Головна>Факультети, кафедри >Навчальна робота кафедри  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
21.03.2014

Кафедра Автомобілі та трактори

Навчальна робота

Кафедра готує фахівців за напрямами „Автомобільний транспорт”, „Машинобудування” за денною, заочною (у т.ч. за скороченим терміном) формами навчання зі спеціальностей "Автомобілі та автомобільне господарство" та "Колісні та гусеничні транспортні засоби". Кафедра реалізує систему підготовки фахівців із вищою освітою за акредитованими освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавр", "спеціаліст", "магістр", шляхом впровадження у навчальний процес затверджених освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів.

Підготовка фахівців ведеться згідно з освітньо-професійними програмами та освітньо-кваліфікаційними характеристиками, які були розроблені кафедрою і погоджені з науково-методичною комісією Міністерства освіти і науки України.

На кафедрі автомобілів і тракторів діє науково-методичний семінар, на якому вирішуються питання впровадження новітніх наукових та науково-педагогічних розробок з метою вдосконалення та підвищення ефективності навчального процесу, проведення лабораторних робіт, практичних занять, навчальної, виробничої, технологічної та переддипломної практик, курсового і дипломного проектування. Активна участь студентів у науковій роботі та удосконалення методичного забезпечення позитивно впливає на рівень підготовки фахівців.

Навчально-виховний процесс є одним із основних напрямків роботи кафедри. Метою проведення виховної роботи на кафедрі є формування в кожному студентові гармонійної особистості з чіткою громадською позицією, високими професійними та людськими якостями, спрямованої на постійне самовдосконалення.

Важливу роль у підготовці фахівців відіграє проходження практик на підприємствах міста.

Для перевірки знань студентів з професійної та практичної підготовки на кафедрі розроблені та затверджені пакети комплексних контрольних робіт з усіх дисциплін навчального плану. Викладацький колектив кафедри постійно працює над зростанням рівня забезпечення спеціальних дисциплін навчальними підручниками, посібниками та методичними вказівками.