Головна> Студенту > Виховна робота  
КрНУ

Виховна робота

КОНЦЕПЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В КрНУ

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ


  В умовах демократизації, інтеграції України у європейське співтовариство, переходу до ринкової економіки, реформування освітньої галузі у контексті Болонського процесу формується нова концепція виховання молоді.
Стрижнем усієї системи виховання в Україні є національна ідея, яка відіграє роль об'єднуючого консолідуючого фактора у суспільному розвитку, спрямованого на вироблення життєвої позиції людини, становлення її як особистості, як громадянина своєї держави. Національний характер виховання полягає у формуванні молодої людини як громадянина України незалежно від її етнічної приналежності.
Одночасно в умовах світової глобалізації, входження України в Європейський простір процес виховання має забезпечувати залучення молоді до світової культури та загальнолюдських цінностей і норм, формування толерантності до інших точок зору, розуміння відмінностей між людьми у культурі, побуті та звичаях, у переконаннях і віруваннях як між народами, так і між етнічними, релігійними та іншими групами.
Мета виховання - формування гармонійно розвиненої людини, високоосвіченої, соціально активної й національно свідомої, наділеної глибокою громадянською відповідальністю, високими духовними якостями, родинними і патріотичними почуттями, яка є носієм кращих надбань національної та світової культури, здатна до саморозвитку і самовдосконалення.
Формування національної інтелігенції, сприяння збагаченню та оновленню інтелектуального генофонду нації, виховання духовної еліти завдання, що стоїть перед науково-педагогічним колективом на одному рівні з підготовкою висококваліфікованих фахівців.
Науково-теоретичні й методологічні засади національного виховання втілено в Концепції виховання дітей і молоді в національній системі освіти, затвердженій Міністерством освіти і науки 1996 року, Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті, Концепції національно-патріотичного виховання молоді ( 2009 р.).
Виховна робота в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського (КрНУ) здійснюється на засадах демократизму, з використанням виховного потенціалу студентського самоврядування і спрямовується на забезпечення гармонійного цілісного розвитку особистості, здатної до самоосвіти, саморозвитку, самостійного мислення, суспільного вибору та життєдіяльності на основі співпраці організаторів виховного процесу з батьками та громадськими організаціями.
Ефективність національного виховання забезпечується дотриманням наступних фундаментальних принципів виховання:
принцип національної спрямованості виховання , який передбачає формування у молоді національної свідомості, любові до України, свого народу, шанобливого ставлення до його культури, здатності зберегти свою національну ідентичність, пишатися приналежністю до українського народу, брати участь у розбудові та захисті своєї держави;
принцип культуровідповідності , який передбачає виховання як культуротворчий процес, спрямований на формування базової культури особистості на набутому морально-етичному досвіді людства;
принцип гуманізації виховного процесу зосереджує увагу на особистості як вищій цінності;
принцип суб’єкт-суб’єктної взаємодії передбачає, що учасники виховного процесу виступають рівноправними партнерами у процесі спілкування, беруть до уваги точку зору один одного, визнають право на її відмінність від власної, узгоджують свої позиції;
принцип цілісності означає, що виховання організовується як системний педагогічний процес, спрямований на гармонійний та різнобічний розвиток особистості, формування в неї цілісної картини світу, передбачає забезпечення наступності напрямів та етапів виховної роботи;
акмеологічний принцип вимагає орієнтації виховного процесу на вищі морально-духовні досягнення і потенційні можливості особистості, створення умов для досягнення нею життєвого успіху, розвиток індивідуальних здібностей;
принцип особистісної орієнтації означає, що загальні закони психологічного розвитку проявляються у кожної людини своєрідно і неповторно;
принцип життєвої творчої самодіяльності передбачає становлення особистості як творця свого життя, який здатен приймати особисті рішення, і нести за них відповідальність, повноцінно жити і активно діяти, постійно самовдосконалюватися, адекватно і гнучко реагувати на соціальні зміни;
принцип толерантності передбачає інтегрованість української культури в європейський та світовий простір, формування у вихованців відкритості, толерантного ставлення до цінностей, відмінних від національних ідей, до культури, мистецтва, вірувань інших народів, здатності диференціювати спільне та відмінне в різних культурах, сприймати українську культуру, як невід’ємну частину загальнолюдської;
принцип врахування iндивiдуальних задатків i здібностей студентів , рiвнiв їхнього інтелектуального та загальнокультурного розвитку, специфіки курсу навчання і майбутньої спеціальності;
партнерство як форма стосунків між викладачами i студентами , співпраця у вирiшеннi питань навчання, відпочинку, побуту, підтримка i стимулювання студентських iнiцiатив;
єдність навчання, виховання та науково-дослідної роботи , що передбачає добросовісне виконання кожним студентом своїх функціональних обов’язків i громадських доручень, участь у науково-дослiднiй роботі та громадському житті групи, курсу, факультету, університету;
цiлiснiсть i системність виховного впливу на студентів ректорату, деканату, кафедр, інших структурних пiдроздiлiв університету, викладачів, студентських самоврядних організацій; пріоритет загальнолюдських цінностей, їх органічне поєднання з цінностями національними.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ


Завданнями виховання в університеті є :

• підготовка національно свідомої інтелігенції, збереження інтелектуального генофонду нації, примноження культурного потенціалу, який забезпечить високу ефективність діяльності майбутніх спеціалістів;
• виховання майбутніх фахівців авторитетними, високоосвіченими, носіями високої загальної політичної, правової, інтелектуальної, соціально-психологічної, естетичної, фізичної та валеологічної культури;
• створення умов для вільного розвитку особистості, її мислення і загальної культури, залучення до різних видів творчої діяльності (науково-дослідної, культурно-просвітницької, суспільно-гуманістичної, фізкультурно-оздоровчої , спортивної, правоохоронної);
• формування громадянської, соціальної активності та відповідальності, залучення молоді до участі в процесі державотворення, розвитку суспільних відносин;
• усвідомлення взаємозв'язку індивідуальної свободи з правами людини та її громадянським обов'язком;
• культивування кращих рис української ментальності: працелюбності, прагнення до свободи, гармонії з природою, поваги до жінки, любові до рідної землі, підняття престижу української мови а академічному середовищі і розвиток україномовного освітнього простору:збагачення естетичного досвіду, участь у відродженні та створенні національно-культурних традицій міста, регіону, розширення творчих зв'язків з установами культури, розвиток художніх здібностей;
• створення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних і власних інтересів;
• пропаганда здорового способу життя, викорінення шкідливих звичок і запобігання правопорушенням;
• створення необхідних умов для ефективного розвитку студентського самоврядування, виявлення потенційних лідерів та організаторів;
• формування поваги до своєї alma mater, дотримання і розвиток демократичних та акдемічних традицій вищого навчального закладу.
Мета виховного процесу в КрНУ комплексно реалізується як у навчальному процесі, так і за його межами, у гуртожитках - організацією роботи гуртків і клубів за інтересами, культурно-масової, спортивної роботи із залученням органів студентського самоврядування.
Відповідальність за організацію і результативність виховної роботи покладається на ректора, проректора з науково-педагогічної роботи, який відповідає за виховну роботу зі студентами, деканів факультетів, завідувачів кафедр, кураторів груп, завідувача відділу культурно-масової роботи, директора студмістечка. Конкретні обов'язки організаторів виховного процесу закріплено посадовими інструкціями.

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Напрями і форми виховання

Національно-патріотичне виховання
передбачає розвиток історичної пам’яті, виховання патріотичних почуттів, усвідомленої любові до Батьківщини, громадянського почуття обов’язку та відповідальності за долю Вітчизни й готовність працювати на її благо, захищати її, зміцнювати міжнародний авторитет. Національно-патріотичне виховання здійснюється в навчальний та позанавчальний час: через лекції, перш за все з історії України, історії вітчизняної культури; оволодіння культурою мови, знайомство з національними традиціями українського народу, а також роботу клубів, гуртків, університетського музею, діяльність студентської преси (газети і радіо); шляхом організації поїздок пам’ятними місцями, зустрічей з ветеранами праці й бойових дій, з ветеранами Збройних сил України; залучення студентів до роботи громадських молодіжних організацій, студентських профспілок тощо.
Інтелектуально-духовне виховання:
- розвиток пізнавального інтересу, творчої активності, мислення;
- виховання потреби самостійно здобувати знання та готовності до застосування знань, умінь у практичній діяльності;
- реалізація особистісного життєвого вибору та побудова професійної кар’єри на основі здібностей і знань, умінь і навичок;
- виховання здатності формувати та відстоювати власну позицію.
Моральне виховання – розвиток високих моральних якостей і переконань, що виявляються в моральних нормах поведінки в усіх сферах життєдіяльності та забезпечують активну життєву позицію молодої людини. Моральне виховання здійснюється через усі лекційні курси, у тому числі етичного та загально-гуманітарного циклу та діяльність усіх служб, підрозділів, роботу кураторів, викладачів, а також формування в колективах студентів атмосфери вимогливості, принциповості, чесності, відповідальності та взаємодопомоги. Окрім того, моральне виховання пронизує всю систему позааудиторної роботи: проведення Днів відкритих дверей; урочистої посвяти в студенти першокурсників; святкування знаменних дат університету, факультетів, кафедр; залучення студентів до професійної роботи з майбутніми абітурієнтами; кураторські години; проведення бесід, лекцій з антиалкогольною та антинаркотичною тематикою; організація вечорів, концертів; діяльність органів студентського самоврядування; залучення студентів до участі в акціях гуманістичного характеру; висвітлення моральних питань у газетах і часописах.
Сучасна дійсність, що характеризуються кризою духовності, соціальною незахищеністю молоді, поширенням таких негативних явищ як алкоголізм, наркоманія, вимагає підсилення виховної роботи серед студентства, пошуку нових форм .
Політичне виховання спрямоване на формування у студентської молоді політичної культури, що включає розвиток уявлення про механізми політичного процесу, способи досягнення політичної мети, знайомство з політичною діяльністю держави, з її політичним досвідом і досвідом інших країн. Політичне виховання здійснюється у процесі навчальних занять соціально-гуманітарного циклу, а також через усю систему позааудиторної роботи: роботу наукових гуртків, політичних клубів, конференцій, на яких обговорюються актуальні питання сучасності; через лекції, бесіди, зустрічі з політиками, депутатами різних рівнів. Однак треба пам’ятати, що при цьому не мають за мету формування у студентів певної політичної орієнтації, мова йде лише про політичну культуру.
Правове виховання спрямоване на виховання правової культури студентської молоді та поваги до прав і свобод людини та громадянина, розширення правових знань та вмінь, застосування на практиці законів держави. Воно здійснюється через лекційні курси, перш за все, правових дисциплін, а також через позанавчальну діяльність: роботу гуртків, семінарів студентського наукового товариства, проведення правових конкурсів, турнірів, олімпіад, конференцій тощо.
Трудове виховання передбачає формування творчо активної, працелюбної особистості, яка володіє професійною майстерністю, розвиненими діловими якостями, почуттям відповідальності, шанобливим ставленням до власності, готовності до життєдіяльності за умов ринкових відносин, до підприємницької діяльності та конкуренції. Трудове виховання пов’язане з навчальною діяльністю, з участю в роботі наукових гуртків, конференцій, клубів, із вивченням додаткових навчальних курсів, з участю в професійних конкурсах, у роботі бізнес-клубів, студентських бірж праці, олімпіадах. Воно може бути реалізоване шляхом організації зустрічей з випускниками, фахівцями з підприємств і установ, які завдяки наполегливій праці та знанням досягли успіху, проведення трудових акцій із озеленення, прибирання території тощо.
Екологічне виховання спрямоване на формування екологічної культури особистості, що регулює взаємовідносини людини та природи й орієнтує людину на збереження та відновлення природи як середовища існування всього живого. Здійснюється екологічне виховання через лекційні курси екологічної спрямованості та через виділення екологічного компонента у більшості навчальних дисциплін, а також через роботу студентського наукового товариства, екологічних гуртків, організацію екскурсій до краєзнавчих музеїв, на підприємства, туристичних походів, проведення тижня Землі, природоохоронних акцій та заходів.
Естетичне виховання передбачає розвиток естетичних почуттів, смаків, поглядів, формування естетичного ставлення до дійсності, творчої активності студентської молоді. Воно здійснюється через лекційні курси, що містять естетичні знання, а також у процесі роботи гуртків і студій, участь студентів у художній самодіяльності, відвідування театрів, виставок, музеїв, проведення зустрічей у літературно-музичних, театральних вітальнях, зустрічі з діячами літератури та мистецтва, організація чемпіонатів КВН, інтелектуальних ігор, організацію щорічного фестивалю творчості студентів “Студентська весна” тощо, а також - естетичне оформлення приміщень, забезпечення чистоти, порядку .
Фізичне виховання - утвердження здорового способу життя як невід’ємного елемента загальної культури особистості, протидія факторам, що негативно впливають на здоров’я членів вузівського колективу, вироблення вмінь самостійного використання методів і форм фізичної культури в трудовій діяльності та відпочинку. Фізичне виховання реалізується на заняттях з фізичної культури, через діяльність колективів фізкультури на факультетах, спортивного клубу КДПУ, роботу спеціальних медичних груп і груп лікувальної фізкультури, роботу спортивних секцій, клубів, проведення спортивних змагань, спартакіад, турнірів, зустрічей, туристичних походів, молодіжних акцій проти куріння, алкоголізму, наркоманії тощо.

