Головна>Факультети, кафедри >Навчальна робота кафедри  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
11.02.2015

Кафедра екологічної безпеки та організації природокористування

Навчальна робота

 

  Кафедра готує фахівців за напрямком „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” здійснюється за денною, заочною (у т.ч. за скороченим терміном) формами навчання. Кафедра реалізує систему підготовки фахівців із вищою освітою за акредитованими освітньо-кваліфікаційними рівнями (ОКР) шляхом утілення у навчальний процес затверджених освітньо-професійних програм підготовки:
а) бакалаврів – екологів за напрямом 6.040106 – „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”, термін навчання – 4 роки денної та 5 років – заочної форми навчання (у т.ч. за скороченим терміном – 3 роки на основі ОКР молодшого спеціаліста);
б) спеціалістів – екологів зі спеціальності 7.04010601 – „Екологія та охорона навколишнього середовища”, термін навчання (денна і заочна форма) – 1 рік на базі ОКР „Бакалавр”;
в) магістрів – наукових фахівців з екології зі спеціальності 8.04010601 – „Екологія та охорона навколишнього середовища”; термін навчання (денна і заочна форма) – 1 рік на базі ОКР „Бакалавр”, а також зі спеціальності - "Екологічна безпека"; термін навчання (денна і заочна форми) - 1 рік на базі ОКР "Бакалавр"
  Підготовка фахівців ведеться згідно з освітньо-професійною програмою та освітньо-кваліфікаційними характеристиками, які були розроблені кафедрою і погоджені з науково-методичною комісією за напрямком “Екологія” Міністерства освіти і науки України.   Навчальний план складався за типовою формою, затвердженою Міністерством освіти України у відповідності з чинною освітньо-професійною програмою і погоджувався з науково-методичною комісією за напрямком “Екологія”, науково-методичним центром вищої освіти та затверджувався начальником Департаменту вищої освіти.   Відповідно до навчального плану складено робочий навчальний план, який використовується при навчанні студентів. По всім дисциплінам кафедрою розроблені навчальні та робочі програми, які узгоджені в методичній раді університету. Співвідношення навчального часу між циклами підготовки відповідає держстандарту.   Зміст підготовки фахівців відповідає державним вимогам, потребам ринку праці регіону, що знайшло відтворення в переліку первинних посад.   В процесі розробки кафедрою ОПП та ОКХ вирішувались питання безперервності, наступності та ступневості підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр, спеціаліст, магістр.