Головна>Факультети, кафедри >Навчальна робота кафедри  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
25.02.2015

Кафедра Транспортних технологій

Навчальна робота

Навчальний процес здійснюється згідно „Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 2.06. 1993 р. № 161, а також у відповідності до Законів України „Про освіту”, „Про вищу освіту”. Графіком навчального процесу підготовки магістра передбачається теоретичне навчання (2 семестра), екзаменаційна сесія наприкінці семестрів, педагоггічна практика (2-й семестр), державна атестація (захист магістерської кваліфікаційної роботи– 2-й семестр). Крім сесійного контролю (іспити, заліки), для оцінки залишкових знань студентів проводяться комплексні контрольні роботи (ККР) з основних дисциплін, а також поточний, модульний, ректорський контроль.
Суттєву частку у теоретичному навчанні займає керівництво самостійною роботою студентів (49,3 % від загального обсягу навчальних годин). Навчальним планом передбачається виконання студентами курсових робіт з дисциплін „Економіка транспорту”, „Транспортно-експедиторська діяльність”.
Тематика курсових робіт охоплює всі найбільш важливі і актуальні питання. З професійно та практичних дисциплін тематика курсових проектів (робіт) наступна: „Аналіз ефективності проектних рішень з організації перевезень”, „Організація доставки вантажів за персональним завданням”. При її формуванні кафедра виходить з того, що курсова робота (проект) є важливою складовою навчального процесу, самостійною письмовою і графічною роботою, а також одним із видів науково-дослідницької роботи студентів. Ця тематика може мати виробничу спрямованість або носити характер науково-дослідних робіт, пов’язаних з навчальним процесом, а також з науковою тематикою, що затверджена на кафедрі. При цьому, незалежно від тематичної спрямованості інтегрованого проекту, обов’язковою умовою є опрацювання у відповідному курсовому проекті питань, що визначають його суть.
В процесі підготовки курсової роботи та проектів студенти набувають навичок самостійного підбору необхідного фактичного матеріалу, вміння його узагальнення і аналізу, вчаться працювати із довідниками, складати таблиці, графіки, схеми, оформлювати текстові документи та графічні мате-ріали згідно діючих стандартів.
Прийнята на кафедрі система організації педагогічної практики дозволяє студентам на момент закінчення навчання придбати не тільки теоретичні знання, а й практичні навички (експериментальні та теоретичні дослідження, робота з сучасними технологіями транспортування пасажирів та вантажів, підготовка наукової статті, патентування, фрагменту лекції, практичного заняття).
В період педагогічної практики студенти знайомляться з організацією на-вчального процесу університету та роботи транспортних підрозділів підприємств м. Кременчука (ВАТ „Кременчуцьке АТП-15307”, ВАТ „Кременчуцький автотранспортний комплекс”, КАТП-1628, Митний пост „Кременчук”, Кременчуцька Автостанція) за темою магістерської кваліфікаційної роботи.
Практиканти опановують методи організації транспортних процесів. Це дає можливість набуття навичок з розробки маршрутів та графіків роботи транспортних засобів, контролю якості транспортного обслуговування населення, організації робіт на підприємстві, питань техніки безпеки, охорони праці та протипожежної профілактики.
Публічний захист курсових робіт дає змогу студентам навчатись доповідати основні положення роботи, відповідати на запитання теоретичного, аналітичного та практичного характеру. На кафедрі функціонує навчально-методичний семінар, який очолює завідувач кафедри. На семінарах систематично розглядались питання щодо методичного забезпечення навчального процесу згідно з навчальним планом спеціальності. Всі викладачі кафедри мають індивідуальні плани роботи на навчальний рік, затверджені на засіданні кафедри. Регулярно заслуховуються звіти про їх виконання.
Координація діяльності з іншими кафедрами університету забезпечується через рецензування та узгодження робочих програм, що дає можливість дотримуватись структурно-логічної схеми підготовки фахівців.