Головна>Перелік основних завдань на 2016/17 навчальний рік  
КрНУ

ПЕРЕЛІК

основних завдань колективу

Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського на 2016/17 навчальний рік

 

Напрям діяльності

Зміст завдань

Ліцензування і акредитація

Акредитація:
БАКАЛАВРИ:
Здоров'я людини*/Фізична реабілітація
МАГІСТРИ:
Філологія (Переклад);
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа;
Психологія;
Право;
Фінанси, банківська справа та страхування;
Облік і оподаткування;
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології;
Науки про освіту.
МОЛОДШІ СПЕЦІАЛІСТИ
Комсомольський коледж
Економіка підприємства
Кременчуцький коледж
Обслуговування та ремонт електропобутової техніки.
Ліцензування:
БАКАЛАВРИ:
Готельно-ресторанна справа

Організаційне забезпечення освітньої діяльності

1. Розробити в рамках провадження Закону "Про вищу освіту":
- Положення про бакалаврську та магістерську підготовку;
- Положення про профільну спеціалізовану освітньо-професійну чи освітньо-наукову програми;
- Концепції (місії, бачення) підготовки фахівців за освітніми програмами з урахуванням регіонального аспекту.
2. Розробити Положення про порядок вільного вибору студентом навчальних дисциплін.
3. Розробити освітньо-наукові програми підготовки докторів філософії (третій рівень вищої освіти).
4. Доопрацювати і впровадити внутрішній (університетський) публічний моніторинг якості освіти.
5. Розробити норми часу для розрахунку навчальної, наукової, методичної та організаційної роботи науково-педагогічних працівників.
6. Продовжити впровадження методики кількісного оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників.
7. Розробити програми раціонального використання ліцензійного поля університету.
8. Розробити проекти кадрового, ресурсного та інформаційного забезпечення реалізації кожної з освітніх програм відповідно до освітніх стандартів.
9. Розробити документи (стандарти ВНЗ) з організації навчального процесу (положень, норм часу, критеріїв оцінювання поточного, семестрового контролю, державної атестації тощо)

Методичне та інформаційне забезпечення навчального процесу

1. Розробити навчальні плани з урахуванням зміни освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр як повної вищої освіти з подальшим виходом на ринок праці, та запровадженням двох різновидів підготовки за освітнім ступенем магістр - магістр професійний і магістр науковий.
2. Розробити методичне забезпечення за освітніми програмами з кожної спеціальності.
3. Привести освітні програми у відповідність з Національною рамкою кваліфікацій з урахуванням вимог регіонального ринку праці.
4. Продовжити роботу над комплектуванням навчально-методичних комплексів спеціальностей і навчально-методичних комплексів дисциплін за новими спеціальностями. Провести дієвий контроль стану.
5. Кафедрам продовжити створення методичного забезпечення на електронних носіях.
6. Розширити використання новітніх технологій у навчальному процесі.
7. Упровадити платформу дистанційного навчання та поновити експеримент з надання освітніх послуг для студентів з елементами дистанційного навчання.
8. Забезпечити видання 10-12 посібників і підручників за рік (1-2 від інституту чи факультету).
9. Продовжити роботу над створенням пакетів тестових завдань для поточного і підсумкового контролю знань студентів з кожної дисциплін

Кадрове забезпечення навчального процесу

1. Забезпечити реалізацію програми "Кадри-2021" (не менше 15 захистів кандидатських і двох докторських дисертацій щорічно).
2. Забезпечити результативність аспірантури і докторантури шляхом захистів у термін.
3. Привести у відповідність до освітніх стандартів кадровий склад кафедр.
4. Активізувати роботу спеціалізованих вчених рад університету і забезпечити захист не менше десяти дисертацій на кожній з них щорічно.
5. Продовжити роботу з підвищення кваліфікації ПВС.
6. Розширити перелік професійно-орієнтованих курсів для фахівців підприємств, організацій, установ, у т. ч. з використанням дистанційних технологій.
7. Надавати всебічну підтримку аспірантам, докторантам і здобувачам, що навчаються в інших навчальних закладах, у тому числі закордонних

Наукова діяльність

1. Упровадити нормативні засади реформування системи науково-дослідної діяльності та підготовки кадрів вищої кваліфікації під час імплементації законів України "Про вищу освіту", "Про освіту" і "Про наукову і науково-технічну діяльність".
2. Забезпечити участь університету в національних і міжнародних рейтингах.
3. Активізувати роботу науковців з пошуку та отримання міжнародних грантів на наукові дослідження (1-2 заявки на грант від інституту чи факультету).
4. Забезпечити кількісні показники студентської наукової роботи на рівні минулого року.
5. Забезпечити підвищення якості публікацій науковців університету за рахунок їх видання у провідних національних та іноземних наукових журналах із визначеним імпакт-фактором (10-15 для кожного інституту чи факультету).
6. Видати двомовну брошуру "Інноваційні розробки КрНУ".
7. Забезпечити участь кожної кафедри у міжнародних наукових програмах ЄС, зокрема у "Horizon 2020" і "Erasmus+".
8. Збільшити кількість публікацій і кількість цитувань науковців університету у міжнародних науково-метричних базах даних, зокрема Scopus, довести індекс Хірше до 10

Міжнародні зв’язки

1. Розширити спектр і збільшити результативність зв'язків з ВНЗ інших країн з метою обміну викладачами і студентами, співпраці в науковій і навчальній сферах.
2. Забезпечити участь кожної кафедри у програмах мобільності ЄС, зокрема у програмі "Erasmus+".
3. Провести низку інформаційних зустрічей з питань участі у грантових програмах, отримання стипендій, участі в конкурсах, стажування за кордоном.
4. Активізувати співпрацю з університетами Німеччини, Словаччини, Китаю, Франції, Бельгії.
5. Підготувати умови для результативного рекрутингу іноземних студентів.
6. Збільшити ефективність співпраці за програмами академічних обмінів імені Фулбрайта та Німецькою службою академічних обмінів (DAAD).
7. