Головна> Структура управління > Студентське самоврядування  
КрНУ

Студентське самоврядування

Положення про студентське самоврядування КрНУ


I.  Загальні положення
II.  Основні функції органів студентського самоврядування
III. Повноваження студентської конференції
IV. Студентська рада університету
V.   Голова студентської ради
VI.  Майно та кошти студентської ради університету
VII.  Внесення змін та доповнень до Положення про студентське самоврядування КрНУ
 
Молодіжний проект про проведення конкурсу "Краща академічна група року"
Положення про день факультету
Положення про проведення конкурсу "Студент року"

Положення про студентське самоврядування КрНУ

I. Загальні положення

1. З метою залучення студентства до управління університетом, вирішення проблем студентства, формування організаційних навичок в КрНУ створюються органи студентського самоврядування. В структурі управління університетом їх рішення носять дорадчий характер.

2. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, рішеннями Міністерства освіти і науки, Статутом університету.

3. Основними завданнями органів студентського самоврядування є:
-  співпраця з адміністрацією університету, державними органами з вирішення студентських проблем;
-  допомога адміністрації у забезпеченні виконання студентами своїх обов'язків;
-  сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності;
-  сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів;
-  сприяння діяльності студентами гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;
-  організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;
-  сприяння працевлаштуванню випускників;
-  участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

4. Вищим органом студентського самоврядування є конференція студентів університету.

5. Вищим виконавчим органом студентського самоврядування є студрада університету;

6. Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, факультету, курсу, студентського містечка, гуртожитку.

7. Студентські ради нижчого рівня підпорядковуються у своїй роботі виконавчим органам вищого рівня (рада курсу підпорядковується раді факультету, який у свою чергу підпорядковується студентській раді університету тощо).

8. Студентське самоврядування охоплює студентів усіх факультетів університету і діє на засадах добровільності, рівноправності всіх його членів, законності та гласності.

   II. Основні функції органів студентського самоврядування

1. Допомога адміністрації  вузу  в навчальній, науковій, виховній роботі студентства.
2. Пропаганда в молодіжному середовищі патріотизму, моральності, здорового способу життя.
3. Вивчення громадської думки студентства, їх інтересів, пропозицій, зауважень, у тому числі через проведення соціологічних досліджень.
4. Представництво та захист інтересів студентства у громадських та державних органах, в органах управління університетом.
5. Співпраця з адміністрацією університету, державними органами та  громадськими організаціями, у тому числі міжнародними, у вирішенні студентських проблем.
6. Організація конференцій, зустрічей, зборів з проблем студентської молоді;
7. Організація молодіжних заходів, акцій, конкурсів тощо.
8. Сприяння роботі клубів за інтересами, участь в організації культурно-масових і спортивно-масових заходів студентської молоді.
9. Інформаційна діяльність, пропаганда інформації про цілі, завдання та  результати своєї діяльності, збір і використання інформації, необхідної для реалізації своїх статутних завдань.
10. Співробітництво з студентськими радами інших навчальних закладів, молодіжними організаціями у тому числі міжнародними.

1. Конференція студентів КрНУ є вищим органом студентського самоврядування як на рівні факультету так і на рівні університету. У гуртожитку такі функції виконують загальні збори мешканців.

2. Студентська конференція як вищий орган студентського самоврядування проводиться щорічно у вересні-жовтні на факультетах, у гуртожитках і раз у два роки у листопаді на рівні університету.

3. Делегати на загально-університетську конференцію обираються від кожної групи по одній особі простою більшістю голосів від присутніх на зборах групи шляхом прямого відкритого голосування.

4. На студентську конференцію делегуються також представники виконавчих органів студентського самоврядування різних рівнів (студрад факультетів, гуртожитків, курсів, тощо), члени студентського профкому університету та студентських профкомів факультетів.

5. На студентській конференції університету:
-  затверджується Положення про студентське самоврядування та вносяться зміни та доповнення;
-  заслуховуються та затверджуються звіти студентської ради КрНУ;
-  затверджується порядок голосування при обранні виконавчого органу;
-  обирається виконавчий орган студентського самоврядування;
-  обирається голова студентської ради.

6. Рішення про прийняття Положення студентського самоврядування, внесення змін та доповнень до цього Положення про реорганізацію або розпуск студентського самоврядування, про переобрання членів студентської ради КДПУ, приймаються не менше як 1/2 голосів від числа зареєстрованих делегатів на конференції.

