Головна>Перелік основних завдань на 2013/14 навчальний рік  
КрНУ
ПЕРЕЛІК

основних завдань колективу

Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського на 2013/14 навчальний рік

 

Напрям діяльності

Зміст завдань

Організаційне забезпечення освітньої діяльності

1. Акредитувати напрям 6.050202 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології".
2. Акредитувати спеціальність 8.05010101 "Інформаційні управляючі системи та технології"
3. Ліцензувати спеціальність 8.05020202 "Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва".
4. Повторно акредитувати напрям 6.030401 "Правознавство".
5. Підготувати кафедру "Здоров'я людини" до перевірки відповідності діяльності з підготовки фахівців за напрямом 6.010203 "Здоров'я людини" ліцензійним вимогам.
6. Провести самоаналіз діяльності кафедр і факультетів з підготовки фахівців в розрізі напрямів та спеціальностей.
7. Продовжити розробку комплексної програми заходів із забезпечення якості освіти і науки в КрНУ.
8. Розробити заходи, спрямовані на вдосконалення та економічну привабливість навчальних програм з підготовки фахівців.
9. Продовжити впровадження методики кількісного оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників.
10. Розробити програми раціонального використання ліцензійного поля університету

Методичне та інформаційне забезпечення навчального процесу

1. Продовжити роботу над комплектуванням НМКС та НМКД за новими спеціальностями. Провести дієвий контроль стану.
2. Кафедрам продовжити створення методичного забезпечення на електронних носіях.
3. Розширити використання новітніх технологій у навчальному процесі.
4. Продовжити експеримент з впровадження елементів дистанційного навчання.
5. Створити та впровадити платформу дистанційного навчання.
6. Забезпечити видання 10-12 посібників і підручників з грифом МОНмолодьспорту за рік (1-2 від інституту чи факультету).
7. Створити пакети тестових завдань для поточного і підсумкового контролю знань студентів з кожної дисципліни.

Кадрове забезпечення навчального процесу

1. Активізувати реалізацію програми "Кадри 2015". Забезпечити не менше 15 захистів кандидатських і двох докторських дисертацій щорічно.
2. Підвищити ефективність роботи аспірантури і докторантури у встановлений термін навчання.
3. Привести у відповідність до акредитаційних вимог кадровий склад кафедр.
4. Активізувати роботу спеціалізованих вчених рад університету і забезпечити захист не менше дванадцяти дисертацій на них щорічно.
5. Продовжити роботу з підвищення кваліфікації ПВС.
6. Розширити перелік професійно-орієнтованих курсів для фахівців підприємств, організацій, установ, у т.ч. з використанням дистанційних технологій.
7. Надавати всебічну підтримку аспірантам, докторантам і здобувачам, що навчаються в інших навчальних закладах.

Наукова діяльність

1. Забезпечити участь університету в національних та міжнародних рейтингах.
2. Довести обсяги фінансування наукових послуг до 800 тис. грн. на рік шляхом диверсифікації джерел надходження (у середньому 25-45 тис. грн для кожної кафедри).
3. Активізувати роботу науковців із пошуку та отримання державних та міжнародних грантів на наукові дослідження (1-2 заявки на грант або на участь у конкурсах проектів на фінансування від інституту чи факультету).
4. Забезпечити кількісні показники студентської наукової роботи на рівні не нижчому за минулий рік.
5. Забезпечити підвищення якості публікацій науковців університету за рахунок їх видання у провідних національних та іноземних наукових журналах із визначеним імпакт-фактором (10-15 для кожного інституту чи факультету).
6. Розробити та видати брошуру "Інноваційні розробки КрНУ".
7. Оформити Серію "Економічні науки" Вісника КрНУ та електронний журнал "Інженерні та освітні технології" як фахове видання.

Міжнародні зв’язки

1. Розширювати зв'язки із ВНЗ інших країн з метою обміну викладачами і студентами, співпраці в науковій та навчальній діяльності.
2. Провести роботу із залучення до навчання в КрНУ іноземних студентів.
3. Провести низку інформаційних зустрічей з питань участі у грантових програмах, отримання стипендій, участі в конкурсах, стажування за кордоном.
4. Продовжувати активну співпрацю із університетами Німеччини, Словаччини, Китаю, Франції, Бельгії, Росії.
5. Організувати участь викладачів, аспірантів і студенті університету в бюджетній програмі 2201250 "Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном" Міністерства освіти і наук України.
6. Узяти участь у програмі "Відкритий світ" з теми "Освіта" (США).
7. Продовжувати активну співпрацю університету з Програмами академічних обмінів імені Фулбрайта та Німецькою службою академічних обмінів (DAAD).

Формування контингенту

1. Зробити детальний аналіз прийому 2013 року, на базі якого розробити дієві заходи профорієнтаційної та агітаційної роботи.
2. Розширити діапазон роботи з обдарованими дітьми (фахові та предметні олімпіади, конкурси робіт тощо) з метою залучення їх до навчання в університеті.
3. Створити на базі університету пункт реєстрації учасників ЗНО-2014.
4. Узяти участь у проведенні ЗНО-2014.
5. Розробити низку заходів з метою зменшення кількості відрахувань студентів за академічну неуспішність.

Якість підготовки фахівців

1. Продовжити розробку та впровадження системи контролю якості надання освітніх послуг відповідно до вимог державних стандартів освіти.
2. Заохочувати викладачів, кафедри і факультети, які забезпечують належну якість освіти.
3. Матеріально заохочувати кращих студентів. Продовжити практику призначення іменних стипендій.
4. Провести конкурси на кращий дипломний проект на факультеті.

Виховна робота

1. Вдосконалювати проведення тематичних заходів. національно-патріотичного спрямування. Запланувати і провести у вересні 2013 року заходи із вшанування ветеранів та відзначення 70-річчя визволення Кременчука, у березні 2014 року ? низку заходів з нагоди 200 річчя Т.Г. Шевченка.
2. Посилити просвітницьку роботу з метою впровадження здорового способу життя та протидії поширенню тютюнопаління, наркоманії, СНІДу, туберкульозу.
3. Покращити підбір кураторів, їх навчання. Розробити зразок плану виховної роботи куратора, провести у вересні семінар викладачів, відповідальних за виховну роботу на кафедрах щодо планування, нормування виховної роботи та організації контролю за виконанням запланованих заходів
4. Сприяти роботі органів студентського самоврядування, підвищити їх роль в організації навчально-виховного процесу, вирішенні питань поселення і організації студентського життя в гуртожитках.
5. Відділу культурно-масової роботи спільно з органами студентського самоврядування провести роботу із залучення талановитої студентської молоді в творчі колективи. Провести конкурси "Шукаємо таланти" та шоу "Найталановитіший студент університету".
6. Вдосконалювати проведення заходів: День університету, День інституту, факультету, "Королева Університету", чемпіонат КВК, фестиваль "Студентська весна" тощо.
7. Забезпечити урізноманітнення спортивно-масових і оздоровчих заходів у позанавчальний час і у вихідні дні.

Фінансове забезпечення 1. Зменшити обсяги погодинної оплати праці.
2. Зменшити витрати на відрядження та телефонні розмови.
3. Збільшити надходження за рахунок розширення переліку платних послуг.
4. Продовжити роботу із залучення спонсорських коштів на обслуговування матеріальної бази та розвиток університету.

Соціальна сфера 1. Забезпечити виконання умов колективного договору.
2. Забезпечити регулярну виплату заробітної плати і стипендій.
3. Забезпечити в усіх підрозділах університету виконання умов з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

 

 

 

КрНУ