Виховний процес в КрНУ організується через індивідуальні, групові, масові форми.

ПЛАНУВАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ


Організація виховного процесу базується на Програмі Президента України “Десять кроків назустріч людям”, Національній доктрині розвитку освіти України, Законі України “Про вищу освіту” відповідно до державних стандартів освіти, наказів і рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо організації виховної роботи.
КрНУ будує свою виховну роботу на перспективу на основі комплексного плану виховної роботи на п'ять років і планів на рік. Факультети, відділ культурно-масової роботи, кафедри, гуртожитки планують свою виховну роботу на семестр.
Куратор студентської групи також розробляє план роботи на семестр з урахуванням індивідуальних інтересів і здібностей студентів.
Плани роботи органів студентського самоврядування, клубів за інтересами також розробляються на семестр на підставі Перспективного плану виховної роботи відповідно до статутних завдань своєї діяльності.
Виховна функція процесу навчання
Виховний потенціал процесу навчання забезпечується змістом, формами, технологіями навчання та характером спілкування між його учасниками.
Індивідуалізація освітньо-виховного процесу вимагає формування нових педагогічних технологій взаємодії “викладач-студент”, зростає роль викладача як носія знань і культури, утвердження гуманістичного стилю взаємовідносин між викладачем і студентом.
На засіданнях кафедр затверджують міні-концепції виховної роботи, визначають пріоритети (для однієї кафедри – це правове виховання, для другої – екологічне, для третьої – професійне, трудове), ведеться пошук найбільш прийнятних форм і методів її організації. Вони можуть бути різними: конкурси, дискусії, олімпіади, студентські наукові товариства, конференції, бесіди, зустрічі з цікавими людьми, відвідування музеїв, виставок тощо.
Особлива роль належить кафедрам гуманітарного спрямування, кожне заняття яких має значний виховний потенціал. Їм відводиться роль методичного центру виховної роботи. Оновлення змісту загальноосвітніх, соціально-гуманітарних дисциплін повинно бути підпорядковано меті формування у студентів національної свідомості, патріотизму, правової і економічної грамотності, соціальної активності, загальної культури особистості, що базується на надбаннях української світової культури.
Основною ланкою в системі освітньо-виховного процесу є педагог– наставник академічної групи - куратор. Роботу кураторів регламентує “Положення про куратора академічної групи”. Декани призначають кураторами найбільш авторитетних, професійних і національно свідомих викладачів, світогляд, знання, культура поведінки яких могли б стати прикладом. Для ефективної роботи з групою в розкладі занять плануються кураторські години.
Основними завданнями куратора студентської групи є:
• надання допомоги студентам у формуванні студентського колективу академічної групи, проведення індивідуальної та групової організаційно-виховної та культурно-освітньої роботи;
• установлення зв'язків з батьками студентів, з'ясування проблем студентів, надання допомоги щодо їх розв'язання;
• здійснення педагогічного контролю за навчальним процесом та його результатами, допомога в плануванні та організації самостійної роботи, дотриманням студентами моральних норм поведінки, “Правил внутрішнього розпорядку університету”.
В організації виховної роботи куратор студентської групи реалізує завдання, які визначені в “Концепції виховної роботи в Кременчуцькому державному політехнічному університеті”, “Комплексному плані виховної роботи”,“Положенні про куратора академічної групи” і плані виховної роботи в групі”.

