Головна>Перелік основних завдань на 2014/15 навчальний рік  
КрНУ

ПЕРЕЛІК

основних завдань колективу

Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського на 2014/15 навчальний рік

 

Напрям діяльності

Зміст завдань

Організаційне забезпечення освітньої діяльності

1.1. Акредитувати:
- напрям 6.050202 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології";
- спеціальність 8.05010101 "Інформаційні управляючі системи та технології".
2. Ліцензувати:
- спеціальність 8.05020202 "Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва";
- спеціальність 8.18010022 "Педагогіка вищої школи" галузі знань "Специфічні категорії";
- магістерську програму по спеціальності 8.03040201 "Правознавство";
- магістерську програму по спеціальності 8.02030304 "Переклад";
- напрям підготовки 6.020207 "Дизайн".
3. Розробити в рамках провадження Закону "Про вищу освіту":
- Положення про бакалаврську та магістерську підготовку;
- Положення про профільну спеціалізовану освітньо-професійну чи освітньо-наукову програми;
- Концепції (місії, бачення) підготовки фахівців за освітніми програмами з урахуванням регіонального аспекту.
4. Розробити положення про порядок вільного вибору студентом дисциплін.
5. Розробити освітньо-наукових програми підготовки докторів філософії
6. (третій рівень вищої освіти).
7. Розробити і впровадити внутрішній (університетський) публічний моніторинг якості освіти.
8. Розробити норми часу для розрахунку навчальної, наукової, методичної та організаційної роботи науково-педагогічних працівників
9. Продовжити впровадження методики кількісного оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників.
10. Розробити програми раціонального використання ліцензійного поля університету.
11. Розробити проекти кадрового, ресурсного та інформаційного забезпечення реалізації кожної з освітніх програм відповідно до освітніх стандартів.
12. Розробити документи (стандарти ВНЗ) з організації навчального процесу (положень, норм часу, критеріїв оцінювання поточного, семестрового контролю, державної атестації, тощо).

Методичне та інформаційне забезпечення навчального процесу

1. Розробити навчальні плани з урахуванням зміни ОКР "бакалавр" як повної вищої освіти з подальшим виходом на ринок праці, та запровадженням двох різновидів магістерської підготовки - магістр професійний та магістр науковий.
2. Розробити методичне забезпечення по освітнім програмам з кожної спеціальності.
3. Привести освітні програми у відповідність з Національною рамкою кваліфікацій з урахуванням вимог регіонального ринку праці.
4. Продовжити роботу над комплектуванням НМКС та НМКД за новими спеціальностями. Провести дієвий контроль стану.
5. Кафедрам продовжити створення методичного забезпечення на електронних носіях.
6. Розширити використання новітніх технологій у навчальному процесі.
7. Впровадити платформу дистанційного навчання та поновити експеримент з надання освітніх послуг для студентів з елементами дистанційного навчання.
8. Забезпечити видання 10-12 посібників і підручників з грифом МОН за рік (1-2 від інституту чи факультету).
9. Створити пакети тестових завдань для поточного і підсумкового контролю знань студентів з кожної дисципліни.

Кадрове забезпечення навчального процесу

1. Забезпечити реалізацію програми "Кадри 2021" (не менше 15 захистів кандидатських і двох докторських дисертацій щорічно).
2. Підвищити ефективність роботи аспірантури і докторантури у встановлений термін навчання.
3. Привести у відповідність до освітніх стандартів кадровий склад кафедр.
4. Активізувати роботу спеціалізованих вчених рад університету і забезпечити захист не менше десяти дисертацій на них щорічно.
5. Продовжити роботу з підвищення кваліфікації ПВС.
6. Розширити перелік професійно-орієнтованих курсів для фахівців підприємств, організацій, установ, у т.ч. з використанням дистанційних технологій.
7. Надавати всебічну підтримку аспірантам, докторантам і здобувачам, що навчаються в інших навчальних закладах, у тому числі закордонних.

