Головна>Факультети, кафедри >Навчальна робота кафедри  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
04.11.2013

Кафедра галузевого машинобудування

Навчальна робота

Наказом по КДУ № 40-1 від 1 березня 2003 р. на машинобудівному факультеті створена кафедра верстатів і верстатних комплексів, на яку покладено обов‘язки випускаючої кафедри з підготовки фахівців із спеціальності 7.090203 “Металорізальні верстати та системи”.
У 2003 році відкрита спеціалізація 7.090203.01 “Комп‘ютерне проектування та дизайн металорізальних верстатів”.
Підготовка бакалаврів та спеціалістів спеціальності 7.090203 здійснюється на основі освітньо-професійної програми вищої освіти за професійним спрямуванням “Інженерна механіка” 6.0902.
Для забезпечення проведення учбового процесу на кафедрі є 2 спеціалізовані лабораторії, оснащені діючим обладнанням, необхідним контрольно-вимірювальною апаратурою.
При кафедри діє аспірантура.
Сьогодні навчальний процес на кафедрі забезпечують 7 викладачів. Серед них професор Федорець О.О., доценти Саленко О.Ф., Федотьєв А.М., Доценко В.Г., Єлісєєв В.І., Щетинін В.Т., асистент Бєлкін О.М., які викладають 21 спеціальну та профілюючу дисципліни, як для підготовки фахівців з спеціальності 7.090203, так і для інших спеціальностей.
Організаційне та науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу
Планування навчально-виховного процесу здійснюється на засіданнях кафедри та відображається в планах роботи кафедри, планах методичних семінарів. Кожен викладач планує навчальну, навчально-виховну, науково-методичну роботу в індивідуальному плані і звітує про виконання два рази на учбовий рік – за кожний семестр на засіданні кафедри. Кафедра звітує про виконання учбового навантаження в учбову частину.
На науково-методичних семінарах кафедри розглядаються питання методичного забезпечення лабораторних та практичних робіт, курсового та дипломного проектування, самостійної роботи студентів, розробки і використання прикладних комп’ютерних програм.
Перелік дисциплін, які викладаються кафедрою:
1) Інформаційні технології у машинобудуванні і металообробці;
2) Автоматизація верстатних систем і ГВС;
3) Гідравліка, гідро- та пневмопривод;
4) Дослідження, випробування та експлуатація верстатних комплексів;
5) Металообробне обладнання;
6) Надійність та екологічність верстатних систем;
7) Науково-дослідна робота;
Обладнання автоматизованого виробництва;
8) Роботизовані технологічні комплекси;
9) САПР металорізального обладнання;
10)Системи керування верстатами та верстатними комплексами;
11)Технічна діагностика та сертифікація металообробного обладнання;
12)Технологічна оснастка;
13)Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні;
14)Динаміка металообробного обладнання;
15)Механоскладальні дільниці та цехи у верстатобудуванні;
16)Надійність та стабільність технічних систем;
17)Обладнання та транспорт механообробних цехів;
18)Програмне забезпечення механообробки у технологічних системах;
19)Технологія верстатобудування;
20)Гідравліка та аеродинаміка.
Організаційне та науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу
Планування навчально-виховного процесу здійснюється на засіданнях кафедри та відображається в планах роботи кафедри, планах методичних семінарів. Кожен викладач планує навчальну, навчально-виховну, науково-методичну роботу в індивідуальному плані і звітує про виконання два рази на учбовий рік – за кожний семестр на засіданні кафедри. Кафедра звітує про виконання учбового навантаження в учбову частину.
На науково-методичних семінарах кафедри розглядаються питання методичного забезпечення лабораторних та практичних робіт, курсового та дипломного проектування, самостійної роботи студентів, розробки і використання прикладних комп’ютерних програм.

Методичні розробки за 2003 - 2009 р.р.

Методичні вказівки до циклу лабораторних робіт з курсу “Автоматизація виробничих процесів”//Саленко О.Ф., Роман Л.С. – Кременчук, КДУ, 2003. – 54 с.