7. У разі необхідності може збиратися позачергова студентська конференція. Позачергова конференція скликається  за рішенням студентської ради, рішень не менш ніж чотирьох студрад факультетів або на вимогу адміністрації університету.

8. Студентська конференція КрНУ є правочинною за наявності не менше половини представників від загальної кількості делегатів.

1. Студентська рада університету - постійно діючий виконавчий орган. Студентська рада КрНУ формується (обирається) на конференції з делегатів.
    До студентської ради університету висуваються голови студентських рад факультетів та голови студентських рад гуртожитків, а також голова студентського профкому університету та додатково по одному представнику від факультетів. Для координації роботи в студраду університету входить голова студради технікуму.

2. Членом студентської ради може бути студент КрНУ денної форми навчання, який виконує навчальний план, правила внутрішнього розпорядку, має лідерські якості, користується авторитетом серед студентства.

3. У разі коли в період між конференціями хтось із членів ради припиняє свої повноваження, факультет може запросити в склад ради нового члена.

4. Кількісний склад студентської ради затверджується конференцією.

5. На першому засіданні студентської ради обираються два заступника голови, затверджується структура та розподіляються повноваження членів студентської ради.

6. Засідання студентської ради проводяться не рідше одного разу на місяць і є правочинними за наявності не менше 1/2 представників від загальної кількості студентської ради.

7. Студентська рада організовує свою роботу у відповідності до її повноважень, рішень конференції та плану роботи.

8. Студентські ради факультетів, гуртожитків, курсів, тощо підзвітні студентській раді університету.

9. Студентській раді КрНУ належить:
-  реалізовувати завдання органу студентського самоврядування;
-  виконувати рішення конференції та плани роботи;
-  заслуховувати та затверджувати звіти голів студентських рад факультетів і гуртожитків, членів студради, відповідальних за окремі напрямки роботи, заходи, акції тощо;
- вести постійну роботу зі студентськими радами різних рівнів та координувати їх діяльність.

10. Рішення студентської ради КрНУ є правочинними, якщо за них проголосувало більше половини від загальної кількості присутніх на засіданні членів студентської ради.

11. Члени студентського самоврядування КрНУ мають право:
-  вільно висловлювати  свої погляди і обговорювати будь-які питання діяльності студентської ради КрНУ;
-  вносити свої пропозиції на розгляд студентської ради з будь-якого питання;
-  бути організатором акцій, заходів, конкурсів в межах напрямку або сектору, який доручено очолити;
-  брати участь у заходах, що проводяться студентською радою університету.

12. Члени студентського самоврядування КрНУ зобов'язані:
-  бути прикладом у виконанні навчальної дисципліни, дотримуватись норм моралі;
- дотримуватись вимог Статуту університету, Правил внутрішнього розпорядку КрНУ, чинного законодавства, Положення про студентське самоврядування КРНУ;
-  дбати про зміцнення авторитету КрНУ, студентської ради університету;
-  виконувати рішення керівних органів студентського самоврядування КрНУ, прийнятих в межах їх компетенцій.

13. Повноваження члена студентської ради припиняються:
-   по закінченні навчання, або відрахуванні з інших причин;
-  за власним бажанням на підставі письмової заяви;
-  за рішенням студентської ради КрНУ, не менше як 2/3 голосів внаслідок невиконання обов'язків згідно Положення про студентське самоврядування університету.

1. У період між засіданнями студентської ради КрНУ поточною діяльністю студентської ради керує її голова, а у його відсутність - один із його заступників.
2. Голова студентської ради обирається на конференції усіма делегатами. Процедура обрання затверджується на конференції.
3. Головою студентської ради може бути студент університету, який має навички організаційної роботи, успішно навчається, має авторитет серед студентства.
4. У разі, коли голова студентської ради достроково припиняє свої повноваження, студентська рада на своєму засіданні обирає нового голову із заступників або інших своїх членів.

5. Голова студентської ради університету має право:
-  представляти вищий орган студентського самоврядування в КрНУ у стосунках з адміністрацією вузу та у зовнішніх стосунках з іншими організаціями та установами;
- контролювати виконання рішень і планів роботи;
- давати доручення членам студентської ради;
- формувати порядок денний засідань ради і виносити позачергові питання на розгляд ради;
- підписувати документи від імені студентської ради;
- делегувати частину своїх повноважень заступникам.

