Головна> Підрозділи >Навчальний відділ  
КрНУ
Навчальний відділ

Положення про навчальний відділ

ІСТОРИЧНА   ДОВІДКА

Навчальний відділ починає свою історію з часу заснування Кременчуцького загальнотехнічного факультету Полтавського інженерно-будівельного інституту. На той час ним керував Шарипов В.Г. Протягом наступних років відділ очолювали: Хоменко Д.Я., Любченко І.У., Лихо В.П., Сидорук Ф.С. З 2004 року відділ очолює Замарєва О.Г. У різний час методистами, інженерами, диспетчерами відділу працювали і працюють Мацак Л.Я., Сітько В.І., Проскурня В.М., Олійник К.В., Гулєвич С.І., Заніздра Н.О., Тараканова І.О., Балакало А.М., Половнікова О.Л., Руденко В.М., Суворова Л.Ю., Гайкова Т.В., Парфаненко О.В., Грибакіна Л.В., Корягіна Л.А., Зубко О.В., Васюта О.О., Замикула Ю. О., Сізова А. О. та інші, які показали відповідальність і вимогливість до виконання поставлених перед колективом завдань.

ОСНОВНІ  ЗАДАЧІ  ТА  НАПРЯМИ  РОБОТИ  ВІДДІЛУ1. Загальні положення

Навчальний відділ є самостійним структурним підрозділом університету, одним з основних виробничих підрозділів, який контролює організацію освітнього процесу, впроваджує стратегію організації і забезпечення процесів управління освітньою діяльністю.

Він створюється наказом ректора на підставі рішення вченої ради університету і підпорядковується проректору з навчально-педагогічної та методичної роботи. Відділ очолює начальник відділу. Начальник відділу і працівники відділу призначаються і звільняються з посад, які обіймають, наказом ректора університету.

Відділ у своїй діяльності керується:

- законами України «Про освіту», «Про вищу освіту»;
- статутом Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;
- положенням про організацію освітнього процесу у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського;
- положенням про порядок створення, організацію і роботу екзаменаційної комісії;
- стандартами вищої освіти;
- навчальними, робочими (семестровими) навчальними планами спеціальностей;
- положенням про навчальний відділ;
- положеннями, наказами та інформаційними листами Міністерства освіти і науки України;
- наказами та розпорядженнями ректора університету;

Навчальний відділ структурних підрозділів не має, працює за напрямами:

- організація та планування освітнього процесу, координація навчальної роботи інститутів, факультетів і кафедр;
- супроводження програмних модулів «Навчальний процес», «Деканат» програмного комплексу «Автоматизована система управління навчальним процесом»;
- розробка і впровадження інструктивно-методичних матеріалів стосовно виконання нормативних документів Міністерства освіти і науки з організації освітньої діяльності;
- інформаційно-аналітичний (аналізу), статистичний.2. Основні задачі відділу

- Вивчення вітчизняного та світового досвіду вищої освіти, розробка рекомендацій з його впровадження.
- Участь у розробці перспективних планів розвитку університету.
- Сприяння успішній роботі інститутів, факультетів і кафедр університету, надання допомоги у вирішенні питань, пов'язаних з освітнім процесом, створення узагальнених рекомендацій для оптимізації освітнього процесу.
- Перспективне і поточне планування освітнього процесу й ефективне управління ним.
- Аналіз стану освітнього процесу за підсумками поточної атестації студентів, заліково-екзменаційних сесій і за результатами роботи екзаменаційних комісій.
- Підтримання в робочому стані комп'ютерних програмних модулів «Навчальний процес», «Деканат», «Методичний відділ» програмного комплексу «Автоматизована система управління навчальним процесом».
- Супроводження програми збору даних «Education» для замовлень на виготовлення студентських квитків.
- Подовження дії сертифіката відкритого ключа ЕЦП – електронного цифрового підпису (підписувач, печатка).
- Ведення статистичної звітності щодо контингенту студентів.
- Розрахунок обсягу навчальної роботи кафедр і штатів професорсько-викладацького складу.
- Планування та організація випуску студентів.
- Розрахунок і облік витрат погодинного фонду.
- Формування річного плану закупівель на наступний календарний рік.
- Укладання договорів про закупівлю документів про освіту та студентських квитків.
- Перевірка та аналіз на відповідність розроблених навчальних та робочих навчальних планів вимогам стандартів освіти і Положенню про організацію освітнього процесу у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського.
- Контроль за ходом усіх видів навчальних занять.
- Контроль за веденням звітної навчальної документації у деканатах і на кафедрах.
- Формування пропозицій обсягу прийому та випуску фахівців з вищою освітою.
- Складання Переліку спеціальностей та кваліфікацій випуску на поточний навчальний рік.


