 19 вищих навчальних закладів України, в тому числі з Російської федерації - Південно-Російський державний технічний університет. Роботи традиційно приймались за трьома затвердженими науковими напрямками:пасажирський транспорт, вантажний транспорт, промисловий транспорт. Фінальну частину конкурсу у вигляді підсумкової науково-практичної конференції було проведено 26-27 квітня 2012 р. На ній представили свої роботи 15 студентів з 10 вищих навчальних закладів.


Список запрошених студентів:

Академія митної служби - Романенко Євген Михайлович, Єрмолаєв Олександр Євгенійович

ДВЗ горловка - Злобіна Ірина Сергіївна

Дніпропетровський національний університет залізгичного транспорту ім в.Лазаряна - Матвієнко Христина Василівна, Кім Марина Єдуардівна

Луцький національний технічний університет - Середа Анна Олександівна, Дзюма Вікторія Сергіївна

Львівський національний аграрний університет - Мазур Юрій Васильович

Південноросійський державний політехнічний університет - Жадан Діана Георгівна

Східноукраїнський національний університет Даля - Карташов Олександр Миколайович

Українська державна академія залізничного транспорту - Мещеряков Василь Володимирович

Українська інженерно-педагогічна академія - Кірсенко Сергій Анатолійович

Харківський національний автомобільно-дорожній університет - Мармут Наталія Ігорівна, Журба Марина Іванівна; Ганчукова Світлана Євгенівна, Коноваленко Олексій Юрійович; Стрельнікова Вікторія Анатоліївна, Данилова Дарія Євгеніївна.

Національний технічний університет "ХПІ" - Єрмоленко Микола Олександрович, Куліш Остап Михайлович