Головна>Факультети, кафедри >Навчальна робота кафедри  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
06.02.2015

Кафедра Обліку, аналізу та аудиту

Навчальна робота

Підготовку фахівців з обліку і аудиту кафедра здійснює на основі Галузевих стандартів вищої освіти України з напряму підготовки облік і адути в частині нормативних дисциплін (освітньо-професвйної програми та освітньо-кваліфікаційної характеристики). Зміст підготовки з вибіркових дисциплін (варіативна компонента) визначається КНУ на основі розроблених освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки фахівців. Вони розроблені з урахуванням вимог наказу Міносвіти № 285 від 31 липня 1998 року, а також рекомендацій підкомісії з обліку і аудиту Науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України та затверджені в установленому порядку ректором університету. Вказані документи зберігаються на кафедрі, в деканаті факультету економіки, а також у навчальному відділі університету. Підготовка фахівців за кваліфікаційним рівнем «бакалавр» в КрНУ здійснюється на основі навчальних планів: 2010 р. – перший-четвертий курс та 2012 р. – п`ятий курс. Навчальні плани розробляються і затверджується з урахуванням вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 05.12.2008р. № 1107. Освітньо-кваліфікаційна характеристика, освітньо-професійна програма та навчальний план підготовки бакалаврів за спеціальністю з обліку і аудиту розроблялись кафедрою згідно з діючими стандартами та вимогами МОНУ відповідно до вказаних періодів. Термін навчання – 4 роки. Підготовка фахівців за кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» здійснюється за навчальним планом, який був затверджений у 2012 році. Термін навчання – 1 рік. Освітньо-кваліфікаційна характеристика та освітньо-професійна програма, за якими здійснюється підготовка фахівців зі спеціальності 7.0305010901 «Облік і аудит» у Кременчуцькому національому університеті ім. М. Остроградського, є складовою частиною галузевого стандарту вищої освіти, затвердженого наказом МОНУ в 2008 році, освітньо-кваліфікаційна характеристика та освітньо-професійна програма затверджена Вченою Радою КДПУ 10.10.2012 р. Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів та спеціалістів має достанього рівня освітню та науково-дослідну складові. Освітня компонента програми підготовки призначений для формування більш цілісного, поглибленого бачення професійної діяльності, широти та фундаментальності освіти, що отримується, максимальну належність її до сучасного рівня наукових знань у галузі обліку та аудиту. Поряд зі спеціальними професійними знаннями до освітньої компоненти входить гуманітарна складова. Науково-дослідна частина програми поєднана з науковою проблематикою кафедри та спрямована на формування навичок проведення наукових досліджень в конкретній галузі знань, за результатами яких студенти беруть участь у наукових конференціях, конкурсах студентських наукових робіт, предметних олімпіадах тощо. Навчальний план підготовки спеціалістів є узгодженим з навчальними планами підготовки бакалаврів. На бакалаврському рівні набуття професійних знань орієнтовано на вивчення предметної галузі (об’єктів професійної діяльності). Підготовка спеціалістів полягає у більш глибокій орієнтації на фундаментальні знання, у спрямованості на розвиток навичок самостійного здійснення наукових досліджень та отримання знань. Варіативна частина навчальних планів підготовки бакалаврів та спеціалістів розроблялась з урахуванням: потреб ринку праці та потенційних робочих місць випускників (включено дисципліни податки в системі бухгалтерського обліку, основи обліку і аналізу в банках, основи обліку і аналізу в бюджетних і фінансових установах, інші); необхідності забезпечення безперервної комп’ютерної підготовки (включено дисципліну прикладне програмне забезпечення); орієнтації на забезпечення науково-обгрунтованих підходів до організації обліку на підприємствах (включено дисципліну основи наукових досліджень). Навчальний процес здійснюється згідно “Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 р. № 161 та Закону України “Про освіту”. Він організований за традиційною схемою, яка передбачає два семестри та дві сесії на рік. Кожна нормативна навчальна дисципліна завершується заліком або іспитом. Починаючи з 2004 року, на кафедрі започаткована система заходів з організації навчального процесу, спрямованого на досягнення цілей, сформульованих у Болонській декларації. Першочерговими заходами у цьому напрямку стало: впровадження кредитно – модульної системи організації навчального процесу, структуризація навчальних програм, розробка системи забезпечення якості підготовки фахівців, активізація науково-дослідної роботи студентів. Навчальна робота кафедри обліку, аналізу і аудиту координується з іншими кафедрами факультету (економіки, фінансів і кредиту, економічної теорії) шляхом рецензування та узгодження робочих навчальних програм програм, що дає можливість суворо дотримуватись структурно – логічної схеми підготовки фахівців та поліпшити якість навчального процесу за спеціальністю облік і аудит.