3. Напрями роботи відділу

3.1. Планування та організація освітнього процесу:

- участь у розробці компоненти стандартів освіти, що створюється закладом (освітньо-професійна (освітньо-наукова) програма), навчальний план, робочий навчальний план), та їх впровадженні у освітній процес;
- розробка спільно з деканатами робочих навчальних планів за спеціальностями, доведення їх до відома кафедр;
- складання графіка освітнього процесу (навчальних занять, сесій, навчальних і виробничих практик, дипломування, державних іспитів, канікул) денної та заочної форм, доведення до відома деканатів і кафедр та контроль за його виконанням;
- складання розкладу навчальних занять, доведення до відома деканатів і кафедр та контроль за його виконанням;
- складання розкладу чергування викладачів у навчальних корпусах;
- участь у плануванні кількості груп на курсах інститутів, факультетів;
- планування педагогічного навантаження на навчальний рік професорсько-викладацькому складу університету та контроль за його виконанням;
- участь у складанні проекту штатного розкладу науково-педагогічних працівників;
- облік погодинної оплати праці викладачів та контроль за звітністю щодо цього питання;
- аналіз стану освітнього процесу за підсумками атестації студентів, заліково-екзаменаційних сесій;
- підготовка списків голів екзаменаційних комісій, узагальнення та аналіз звітів голів екзаменаційних комісій;
- контроль на відповідність рецензентів вимогам Положення про порядок створення, організацію і роботу ЕК та Нормам часу;
- проведення семінарів та виробничих нарад з питань планування та організації навчально-методичної роботи з працівниками деканатів, кафедр, бібліотеки та інших структурних підрозділів університету;
- систематичне інформування директорів, деканів, завідувачів кафедр про нові положення, інструкції та інші директивні вказівки з організації навчальної роботи;
- координація раціонального використання навчальних приміщень;
- участь у роботі комісій відповідно до наказів ректора університету.

3.2. Контроль ефективності та якості освітнього процесу:

- контроль за виконанням робочих навчальних планів на кафедрах;
- перевірка виконання індивідуальних робочих планів викладачів;
- консультування викладачів щодо ведення індивідуального плану роботи викладача та її обліку;
- контроль за розподілом та виконанням педагогічного навантаження науково-педагогічними працівниками університету;
- контроль стану навчальної та обліково-звітної документації на кафедрах;
- оперативний контроль за виконанням наказів, розпоряджень та заходів, щодо організації освітнього процесу;
- контроль за ходом усіх видів навчальних занять.

3.3. Упровадження в діяльність університету нових підходів до організації освітнього процесу:

- участь у роботі університету з упровадження нових форм системи навчання;
- координування підготовки кафедрами комплексних контрольних робіт, завдань для ректорського контролю знань, тестових завдань з метою визначення рівня теоретичної та практичної підготовки студентів;
- участь в адмініструванні програмного комплексу «Автоматизована система управління навчальним процесом» у розрізі програм «Навчальний процес», «Деканат», частково «Методичний відділ»;
- координація створення кафедрами комп'ютерних навчальних та атестаційних програм.

3.4. Запровадження сучасних вимог до діловодства:

- упровадження в навчальних підрозділах університету уніфікованих форм документів Міністерства освіти і науки України з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації;
- підготовка проектів наказів, розпоряджень і планів заходів з навчальної роботи;
- створення інструктивних документів для деканатів та кафедр з питань ведення діловодства відповідно до інструкції з діловодства Міністерства освіти і науки України;
- замовлення, отримання, зберігання та видача дипломів, додатків європейського зразка (Diploma Supplement), студентських квитків;
- участь у забезпеченні деканатів і кафедр бланками навчальної документації.

3.5. Робота з підготовки статистичних та інших звітів:

- збір, обробка та складання зведених статистичних даних стосовно пропусків навчальних занять студентами;
- складання форми 2-3 нк;
- ведення обліково-звітної документації з видачі дипломів, студентських квитків;
- аналіз і узагальнення даних з навчальної роботи кафедр і кадрового забезпечення освітнього процесу на підставі щорічних звітів кафедр і деканатів;
- складання довідок, що стосуються навчальної та навчально-методичної роботи;
- підготовка проекту відповідей на листи з питань навчальної та методичної роботи;
- підготовка статистичних матеріалів на конференції трудового колективу, наради, учені ради;
- щомісячне узагальнення відомостей про рух контингенту студентів.4. Внутрішній поділ на групи за напрямами роботи


4.1. Група планування та організації освітнього процесу, координації навчальної роботи факультетів і кафедр.
4.2. Інформаційно-аналітична група.
4.3. Група супроводження програмних модулів «Навчальний процес», «Деканат», програмного комплексу «Автоматизована система управління навчальним процесом».


 

 
КрНУ