Організація виховного процесу за межами навчального часу

Виховна робота, що проводиться в університеті за межами аудиторії, забезпечує актуалізацію теоретичних знань, спрямовує їх у практичну площину, звертає увагу молоді на найгостріші соціальні проблеми сьогодення, формує їх соціальну зрілість. З цією метою необхідно залучати молодь до трудових, політичних, патріотичних, благодійних акцій, організовувати екскурсії на підприємства, туристичні поїздки історичними місцями, відвідування музеїв, виставок, театральних вистав тощо.
Організацію змістовного дозвілля в КДПУ забезпечують: відділ культурно-масової роботи зі студентами, громадський студентський культурний центр, до складу якого входять члени студентських рад, відповідальні за культурно-масову роботу, керівники молодіжних клубів, зацікавлені талановиті молоді люди. В університеті створена певна матеріальна база, придбане необхідне музичне обладнання для проведення вечорів відпочинку, дискотек і розвитку художньої самодіяльності. Сформовані й діють різноманітні клуби за інтересами, такі як фотостудія, клуб аматорської пісні, КВК, студентський театр, танцювальні студії, клуб інтелектуальних ігор тощо. Сформувались традиції проведення тематичних вечорів відпочинку, конкурсів вокалістів, КВК, фестивалю студентського аматорського мистецтва “Студентська весна”. Основне завдання - урізноманітнення клубів за інтересами, створення умов для розвитку творчих здібностей молоді, підвищення рівня проведення культурно-масових заходів.
Фізичне виховання – невід'ємна складова загальної культури особистості. Воно здійснюється як в навчальний час так і за межами аудиторного часу. Ця робота регламентується розкладом занять, графіком роботи спортивних секцій, планами спортивних і оздоровчих заходів. Треба постійно вдосконалювати форми рухливої діяльності студентів, працювати у напрямі створення додаткових спортивних секцій, урізноманітнення спортивно-масових і оздоровчих заходів у вихідні дні.

Виховна робота в гуртожитках

Положення про студентський гуртожиток

Основна мета – педагогічне керівництво побутом студентів, організація самообслуговування і дотримання правил внутрішнього розпорядку, створення сприятливого морально-психологічного клімату, умов для комфортного мешкання. У процесі організації виховної та культурно-масової роботи серед студентів гуртожитків реалізуються основні її напрями з урахуванням специфіки сфери побуту. Опікуються організацією виховної роботи в гуртожитках заступники деканів факультетів спільно з директором студентського містечка, вихователями і завідувачами гуртожитків при активному залученні студентських рад гуртожитків.
Основні заходи - організація конкурсів на кращий гуртожиток і кращу кімнату в гуртожитку, чергування викладачів, лекції та бесіди, вечори відпочинку. За нових умов повинна покращитись індивідуальна робота викладачів і кураторів у гуртожитках. Треба створити умови для самостійної роботи студентів у гуртожитках. Необхідно значно підвищити роль студентських рад у вирішенні питань поселення, підтримання порядку, забезпечення виконання студентами правил внутрішнього розпорядку. Більш різноманітними мають бути заходи з організації змістовного дозвілля за місцем мешкання, організації спортивно-масових і оздоровчих заходів.

Студентське самоврядування

Демократизація освіти, упровадження європейських цінностей і стандартів освіти неможливе без активного залучення студентів до управління освітнім процесом через розвиток студентського самоврядування.
Згідно зі ст. 38 Закону України “Про вищу освіту” основними завданнями органів студентського самоврядування є:
– забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема тих, що стосуються організації навчального процесу;
– забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;
– сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
– сприяння створенню відповідних умов для мешкання та відпочинку студентів;
– сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;
– організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;
– сприяння працевлаштуванню випускників;
– участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.
Головне завдання – досягти того, щоб студентські ради самоврядування всіх рівнів виступали насамперед ініціаторами й організаторами всього студентського життя й виховної роботи, бо вони краще знають потреби, настрої, смаки молоді. Сьогодні в університеті створені студентські ради на всіх факультетах, в гуртожитках. Їх діяльність регламентується “Положенням про студентське самоврядування в КДПУ”.
Закладені традиції студентського життя. За ініціативою студентської ради, профспілкового комітету практикуються зустрічі ректора, проректорів, деканів зі студентами, на яких керівництво ВНЗ відповідає на всі питання, які є актуальними. Представники студентських рад рад є членами вчених рад університету та факультетів.
Започатковані конкурси “Краща студентська група”, “Студент року”. Активно працює рада молодих учених. Сформувалась традиція проведення Днів факультетів. Діє студентський загін охорони громадського порядку. Необхідно вдосконалювати ці форми роботи і продовжувати пошук нових .