6. Повноваження голови студентської ради припиняються:
- по закінченні навчання, або відрахуванні з інших причин;
- за власним бажанням на підставі письмової заяви;
- за рішенням студентської ради КДПУ, не менше як 2/3 голосів внаслідок невиконання своїх обов'язків.

1. Студентська рада користується кабінетом, майном, які надає їм адміністрація вузу.
2. Для проведення молодіжних акцій студентська рада може залучати кошти спонсорів, які можуть перераховувати їх на рахунок університету зі спеціальним кодом для цільового використання.

VII. Внесення змін та доповнень до Положення про студентське самоврядування КрНУ

1. Зміни та доповнення до Положення студентського самоврядування вносить студентська конференція університету не менше як  1/2 голосів зареєстрованих делегатів.
2. Про зміни, що відбулися в статутних документах, студентська рада в десятиденний строк повідомляє адміністрацію університету.

Молодіжний проект про проведення конкурсу "Краща академічна група року"


Організатори: студентські ради факультетів, студрада КрНУ.

Керівництво з підготовки і проведення конкурсу покладається на студраду КрНУ, студради факультетів.

Учасники: студентські групи усіх факультетів (1-4 курс).

Час і місце проведення:

Перший етап - осінній семестр з 15.09. до 1.02. - конкурс "Краща академічна група на курсі" проводиться по факультетах;
Другий етап - весняний семестр з 1.02. до 30.06. - конкурс "Краща академічна група факультету";
Третій етап - визначення кращої академічної групи університету рішенням конкурсної комісії до 5 вересня нового навчального року.

Мета і завдання проекту:

-  заохочення студентської молоді до хорошого навчання та активної громадської роботи, згуртування колективу, формування здорового морального клімату;
- розвиток студентського самоврядування, ініціативи студентства;
- виявлення і підтримка творчої і обдарованої молоді;
- залучення студентської молоді до соціально-культурних, спортивних, трудових заходів, формування культури і національної свідомості молоді.

Організація конкурсу:

1. Конкурс оголошується 3 15 вересня через газету "З іменем Остроградського", інформаційні листки студрад. Студентськими радами факультетів проводяться зустрічі зі старостами і профгрупоргами усіх студентських груп, оголошуються умови конкурсу.

2. Основні критерії, за якими будуть підводитись підсумки:

- навчальна дисципліна, кількість пропущених студентами групи занять без поважної причини; критерій - мінімальна кількість пропусків без поважних причин на одного студента в групі;
- результату зимової сесії, на призові місця можуть претендувати групи, в яких успішність до перездачі не нижча 90%, якість - не нижча 50%; критерієм є якість - середній бал;
- громадська активність групи (кількість студентів - учасників різних молодіжних, громадських, культурних, спортивних об'єднань; випуск стінгазет, трудові десанти, молодіжні акції, спортивні змагання тощо).

3. Підсумки підводяться на спільних засіданнях студрад факультетів і профспілкового бюро в присутності заступника декана з виховної роботи.

Перший етап - проводиться студрадою факультету. Визначаються кращі групи на кожному курсі факультету.
Другий етап - проводиться студрадою факультету. Конкурс проводиться серед кращих 4 груп курсів. Враховуються результати як зимової так і літньої сесії та оголошуються конкурси газет, організовуються інтелектуальні конкурси, спортивні змагання. Критерії визначаються студрадою.
Третій етап - проводиться студрадою КрНУ.
Для підведення остаточних підсумків і визначення кращої групи університету формується конкурсна комісія в складі голів студрад факультетів та членів студради університету, проректора з ВГО, заступників деканів з навчально- виховної роботи.

Призи:

-  кращі групи, переможці першого етапу, відзначаються розпорядженням по факультету та огранізацією для них вечору відпочинку;
- сім кращих груп факультетів, переможці другого етапу, нагороджуються екскурсійною поїздкою по історичним місцям;
- краща група університету нагороджується занесенням на дошку пошани.

Призи та кошти на організаційні витрати надає ректорат КрНУ.
Кошторис:
        1.  вартість поїздок -    500х7=3500;
        2. відрядження викладачам-кураторам -   150;
        3. фотографування та інші витрати -  350.
            усього -    4000 грн.

        Студрада представляє подання на ім'я проректора з ВГО з проханням організувати екскурсійну поїздку в узгоджений час.
        Екскурсійні поїздки організовуються у вересні нового навчального року.

