Головна>Факультети, кафедри >Навчальна робота кафедри  





Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
21.05.2013

Кафедра електричних машин та апаратів

Навчальна робота

       Навчальний процес здійснюється згідно «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 2.06.1993 р. № 161, а також у відповідності до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту».
       Здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» забезпечується вивченням 48 навчальних дисциплін, здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» забезпечується вивченням 10 навчальних дисциплін, здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» забезпечується вивченням 15 навчальних дисциплін.
       Навчальним планом передбачається виконання студентами курсових робіт та проектів з низки дисциплін (табл.1).
       Таблиця 1 – Методичне забезпечення підготовки курсових робіт (проектів)

Назва навчальної дисципліни
Семестр
ОКР «Бакалавр»
Електричні машини (постійного струму)
5
Електричні машини (асинхронні)
6
Електричні машини (трансформатори, синхронні)
7
Мікропроцесорні пристрої
7
Основи автоматизованого проектування електротехнічних пристроїв і електромеханічних систем
5
Електричні апарати
6
Автоматизоване проектування електричних машин та апаратів
8
ОКР «Cпеціаліст»
Оптимізація електромагнітних та електромеханічних систем і пристроїв
9
Спеціальні питання теорії електрич. машин та апаратів
9
ОКР «Магістр»
Оптимізація електромагнітних та електромеханічних систем і пристроїв
9
Спеціальні питання теорії електрич. машин та апаратів
9

       Під час формування тематики курсових проектів кафедра намагається врахувати проблемні питання, мають виробничу спрямованість або носять характер науково-дослідних робіт, пов’язаних з навчальним процесом, а також з науковою тематикою, що затверджена на кафедрі. При цьому, незалежно від тематичної спрямованості інтегрованого проекту, обов’язковою умовою є опрацювання у відповідному курсовому проекті питань, що визначають його суть.
       В процесі підготовки курсових робіт та проектів студенти набувають навичок самостійного підбору необхідного фактичного матеріалу, вміння його узагальнення і аналізу, вчаться працювати із довідниками, складати таблиці, графіки, схеми, оформлювати текстові документи та графічні матеріали згідно діючих стандартів. Публічний захист курсових робіт дає змогу студентам навчатись доповідати основні положення роботи, відповідати на запитання теоретичного, аналітичного та практичного характеру.
       Організація, проведення і підведення підсумків практики студентів базуються на Положенні про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженому наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 р. № 93.
       Прийнята на кафедрі система організації навчальної та виробничої практики дозволяє студентам на момент закінчення курсу навчання придбати не тільки теоретичні знання, а й практичні навички. Практика студентів є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів і проводиться на випусковій кафедрі та сучасних підприємствах і організаціях.
       Підготовка магістра за напрямом підготовки «Електромеханіка» зі спеціальності «Електричні машини та апарати» передбачає переддипломну практику, яка має педагогічну або наукову складові. Практика проводиться у 10 семестрі протягом 4 тижнів. Мета педагогічної складової практики полягає у формуванні первинних навичок і умінь здійснення педагогічної діяльності.
       Педагогічна складова практики реалізовується шляхом відвідування занять провідних викладачів кафедри і університету; підготовки та проведення фрагменту лекції, семінару, практичного, лабораторного заняття; розробки завдань для поточного та підсумкового контролю знань з окремої навчальної дисципліни. Основною метою наукової складової практики є виконання досліджень за темою магістерської роботи. Задачами практики є придбання навичок самостійної дослідної роботи, підготовка матеріалів за темою магістерської роботи у вигляді звіту з практики, бібліографічні, патентні та статистичні дослідження тощо. Містом проходження практики є одна з лабораторій кафедри. За необхідності, студент може бути направлений для виконання деяких робіт на підприємство або в науково-виробничу організацію.
       Базами для проведення практик є низка підприємств регіону:
       − ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод» − підприємство з виробництва вантажних та пасажирських залізничних вагонів, вагонів метрополітену та ескалаторів;
       − ВАТ «Кредмаш» − єдине підприємство в Україні, яке випускає асфальтозмішувальні установки продуктивністю від 25 до 200 тонн в годину, автогудронатори, заправники і іншу будівельну техніку;
       − ВАТ «Кременчуцький колісний завод» − підприємство, що виробляє диски коліс для дорожніх машин, вантажних і легкових автомобілів та сільськогосподарської техніки.
       − Кременчуцька філія ВАТ «Полтаваобленерго» − підприємство-постачальних електричної енергії в регіоні;
       − ЗАТ «Кременчуцька електротехнічна компанія «Ампер» − потужний виробник високовольтного електротехнічного обладнання;
       − КП «Кременчукводоканал» − підприємство із великим парком електричних машин;
       − ВАТ Полтавський гірничозбагачувальний комбінат та інші підприємства та установи, на яких інтенсивно експлуатується електромеханічне обладнання.
       Із ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод» укладено угоду про створення філії кафедри ЕМА, із ВАТ «Полтавський ГЗК» і ЗАТ «Кременчуцька електротехнічна компанія «Ампер» укладено договір про співробітництво.