Методичні вказівки до циклу лабораторних робіт з курсу “Роботизовані технологічні комплекси” //Саленко О.Ф., Пєдченко М.Н., ЄлісеєвЮ.В. – Кременчук, КДУ, 2003. – репринт Київ, “НТУУ КПІ”, 2003. – 80 с.

Типові задачі та приклади їх розв’язання: методичні вказівки з курсу “Роботизовані технологічні комплекси”// Саленко О.Ф. – Кременчук, КДУ, 2003. – 88 с. – іл.

Динамика металлорежущего оборудования: Краткий конспект лекций для студентов технических специальностей //Саленко А.Ф. – Кременуг, КДУ, 2003. – 54 с.

Методичні вказівки щодо виконання контрольних завдань з дисципліни «Системи керування верстатами та верстатними комплексами»// Федотьєв А.М. – Кременчук, КДУ, 2003 р.

Методичні вказівки щодо виконання практичних завдань з дисципліни “Технічна діагностика та сертифікація металообробного обладнання”// Федотьєв А.М. – Кременчук, КДУ, 2003 р.

Учбовий посібник з основ аеродинаміки. //Федорець О.О. – Кременчук, КДУ, 2003 р.

Методичні вказівки до циклу лабораторних робіт з курсів “Обладнання та транспорт механообробних цехів”, “Металообробне обладнання”. (5 лабораторних робіт) // Щетинін В.Т., Доценко В.Г. – Кременчук, КДУ, 2003 р.

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи „Кінематичний розрахунок коробки швидкостей металорізальних верстатів графоаналітичним методом” з навчальних дисциплін: „Обладнання автоматизованого виробництва”, „Обладнання та транспорт механообробних цехів”, „Металообробне обладнання” для студентів денної та заочної форм навчання з напряму 0902 „Інженерна механіка” // Доценко В.Г., Щетинін В.Т., Цілуйко Н.В. – Кременчук, КДПУ, 2007. – 52 ст.

Побудова параметризованих твердотільних моделей деталей у середовищі КОМПАС / Навчальний посібник // Федотьєв А.М., Мана О.М. – Кременчук, КДПУ, 2007. – 140 ст.

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Гідропневмоавтоматика” для студентів денної форми навчання зі спеціальності 6.090203 – „Металорізальні верстати та системи” // Федотьєв А.М. – Кременчук, КДПУ, 2008. – 56 ст.

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Математичні методи оптимізації” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.090203 – „Металорізальні верстати та системи” // Федотьєв А.М. – Кременчук, КДПУ, 2008. – 16 ст.

Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни „Математичні методи оптимізації” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.090203 – „Металорізальні верстати та системи” // Федотьєв А.М. – Кременчук, КДПУ, 2008. – 44 ст.

Методичні вказівки щодо виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни „Системи керування верстатами та верстатними комплексами” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.090203 – Металорізальні верстати та системи // Федотьєв А.М. – Кременчук, КДУ, 2009. – 68 ст.

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Комп’ютерне моделювання та конструювання верстатних систем” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.090203 – „Металорізальні верстати та системи” // Федотьєв А.М. – Кременчук, КДУ, 2009. – 28 ст.

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Системи керування верстатами та верстатними комплексами” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.090203 – „Металорізальні верстати та системи” // Федотьєв А.М., Савченко Л.М. – Кременчук, КДУ, 2009. – 20 ст.

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Системи автоматизованого проектування металорізального обладнання” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.090203 – „Металорізальні верстати та системи” // Федотьєв А.М. – Кременчук, КДУ, 2009. – 16 ст.

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни „Технічне діагностування та сертифікація металообробного обладнання” для студентів з напряму 0902 – „Інженерна механіка” за ОКР „Спеціаліст”, „Магістр” // Щетинін В.Т. – Кременчук, КДУ, 2009. – 20 ст.

Також розроблені, надруковані інші методичні розробки.