УПРАВЛІННЯ ВИХОВНИМ ПРОЦЕСОМ


В університеті сформована система управління виховним процесом.
У її основі - кадрова інфраструктура, до складу якої входять такі суб'єкти виховної роботи: професорсько-викладацький колектив, ректорат, рада з виховної роботи, проректор з науково-педагогічної роботи і гуманітарної освіти, заступники деканів із виховної роботи, відповідальні особи за виховну роботу на кафедрах, завідувач відділу культурно-масової роботи зі студентами, директор студентського містечка, завідувачі гуртожитками. Це дозволяє цілеспрямовано планувати, здійснювати і контролювати організацію виховної роботи на факультетах, у кожній студентській групі, у гуртожитках. Крім того, виховний процес здійснюють: бібліотека, газета “Політехнік”, молодіжні клуби, творчі об'єднання, студентські ради, студентський профком і профбюро, колективи фізкультури, спортклуб, спортивні секції, гуртки художньої самодіяльності тощо.
Управління виховним процесом здійснюється шляхом :
• видання відповідних наказів ректора;
• планування роботи, основним координуючим документом є Концепція виховної роботи, Комплексний план виховної роботи на п'ять років;
• методичного забезпечення виховного процесу, надання методичних рекомендацій та проведення методичних семінарів і конференцій;
• навчання організаторів виховного процесу, органівзація роботи «школи кураторів»
• контролю за виконанням наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, наказів ректора, планів виховної роботи кафедр, факультетів, університету, індивідуальних планів викладачів через періодичні перевірки стану виховної роботи, заслуховування звітів на засіданнях кафедр, учених рад університету та факультетів;
• проведення нарад деканів і заступників деканів, засідань ради з виховної роботи, зібрань творчих об'єднань і клубів;
• соціологічних опитувань студентів;
• висвітлення завдань, результатів і проблем виховання на сторінках газети “Політехнік”, випусках студентського радіо.
Оцінка стану виховної роботи та її результативності здійснюється за комплексними показниками як кількісними, так і якісними. Це є показники успішності навчання, навчальної дисципліни, стосунки в академічних групах, аналіз виконання студентами правил внутрішнього розпорядку, правової поведінки, кількість правопорушень, виконання планів виховної роботи, якість проведених заходів, кількість студентів у творчих об'єднаннях, гуртках, учасників спартакіад, фестивалів тощо, участь молоді в різноманітних громадянських, патріотичних акціях, результати соціологічних досліджень, які відображають моральні, політичні, соціальні, культурні орієнтації студентів. На підставі цього організатори виховного процесу роблять висновки про необхідність коригуючого втручання у виховний процес, посилення роботи в тих чи інших напрямах.


 

КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО  УНІВЕРСИТЕТУ    ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО НА 2012-2017 рр.1. Національне, громадянське виховання

формування національної свідомості, розвиток почуття гідності, самоповаги, формування особистості  патріота і громадянина;
- збереження і примноження українських традицій, виховання шанобливого ставлення до українських святинь, державної символіки;
- обов‘язкове опанування студентами державною мовою, формування  високої мовної культури;
- набуття та усвідомлення  історичних знань, пропаганда культурних надбань свого народу, оволодіння народною мораллю, культурою;
- досягнення високої культури міжнаціональних відносин, поваги до всіх націй і народностей, віросповідань;
- формування поваги і любові до свого міста, університету, своє рідної землі.
  1-3

Назва виховних заходів

Курс

ф-тет

Термін

Відповідальні

1

Урочисті збори на честь першокурсників “Посвята в студенти КрНУ”

1

31.08

Ректорат,    відділ КМР, студрада

2

Лекція до Дня знань

1-5

1.09

Перша лекція

3

Ознайомлення першокурсників з історією університету, його традиціями, правилами внутрішнього розпорядку тощо

1

вересень

музей,
куратори,
директор студмістечка,
газета „З іменем Остроградського”

4

Вшанування ветеранів університету, поздоровлення викладачів з Днем працівника освіти

1-5

жовтень

Студрада,
студпрофком
газета, музей

5

Робота по формуванню музею університету.
Випуск інформаційних листівок
“Музей КрНУ розповідає”

-

Раз на квартал

А. М. Лушакова

6

Вшанування пам'яті видатного вченого-математика Михайла Васильовича Остроградського. Відвідування могили, проведення круглих столів,
математичних конкурсів тощо

1-4

24 вересня
(до дня народження)

Музей,
студентська рада,
кафедра вищої математики

7

Вивчення на лекціях і семінарах героїчної історії українського народу, його культури та традицій

1-2

Пост.

Гуманітарні кафедри

8

Конкурси студентських рефератів на честь визначних історичних подій

1-2

Пост.

Гуманітарні кафедри

9

Конкурси студентських газет до історичних дат

1-5

Пост.

