Головна>Навчально-науковий центр підвищення кваліфікації та професійної адаптації  
КрНУЦентр підвищення кваліфікації
та професійної адаптації

СЕКТОР ЕКСТЕРНАТУ

Екстернатна форма навчання є особливою формою навчання осіб (екстернів), які мають відповідний освітній, освітньо-кваліфікаційний рівні, для здобуття ними певного рівня вищої освіти шляхом самостійного вивчення навчальних дисциплін і складання заліків, екзаменів та проходження інших форм підсумкового контролю, передбачених навчальним планом.

Зарахування до екстернату. До екстернату зараховуються громадяни України, які мають незакінчену, неповну, базову або повну вищу освіту, а також студенти університету, без обмеження віку.

Зарахування громадян інших країн здійснюється відповідно до чинного законодавства.
Зарахування проводиться за результатами вступних випробувань, відповідно до кількості набраних балів.
Перехід студентів на екстернатну форму навчання з денної або заочної форми навчання здійснюється за погодженням з деканом факультету (директором інституту), завідувачем відповідної випускової кафедри та директором НН ЦПКПА.
Пільги, визначені чинним законодавством для студентів, а також робітників і службовців, які навчаються у вищих навчальних закладах, на екстернів не поширюються.

Навчальний процес. Навчання екстерна здійснюється за індивідуальним навчальним планом, складеним на основі навчального плану з дотриманням наступності та структурно-логічної послідовності вивчення навчальних дисциплін, що визначають зміст освіти відповідного напрямку підготовки (спеціальності).
Індивідуальний навчальний план складається випусковою кафедрою та погоджується начальником навчального відділу, деканом факультету (директором інституту), завідуючим випускової кафедри та директором НН ЦПКПА.

Іспити, заліки, курсові роботи (проекти) екстерни складають комісії у складі трьох осіб, які призначені завідувачем відповідної кафедри. Екстернові, допущеному до складання заліку, іспиту чи курсової роботи (проекту) видається атестаційний лист встановленої форми до якого заносяться оцінки. На екстернів поширюється система контролю знань, що діє в університеті.

Диплом бакалавра/спеціаліста державного зразка видається екстерну, який виконав всі вимоги навчального плану, захистив дипломний проект (роботу), склав державні іспити та рішенням державної екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії присвоюється відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень.

Напрями підготовки екстернів в КрНУ:
- Документознавство та інформаційна діяльність;
- Філологія;
- Маркетинг;
- Фінанси і кредит;
- Економіка підприємства;
- Облік і аудит;
- Електромеханіка;
- Правознавство;
- Геодезія, картографія та землеустрій;
- Машинобудування;
- Менеджмент;
- Системна інженерія;
- Комп'ютерна інженерія;
- Інженерне матеріалознавство;
- Транспортні технології;
- Радіоелектронні апарати;
- Інженерна механіка;
- Автомобільний транспорт.

ЗА ДОВІДКАМИ ЗВЕРТАТИСЯ:

Сектор екстернату навчально-наукового центру підвищення кваліфікації та професійної адаптації КрНУ:


фахівець I категорії Петренко Світлана Василівна.

Адреса: 39614, Кременчук, вул. Першотравнева, 21, к.7123, НН ЦПКПА, КрНУ

тел.: (0536) 74-04-67.

E-mail: cpdo@ukr.net

КрНУ