Головна>Факультети, кафедри >Навчальна робота кафедри  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
25.02.2015

Кафедра обліку і фінансів

Навчальна робота

Підготовка фахівців за спеціальністю "Фінанси і кредит" ОКР "бакалавр" і "спеціаліст" здійснюється за затвердженими:
- Освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра (Міністерство освіти і науки України. Київ 2010), спеціаліста (Міністерство освіти і науки України. Київ 2002) і магістра (Міністерство освіти і науки України. Київ 2013) напряму 0305 - "Економіка і підприємництво";
- Освітньо-кваліфікаційною характеристикою молодшого спеціаліста, бакалавра,спеціаліста і магастра спеціальності "Фінанси і кредит" напряму підготовки 0305 - "Економіка і підприємництво". (Міністерство освіти і науки України. Галузеві стандарти вищої освіти України. -Київ 2004);
- Варіативною компонентою ОПП (затвердженою в установленому порядку);
- Варіативною компонентою ОКХ (затвердженою в установленому порядку);
- Навчальним планом, робочими навчальними планами і програмами навчальних дисциплін зі спеціальності "Фінанси і кредит" (що узгоджені та дотримані співвідношення навчального часу між циклами підготовки, відповідають змісту підготовки, державним вимогам, потребам ринку праці, вирішене питання безперервності, наступності та ступеневої підготовки фахівців).

Всі дисципліни навального плану мають належне навчально-методичне забезпечення щодо виконання контрольних робіт, проведення семінарських, практичних занять, лабораторних робіт, дидактичного забезпечення самостійної роботи студентів (у т.ч. з використанням інформаційних технологій).

Важливу роль у підготовці спеціалістів-фінансистів відіграє проходження практики на підприємствах, в установах, організаціях. Окрім довгострокових угод про проходження практики, щорічно з урахуванням можливостей інших підприємств, організацій можуть укладатися угоди відносно кожного студента.

Для перевірки знань студентів з гуманітарної і соціально-економічної, природничо-наукової, професійної та практичної підготовки на кафедрі розроблено і затверджено пакети ККР з усіх дисциплін навчального плану, а також критерії оцінювання комплексних контрольних робіт.

Викладацький колектив кафедри фінансів і кредиту постійно працює над зростанням рівня забезпечення спеціальних дисциплін навчальними підручниками та посібниками.
На кафедрі фінансів і кредиту проводяться такі види контролю результатів навчання:
1) модульний контроль знань студентів, який проводиться, як правило, двічі за семестр;
2) контроль залишкових знань студентів у вигляді комплексних контрольних робіт – 1 раз на рік;
3) семестрові екзамени та заліки як середньозважені результати модульних контролів;
4) експрес-контроль під час лекцій, який проводиться на основі письмових відповідей студентів на окремі вузлові питання теми, що вивчається, у вигляді тестів;
5) опитування студентів під час обговорення навчального матеріалу перед проведенням дослідної частини лабораторних робіт і захисту звітів по них;
6) державний екзамен з дисциплін фахової підготовки;
7) захист випускних і дипломних робіт.

Навчально-виховний процес на кафедрі фінансів і кредиту здійснюється згідно “Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 р. № 161 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 листопада 1993 р. № 173, Закону України “Про освіту”, «Про вищу освіту».

Зміст підготовки фахівців визначений наявними на кафедрі документами:
- освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів (галузевий стандарт вищої освіти України);
- освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів (варіативна частина), розробленою робочою групою фахівців КрНУ та затвердженою в установленому порядку);
- освітньо-кваліфікаційною характеристикою підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів (галузевий стандарт вищої освіти України);
- освітньо-кваліфікаційною характеристикою підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів (варіативна частина), розробленою робочою групою фахівців КрНУ та затвердженою в установленому порядку);
- навчальними планами підготовки підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів, розробленим кафедрою фінансів і кредиту згідно з освітньо-кваліфікаційною характеристикою та освітньо-професійною програмою;
- засобами діагностики якості вищої освіти, розробленими робочою групою фахівців КрНУ та затвердженими в установленому порядку.