Гуманітарні кафедри, студради

10

Проведення Днів факультетів та інститутів


Раз на рік

Студради, кафедри, деканати

11

Проведення Дня університету


Травень

Проректор з НПРГ,
ВКМР, студрада,
профком

12

Святкові заходи до Дня українського козацтва. Походи місцями козацької слави

1-5

14.09

Кафедра
українознавства,
куратори

13

Інформаційна акція “Пам'яті жертв голодомору”

 

До 25.11

Кафедра українознавства, бібліотека, газета “З ім`ям Остроградського”

14

Участь студентів у заходах до Дня міста, мітингу та покладаннях квітів до пам‘ятників Загиблим воїнам - визволителям

1-5

29.09

Куратори, студрада

15

Вікторини, конкурси, виставки книг тощо до Дня української писемності та мови

1-3

09.11

Кафедра україно-знавства, газета «З ім`ям Остроградського”,
бібліотека

16 Заходи до Дня рідної мови:
поетичні конкурси, зустрічі з письменниками і поетами, вікторини, рейди, виставки книг тощо
1-5 24.05 Кафедра україно-
знавства, газета ”З ім`ям Остроградського”,
студрада, бібліотека
17 Поздоровлення та заходи до Дня захисника Вітчизни. Усі
ф-ти
23.02 Ректорат, профком, студрада
18 Вшанування пам‘яті Т.Г. Шевченка
( згідно з окремим планом до 200-річчя з дня народження)
1-5 09-10.03 Кафедри СПН, українознавства,
газета”Полі-технік”,
студрада, бібліотека
19 Виставка української книги до Всесвітнього дня книги   квітень бібліотека
20 Вшанування ветеранів Великої Вітчизняної війни, покладання квітів до пам‘ятників Загиблим воїнам, участь у мітингах на честь свята Перемоги, зустрічі в студентських групах з ветеранами війни 1-5   Студрада, студпрофком
деканати,
куратори,
кафедра українознавства
21 Діяльність Євроклубу. Інформування студентів з питань європейської інтеграції
Проведення інформаційної акції до
Дня Європи (20.05), Дня НАТО (24.10)
1-5 Протягом року

Відділ міжнарожних зв'язків, бібліотека, кафедри СПН, іноземних мов, перекладу, газета “З ім`ям Остроградського”
22 Урочисте вручення дипломів випускникам університету   Червень,
липень.
деканати


2. Трудове, професійне виховання

профорієнтаційної діяльності;
 - формування свідомого, творздійснення прчого ставлення до праці як вищої цінності людини і суспільства;
 - формування свідомого та відповідального ставлення до навчання, оволодіння професією;
 - організація діяльності студентського наукового товариства;
 - розвиток ділових якостей особистості, організованості, дисциплінованості;
 - підготовка до життя в умовах ринкової економіки, до підприємництва та конкуренції.

Назва виховних заходів

Курс

ф-тет

Термін

Відповідальні

1

Ознайомлення першокурсників з традиціями університету, трудовими здобутками кращих викладачів та випускників

1-4

Вересень жовтень

Музей, куратори,
газета "З ім`ям Остроградського"

2

Допомога студентам в оволодінні навичками наукової організації праці,
роботи в бібліотеках з каталогами та літературою

1-4

протягом року

Викладачі, куратори

3

Залучення студентів до науково-дослідної роботи, діяльність ради молодих учених

1-5

Протягом року

НДЧ ( за окремим планом),
кафедри

4

Проведення заходів до Дня науки

 

травень

НДЧ

5

Здійснення контролю за успішністю і дисципліною студентів. Проведення бесід, інформування батьків

1-5

протягом року

Куратори, деканати

6

Організація студентських наукових конференцій, семінарів, конкурсів рефератів тощо

1-5

Протягом року

НДЧ, зав.кафедр

7

Організація зустрічей студентів з діловими людьми, підприємцями, керівниками підприємств, випускниками університету, які досягли успіхів у роботі та кар‘єрі

1-5

Протягом
року

Декани, зав. кафедрами,
студрада

8

Проведення “Днів кар'єри”, “Ярмарок вакансій”

 

 

 Відділ працевлащтування, студрада

9

Організація в університеті Днів відкритих дверей, залучення до їх проведення кращих студентів

1-5

Квітень, травень

Приймальна комісія, декани,
кафедри

10

Агітаційна робота студентського активу в школах

-

Березень-квітень

Студрада, газета
" З ім`ям Остроградського"

11 Організація конкурсу “Краща академічна група “ 1-4 Протягом року Студрада,
студ.
профком
12 Організація конкурсу “Студент року”
( за номінаціями)
1-5 Протягом року Студрада,
студ. профком
13 Організація свята до Міжнародного дня студентів – відзначення кращих студентських груп та студентів   листопад Студрада, відділ КМР
14 Проведення двомісячника озеленення, чистоти і благоустрою. Трудові акції 1-5 Квітень,
протягом року
Студрада,
куратори
15 Висвітлення у газеті “З ім`ям Остроградського” здобутків кращих студентів у навчанні й науковій діяльності 1-5 Протягом року Студрада,
газета
" З ім`ям Остроградського"
16 Відзначення студентів відмінників навчання, активістів. Зустрічі з ректором, проректорами 1-5 Протягом року Студрада,
проректор з НПРГ

3. Політичне і правове виховання

- оволодіння правовими знаннями, положеннями Конституції України;
- формування політичної та правової культури;
- виховання поваги до законів і норм співжиття у своєму колективі та суспільстві;
- спонукання студентів до активної протидії правопорушенням, антигромадянській позиції.

