Головна>Факультети, кафедри >Навчальна робота кафедри  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
27.10.2014

Кафедра економіки

Навчальна робота

Підготовка фахівців з напряму 0501- “Економіка і підприємництво” покладена на кафедру “Економіки”. Кафедра входить до складу економічного факультету та є основним навчальним, науково-дослідним підрозділом університету для проведення навчально-виховної і науково-дослідної діяльності та підготовки фахівців у галузі економіки та підприємництва. Кафедра готує фахівців за багаторівневою системою навчання.
У підготовці фахівців з напряму 0501 “Економіка і підприємництво” (спеціальність 8.050107 – “Економіка підприємства”) приймають участь викладачі інших кафедр Кременчуцького державного політехнічного університету ім. М. Остроградського.
Практична підготовка набувається під час проходження навчальної, виробничої та переддипломної практики на підприємствах із залученням до керівництва роботами та практиками провідних спеціалістів на підставі угод про підготовку фахівців. Спеціальність “Економіка підприємства” забезпечена: - освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра напряму 0501 – “Економіка і підприємництво” (Міністерство освіти і науки України. – Київ 2002);
- освітньо-кваліфікаційною характеристикою молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста і магістра спеціальності “Економіка підприємства” напряму підготовки 0501 – “Економіка і підприємництво” (Міністерство освіти і науки України. Галузеві стандарти вищої освіти України. – Київ 2004); - варіативною компонентою ОПП (затвердженою в установленому порядку);
- варіативною компонентою ОКХ (затвердженою в установленому порядку);
- навчальним планом, робочими навчальними планами і програмами навчальних дисциплін зі спеціальності “Економіка підприємства” (що узгоджені та дотримані співвідношення навчального часу між циклами підготовки, відповідають змісту підготовки, державним вимогам, потребам ринку праці, вирішене питання безперервності, наступності та ступеневості підготовки фахівців).
Важливим засобом підвищення ефективності вивчення дисципліни є підготовка і написання студентом контрольних та курсових робіт.
Виконання курсових робіт сприяє глибокому засвоєнню дисципліни, розвитку творчого мислення та навичок самостійної науково-пошукової діяльності. У ході виконання курсової роботи студенти набувають навичок самостійної роботи з монографічною і періодичною літературою; систематизації та узагальнення фактичного матеріалу; аналізу складних економічних процесів, що відбуваються у світі та країні; користування науковою термінологією.
Результати конкретного дослідження виносяться на захист, що забезпечує не тільки глибоке засвоєння матеріалу курсової роботи, але й уміння відстоювати свою точку зору і погляди.
Спеціальність “Економіка підприємства” 100% забезпечена пакетами ККР для перевірки знань з гуманітарної соціально-економічної, природничо-наукової, професійної та практичної підготовки. Зміст пакетів ККР включає теоретичні, практичні та тестові завдання, що враховує спеціфіку дисциплін.
На кафедрі економіки практична підготовка студентів відбувається на основі наскрізної програми практики підготовки фахівців зі спеціальності «Економіка підприємства», яка має триступеневу структуру:
1) навчальна (3 курс) – 2 тижні;
2) виробнича (4 курс) – 2 тижні;
3) переддипломна (5 курс)
- для спеціалістів – 4 тижні;
- для магістрів – 4 тижні.

Спеціальність “Економіка підприємства” забезпечена методичними вказівками щодо підготовки дипломних робіт зі спеціальності “Економіка підприємства” для рівня підготовки спеціаліст та магістр, що узгоджені між циклами підготовки, відповідають змісту підготовки, державним вимогам, потребам ринку праці, при цьому вирішене питання безперервності, наступності та ступеневості підготовки фахівців.
Методичне забезпечення для виконання магістерських робіт враховує наукову складову в державній атестації магістра. Протягом періоду навчання студенти магістерської підготовки під керівництвом викладачів виконують теоретичні та експериментальні дослідження, за результатами яких вони виступають з доповідями на щорічній конференції молодих вчених університету.
Аналіз методичних вказівок щодо виконання дипломних робіт магістрів, спеціалістів з економіки показує, що вони повністю відповідають вимогам підготовки фахівців з вищою освітою згідно з Законом “Про освіту”.
Зміст методичного забезпечення щодо виконання дипломних робіт відповідає ОПП підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра напряму 0501 – “Економіка і підприємництво” та варіативній компоненті ОПП затвердженій у встановленому порядку. Для практичної підготовки передбачено 3 види практики:
- навчальна;
- виробнича;
- переддипломна.
Щодо зовнішньої експертизи курсових і дипломних робіт має місце за останні три роки 100% виконання дипломних робіт із застосуванням ЕОМ. Збільшилася частка дипломних робіт, виконаних на замовлення підприємств. Має тенденцію до збільшення частка проектів, рекомендована ДЕК до впровадження.
Програма державних екзаменів, що складена для рівнів бакалавр, спеціаліст та магістр відповідає вимогам теоретичної та практичної підготовки студентів з обраного фаху.
Технологія проведення контролю для визначення рівня якості освітньо-професійної підготовки фахівців передбачає існування певної організаційної структури, яка забезпечує дотримання певних правил проведення тестових іспитів.
Згідно вимог щодо проведення контролю передбачено:
· проведення тестового іспиту (з застосуванням комп’ютера і без застосування комп’ютера);
· рішення практичних комплексних задач.
Курсові роботи і проекти, а також дипломні роботи спеціалістів та магістрів виконуються за актуальною для міста й області тематикою.