Головна КрНУ> Підрозділи
Навчальний відділ

Нормативні документи

Супроводження освітнього процесу

 1. Положення про організацію освітнього процесу в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського

 2. Порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (оскарження дій науково-педагогічних працівників, результатів контрольних заходів, інших видів конфліктних ситуацій)

 3. Вимоги щодо започаткування та провадження освітньої діяльності для осіб з особливими освітніми потребами у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського

 4. Організація заочної форми навчання в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського

 5. Порядок оформлення академічної відпустки в КрНУ

 6. Порядок визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти у КрНУ

 7. Положення про проведення поточного та семестрового контролю

 8. Положення про формування та процедуру вибору навчальних дисциплін

 9. Порядок формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача вищої освіти у КрНУ

 10. Порядок ведення індивідуального навчального плану студента

 11. Перелік навчальних дисциплін за вибором студента

 12. Порядок організації освітнього процесу для студентів освітнього ступеня "бакалавр", які прийняті на навчання за скороченим терміном підготовки

 13. Положення про практику

 14. Інструкція щодо визначення змісту та порядку заповнення індивідуального плану роботи викладача та її обліку  

 15. Рекомендації щодо розробки, проведення та оформлення результатів комплексних контрольних робіт

 16. Порядок обліку, зберігання та виділення до знищення контрольних, розрахунково-графічних робіт і курсових проектів (робіт)

 17. Норми часу 2022-2023 навчального року

 18. Порядок залучення науково-педагогічних працівників до освітнього процесу на умовах погодинної оплати

 19. Порядок заповнення навчального плану

 20. Використання назв освітніх програм

 21. Перелік спеціальностей, спеціалізацій та кваліфікацій

 22. Аудиторний фонд

 23. Рекомендації щодо оформлення розділу "Організація освітнього процесу" стенда кафедри, деканату

 24. Порядок замовлення, видачі та обліку документів про вищу освіту та додатків до них, академічної довідки

 25. Порядок підготовки та захисту випускних кваліфікаційних робіт, організація і проведення атестаційних іспитів під час карантину

 26. Алгоритм вибору дисциплін розділу "Навчальні дисципліни за вибором студента" навчальних планів, заповнення індивідуального навчального плану студента

 27. Затвердження освітньо-професійних (освітньо-наукових) програм, навчальних планів, переліку дисциплін вільного вибору освітніх ступенів "Бакалавр" і "Магістр", наукового ступеня "Доктор філософії"

 28. Порядок розрахунку підсумкової оцінки з дисципліни, що вивчалась протягом декількох семестрів

 29. Затвердження абревіатур назв інститутів та факультетів, кафедр, груп

 30. Про впровадження в дію критеріїв оцінювання та контролю знань студентів у кредитно-трансферній системі

 31. Положення про гаранта освітніх програм

 32. Положення про порядок розроблення, затвердження, моніторінг і перегляд освітніх програм

Графік освітнього процесу

Денна форма

Навчально-науковий інститут механічної інженерії, транспорту та природничих наук

Навчально-науковий інститут електричної інженерії та інформаційних технологій

Факультет економіки і управління

Факультет права, гуманітарних і соціальних наук

Заочна форма

Навчально-науковий інститут механічної інженерії, транспорту та природничих наук

Навчально-науковий інститут електричної інженерії та інформаційних технологій

Факультет економіки і управління

Факультет права , гуманітарних і соціальних наук

Організація роботи екзаменаційної комісії

Замовлення документів про освіту

Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про вищу освіту та додатків до них, академічної довідки.

Форми документів з організації навчального процесу КрНУ

Зразки документів про вищу освіту та додатків до них.

Рекомендації щодо заповнення додатка до диплому про вищу освіту

Перелік галузей знань і спеціальностей 2015 (англійською)

Практична підготовка

Положення про проведення практики студентів

Закон України Про вищу освіту. Стаття 64. Працевлаштування випускників закладів вищої освіти

Інформація про проходження практики та сприяння працевлаштуванню

Фотогалерея: Бази практик. Зустрічі студентів з роботодавцями.