Назва виховних заходів

Курс

ф-тет

Термін

Відповідальні

1

Семінари, круглі столи, дискусії з політико-правових проблем розбудови демократичної держави та виборчого процесу в Україні

1-4

Протягом року

Кафедри цивільного, кримінального права та процесу, історії, теорії держави і права

2

Бесіди в групах щодо ознайомлення студентів, у т.ч мешканців гуртожитків, з правилами внутрішнього розпорядку

1-5

До 15 вересня

Куратори, вихователі
гуртожитків

3

Організація чергування студентів і викладачів у навчальних корпусах, під час проведення культурно-масових заходів, у гуртожитках

1-4

Пост.

Деканати,
вихователі гуртожитків

4

Діяльність студентського загону охорони громадського порядку

-

Пост.

Проректор з НПРГ, студрада

5

Організація роботи телефонів довіри,
скриньок довіри

-

Пост.

Проректор з НПРГ

6 Індивідуальні бесіди зі студентами - порушниками дисципліни 1-5 Пост. Куратори, деканати, студрада,
вихователі гуртожитків
7 Організація діяльності студентського комітету захисту прав студентів 1-2 Протягом року Студрада,
кафедра цивільного, кримінального права та процесу
8 Зустрічі в студентських колективах із політичними діячами, представниками влади, правоохоронних органів 1-5 Протягом семестру Декани, зав. кафедр, куратори
9 Лекції провідних викладачів кафедр, бесіди кураторів з проблем соціально-економічної та політичної ситуації в Україні 1-5 Протягом семестру Зав. кафедр
10 Молодіжні акції , тематичні виставки, бесіди до Дня прав людини 1-5 10.12 Студрада, студ.
профком

4. Морально-етичне виховання

- утвердження моральних цінностей;
- формування високих моральних якостей;
- виховання культури поведінки як в університеті, так і за його межами;
- спонукання студентів до активної протидії аморальності, вживанню алкогольних напоїв, палінню, наркоманії.

Назва виховних заходів

Курс ф-тет

Термін

Відповідальні

1

Вивчення на лекціях і семінарах морально-етичних проблем, обговорення етичних проблем у студентських групах, гуртожитках

1-5

Протягом семестру

Гуманітарні кафедри,  куратори, вихователі

2

Круглі столи та ділові ігри з проблем етики ділового спілкування та етикету

 

Протягом року

кафедра українознавства

3

Проведення антиалкогольних та антинаркотичних акцій, бесід у групах та гуртожитках із проблем профілактики захворювань на СНІД, туберкульоз тощо

1-4

Протягом року

Куратори студ.рада,
медчастина
газета
“З ім`ям Остроградського"

4 Виховна робота у гуртожитках:
- зустрічі з лікарями,
- бесіди кураторів, заст. деканів,
- робота дискусійного клубу
  Протягом семестру Куратори,
вихователі гуртожитків,
студради гуртожитків
5 Поздоровлення викладачів з Днем працівника освіти   жовтень студрада
6 Молодіжні акції до Міжнародного дня боротьби зі СНІДом ( випуск листівок, бесіди в групах)   01.11 Студрада, куратори,
медсанчастина, газета “З ім`ям Остроградського”
7 Проведення тематичних заходів до Міжнародного жіночого дня 8 Березня, Дня матері   08.03 Студрада, профком, ВКМР, газета "З ім`ям Остроградського"

5. Екологічне виховання

 - формування екологічної культури особистості, почуття відповідальності за природу;
 - залучення студентів до активної природоохоронної діяльності;

Назва виховних заходів

Курс ф-тет

Термін

Відповідальні

1

Екологічні вікторини, конкурси, круглі столи, конференції

1

Протягом року

Кафедра екології,
бібліотека

2

Інформаційні акції до Дня довкілля, Дня Чорнобильської трагедії, Всесвітнього дня середовища проживання

1-4

Протягом року

Кафедра екології

3 Трудові акції з прибирання території, озеленення тощо 1-4 Протягом року Студрада, куратори
4 Екологічні походи до регіонального ландшафтного парку „Кременчуцькі плавні”, Устимівського дендропарку тощо 1-4 Протягом року Студрада, куратори

6. Художньо-естетичне виховання

- оволодіння духовними і культурними надбаннями людства, українського народу;
- формування естетичних смаків і культури поведінки;
- організація змістовного дозвілля;
- розвиток талантів і художніх творчих здібностей студентів;

Назва виховних заходів

Курс

ф-тет

Термін

Відповідальні

1

Проведення вечорів відпочинку факультетів:

Для всіх
факуль-тетів

Протягом року, згідно з планом

Студради факультетів, ВКМР. 

 

2

Інтелектуальні ігри

 

Протягом року

ВКМР,
Ліга інтелектуальних ігор

3

Робота клубів та гуртків за інтересами:

 

Згідно з планом культурно-масової роботи

ВКМР

4

Фестиваль студентського аматорського мистецтва “Студентська весна”

 

27.04

Студрада, ВКМР

5

Концерти, фестивалі КВК
Чемпіонат КВК на кубок ректора

 

Згідно з планом

Студрада, ВКМР

6

Шоу “Королева університету”

 

Згідно з планом

Студрада, ВКМР

7

Школа культорганізаторів

 

Згідно з планом

Зав. відділу КМР

8

Відвідування студентами музею, художніх виставок, організація екскурсій історичними місцями

 

Протягом року

Студради, куратори

9

Організація відвідувань студентами театральних вистав гастролюючих театрів

 

Протягом року

Куратори

7. Фізичне виховання

( за окремим планом спортивно-масових заходів)

- повноцінне медичне обслуговування;
- оптимізація режиму навчально-виховного процесу;
- розвиток у молоді потреби у здоровому способі життя;
- вироблення, відповідального ставлення до власного здоров‘я та оточуючих;
- розвиток фізичних можливостей , укріплення здоров‘я студентів;
- залучення до фізичної культури і спорту всіх студентів;
- змістовна організація дозвілля;
- досягнення високих результатів у спорті.