 

Положення про день факультету


День факультету - це ряд заходів, що приурочені даті заснування факультету, або професійному святу. Вони проводяться щорічно студрадою факультету при сприянні деканату, кафедр і є своєрідним смотром досягнень факультету, кафедр, студенства.

Організатори проведення дня факультету - студрада факультету, профспілкове бюро, деканат, кафедри.

Відповідальні за проведення: студрада факультету, студентське профбюро, заступники деканів з навчально-виховної роботи, заступники завідувачів кафедр з виховної роботи.

Для підготовки і проведення свята формується оргкомітет.

Основні (орієнтовні) заходи факультету:

Напередодні - проведення попереднього відбіркового конкурсу "Кращий студент факультету", "Кращий викладач", "Кращий куратор".
Напередодні - конкурси групових і курсових стінгазет
Напередодні - цікаві заходи, організовані кураторами, заступниками завідувачів кафедр з навчально-виховної роботи в групах, по курсу чи зі спеціальностей.
В день святкування - у холі 1 корпусу - виставка кращих стінгазет груп, стінгазета факультету, інші оригінальні форми представлення факультету.
В день святкування - святковий культурний захід, смотр талантів факультету в актовому залі 5 корпусу, вечір відпочинку.

Мета заходів:

- активізація виховної роботи в КрНУ;
- започаткування традицій факультету, формування його іміджу;
- розвиток студентського самоврядування, ініціативи студенства;
- пошук і підтримка талановитої молоді;
- розвиток художньої самодіяльності на факультетах;
- організація змістовного дозвілля молоді.

Фінансування здійснюється за кошти КрНУ. На проведення заходів виділяється по 200 грн. Можливе залучення спонсорських коштів.
Примітка:
кожний факультет шукає і запроваджує свої цікаві форми і традиції проведення Дня факультету. Названі заходи не обов'язкові. Можуть бути інші форми проведення та інші заходи.

 

Положення про проведення конкурсу "Студент року"


Конкурс проводиться серед студентів КрНУ з метою заохочення кращих представників студенства за здобутки у навчанні, науковій, громадській, спортивній, художньо-творчій діяльності. Смотр проводиться за шістьма номінаціями:

"Інтелектуал" - відмінне навчання протягом трьох років, авторитет серед студентів і викладачів за глибокі знання з усіх дисциплін, участь і перемога в предметних олімпіадах;
- "Майбутнє науки" - активна діяльність у студентському науковому товаристві, наукові здобутки, участь у наукових конференціях, наукові публікації тощо;
"Лідер" - добре навчання та активна робота в органах студентського самоврядування не менше двох років, започаткування і організація цікавих молодіжних проектів, заходів, авторитет серед студенства;
"Вдалий старт" - значні досягнення у спорті, призові місця на республіканських та обласних змаганнях;
"Творчий злет" - активна участь в культурно-масовій роботі, клубах за інтересами протягом двох років, участь і призові місця у фестивалі "Студентська весна", художніх конкурсах, активна журналістська робота в газеті "Політехнік" тощо;
"Гордість технікуму" - кращий студент технікуму за значні досягнення у будь-якій із названих вище номінаціях.


Щорічно до 25 жовтня кожний факультет подає в оргкомітет подання з характеристикою претендентів. Висунення кандидатур здійснюється за підсумками минулого навчального року. Кандидатуру на номінацію "Гордість технікуму" подає студрада технікуму за узгодженням із керівництвом технікуму. Подання на номінацію "Майбутнє науки" узгоджується з відповідальним за діяльність СНТ, на "Вдалий старт" - із спортклубом, на "Творчий злет" - з відділом культурно-масової роботи. Підсумки підводяться до 5 листопада і оголошуються на святковому заході з нагоди Міжнародного дня студентів.

Очолює оргкомітет проректор з ВГО. До оргкомітету входять заступники деканів факультетів з навчально-виховної роботи, голови студрад та профспілкових організацій, редактор газети "З іменем Остроградського".

Кожний переможець отримує премію в 150 гривень, грамоти та пам'ятні знаки. 500 гривень витрачається на організацію святкового шоу - вручення нагород, вшанування переможців, виготовлення пам'ятних знаків, підготовку святкового шоу. 

Відповідальні за підготовку святкового заходу: студентський профком та студентська рада

Загальний кошторис витрат -    1400 грн.

КрНУ