Головна>Факультети, кафедри >Навчальна робота кафедри  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
15.05.2015

Кафедра маркетингу

Навчальна робота

Кафедра забезпечує викладання основних дисциплін з фаху, а також інших дисциплін економічного спрямування, які представлені п’ятьма основними циклами в навчальному плані:
Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки;
Цикл природничо-наукової підготовки;
Цикл професійної та практичної підготовки;
Цикл дисциплін самостійного вибору вищого навчального закладу;
Цикл дисциплін самостійного вибору студента.
Навчальний процес, який забезпечується кафедрою маркетингу, має також практичну спрямованість. У процесі вивчення основ маркетингу, управління персоналом, комерційної діяльності, на лекціях, семінарах, практичних заняттях, проходженні виробничої практики вивчається досвід підприємств різних форм власності та сфери діяльності.
Кафедра маркетингу є випускаючою і несе відповідальність за якість підготовки фахівців за напрямами підготовки 0305 «Економіка та підприємництво» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».
Освітньо-кваліфікаційна характеристика та освітньо-професійна програма, за якими здійснюється підготовка спеціалістів зі спеціальності 7.03050701 "Маркетинг" у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського, є складовою частиною галузевого стандарту вищої освіти, затвердженого наказом МОН України. Освітньо-кваліфікаційна характеристика та освітньо-професійна програма затверджена Вченою Радою КНУ.
Підготовка спеціаліста здійснюється на базі ОПП підготовки бакалавра з маркетингу. На бакалаврському рівні набуття професійних знань орієнтовано на вивчення предметної галузі. Підготовка спеціаліста полягає у глибокій орієнтації на фундаментальні знання, у спрямованості на розвиток навичок самостійного здійснення наукових досліджень та отримання знань. Навчальний план включає 9 теоретичний семестр, переддипломну практику (10 семестр 4 тижні), дипломну роботу (дипломування 10 семестр - 16 тижнів). Обсяг підготовки (перелік дисциплін, кількість годин навчальних занять і форми атестації) визначений навчальним планом. Відповідно до галузевих стандартів вищої освіти для студентів спеціальності 7.03050701 - "Маркетинг" передбачений захист дипломної роботи. Обсяг і рівень підготовки фахівця з маркетингу дозволяє отримати спеціальні знання та вміння шляхом вивчення відповідних дисциплін, виконання самостійних завдань, курсової роботи, що забезпечують можливість самостійної професійної діяльності за вищевказаним призначенням.