Назва виховних заходів

Курс

ф-тет

Термін

Відповідальні

1

Бесіди щодо здорового способу життя, фізіологічних особливостей організму, норм харчування, фізичних навантажень

1-4

протягом семестру

кафедра фізичного виховання

2

Тестування студентів для визначення їх фізичної підготовки

1-4

Першо-
курсників

кафедра фізичного виховання

3

Медичний огляд студентів

1-4

щорічно

медчастина

4

Залучення студентів до занять у спортивних секціях

1-4

протягом року

кафедра фізичного виховання

5

Організація спартакіад факультетів

1-4

протягом року, згідно з планом

кафедра фізичного виховання, спортклуб

6

Організація спартакіади серед мешканців гуртожитків

-

протягом року

кафедра фізичного виховання, спортклуб

7

Організація спартакіади університету

-

протягом року

кафедра фізичного виховання, спортклуб

8

Участь в Універсіаді Полтавщини

-

протягом року

кафедра фізичного виховання, спортклуб

9

Участь у Першості України серед ВНЗ

-

згідно з планом

кафедра фізичного виховання, спортклуб

10

Організація товариських змагань, турнірів з різних видів спорту

-

згідно з планом

спортклуб

11

Організація спортивних свят до Дня фізичної культури і спорту України, Всесвітнього дня здоров'я

1-4

вересень, квітень

кафедра фізичного виховання, спортклуб

12

Організація роботи спортивного оздоровчого табору

1-4

липень, серпень

кафедра фізичного виховання, спортклуб

13

Пропаганда здорового способу життя та спортивних здобутків у засобах масової інформації, оформлення спортивних стендів, інформаційних листків, поздоровлень тощо

1-4

протягом року

кафедра фізичного виховання, спортклуб, газета "З ім`ям Остроградського"

14 Організація туристичних і альпіністських походів і змагань   Протягом року Спортклуб, туристичний клуб, студрада
 

РОБОТА СТУДРАДИ ТА СТУДЕНТСЬКОГО ПРОФКОМУ


- розвиток самодіяльності та ініціативи студентства, залучення їх до активної участі в громадському житті;
- активізація студенського життя;
- захист прав та інтересів студентства;
- розвиток різноманітних молодіжних об‘єднань.

Назва виховних заходів

Курс ф-тет

Термін

Відповідальні

1

Звітно-виборчі конференції органів студентського самоврядування

 

Щорічно

  студрада
2 Робота студрад факультетів, гуртожитків, університету, профбюро та профкому (згідно з планами)  

Постійно

Студради, профбюро, профком студентів
3 Школа лідера , культорганізатора
(згідно з планом)

1-4

 Протягом
семестру
      

Студрада, ВКМР
студ. профком
4 Організація роботи студентського загону охорони громадського порядку

 

Протягом
семестру

 Прректор з НПРГ
студрада
5 Зібрання студентського активу, зустрічі з ректором і проректорами  

Раз на квартал

Студрада
6 Соціологічні дослідження серед студентів 1-5 протягом семестру Соц.-псих. лабораторія,
студрада, профком студентів
7 Робота студентського бюро працевлаштування   Квітень - червень студрада
8 Робота студрад у гуртожитках   Згідно з планом Директор
студмістечка, вихователі
9 Конкурс на кращу кімнату в гуртожитках, кращий гуртожиток   Лютий - травень Студ.профком, студради гуртожитків
10 Волонтерська робота. Організація благодійних акцій   Протягом року Студрада,
профком
 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ


- забезпечення системно-цільвого підходу до планування виховної роботи;
- поліпшення науково-методичного забезпечення діяльності деканатів, кафедр у вирішенні питань виховної роботи, вдосконалення керівництва цією роботою;
- колегіальне обговорення і прийняття рішень з питань виховної роботи;
- навчання організаторів виховного процесу.

Назва виховних заходів

Курс ф-тет

Термін

Відповідальні

1

Школа кураторів

Наради кураторів на факультетах

-

Раз на два місяці
Раз на
квартал

Проректор з НПРГ
декани
2 Робота кураторів (згідно з планами роботи кураторів та планами виховної роботи кафедр) 1-4

Протягом семестру

Куратори,
зав. кафедрами
3 Конкурс “Кращий куратор факультету”

-

Протягом року

Декани
4 Засідання Ради з виховної роботи,

Наради із заступниками деканів з виховної роботи

-

Раз у квартал ,
друга, четверта середа

Проректор з НПРГ
5 Засідання студрад, профбюро, профкому

-

2 рази в місяць

Голова студради,
Голова профкому
6 Випуск газети ”З ім`ям Остроградського”

-

Раз на мсяць

Редактор
7 Робота студентського радіо

-

-

Студрада
 

КрНУ