Наукова діяльність

1. Забезпечити участь університету в національних та міжнародних рейтингах.
2. Довести обсяги фінансування наукових послуг до 800 тис. грн. на рік шляхом диверсифікації джерел надходження (у середньому 30-40 тис. грн для кожної кафедри).
3. Активізувати роботу науковців із пошуку та отримання державних та міжнародних грантів на наукові дослідження (1-2 заявки на грант або на участь у конкурсах проектів на фінансування від інституту чи факультету).
4. Забезпечити кількісні показники студентської наукової роботи на рівні минулого року.
5. Забезпечити підвищення якості публікацій науковців університету за рахунок їх видання у провідних національних та іноземних наукових журналах із визначеним імпакт-фактором (10-15 для кожного інституту чи факультету).
6. Видати брошуру "Інноваційні розробки КрНУ".
7. Оформити Серію "Педагогічні та філологічні науки" Вісника КрНУ.

Міжнародні зв’язки

1. Розширити та збільшити результативність зв'язків із ВНЗ інших країн з метою обміну викладачами і студентами, співпраці в науковій та навчальній діяльності;
2. Провести низку інформаційних зустрічей з питань участі у грантових програмах, отримання стипендій, участі в конкурсах, стажування за кордоном;
3. Активізувати співпрацю із університетами Німеччини, Словаччини, Китаю, Франції, Бельгії, Росії;
4. Узяти участь у програмі "Відкритий світ" з теми "Освіта" (США);
5. Збільшити ефективність співпраці за програмами академічних обмінів імені Фулбрайта та Німецькою службою академічних обмінів (DAAD).

Формування контингенту

1. Зробити детальний аналіз прийому 2014 року, на базі якого розробити дієві заходи профорієнтаційної та агітаційної роботи.
2. Визначити магістерські програми, на які доцільно здійснювати прийом з різних напрямів підготовки. ( з різних бакалаврських освітніх програм).
3. Розширити діапазон роботи з обдарованими дітьми (фахові та предметні олімпіади, конкурси робіт тощо) з метою залучення їх до навчання в університеті.
4. Створити на базі університету пункт реєстрації учасників ЗНО-2015.
5. Узяти участь у проведенні ЗНО-2015.
6. Розробити низку заходів з метою зменшення кількості відрахувань студентів за академічну неуспішність.
7. Забезпечити умови для залучення до навчання в КрНУ іноземних студентів.

Якість підготовки фахівців

1. Продовжити розробку та впровадження системи контролю якості надання освітніх послуг відповідно до вимог державних стандартів освіти.
2. Заохочувати викладачів, кафедри і факультети, які забезпечують належну якість освіти.
3. Матеріально заохочувати кращих студентів. Продовжити практику призначення іменних стипендій.
4. Провести конкурси на кращий дипломний проект на факультетах та в інститутах.

Виховна робота

1. Вдосконалювати проведення тематичних заходів національно-патріотичного спрямування. Запланувати і провести у травні 2014 року низку заходів з нагоди 65-річчя університету.
2. Посилити просвітницьку роботу з метою впровадження здорового способу життя та протидії поширенню тютюнопаління, наркоманії, СНІДу, туберкульозу.
3. Сприяти роботі органів студентського самоврядування, підвищити їх роль в організації навчально-виховного процесу, вирішенні питань поселення і організації студентського життя в гуртожитках.
4. Відділу культурно-масової роботи спільно з органами студентського самоврядування провести роботу із залучення талановитої студентської молоді в творчі колективи. Провести конкурси "Шукаємо таланти" та шоу "Найталановитіший студент університету".
5. Вдосконалювати проведення заходів: День університету, День інституту, факультету, "Королева Університету", чемпіонат КВК, фестиваль "Студентська весна" тощо.
6. Забезпечити урізноманітнення спортивно-масових і оздоровчих заходів у позанавчальний час і у вихідні дні.

Фінансове забезпечення 1. Оптимізувати обсяги погодинної оплати праці.
2. Зменшити витрати на відрядження та телефонні розмови.
3. Збільшити надходження за рахунок розширення переліку платних послуг.
4. Продовжити роботу із залучення спонсорських коштів на обслуговування матеріальної бази та розвиток університету.

Соціальна сфера 1. Забезпечити виконання умов колективного договору.
2. Забезпечити регулярну виплату заробітної плати і стипендій.
3. Забезпечити в усіх підрозділах університету виконання умов з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

 

 

 

КрНУ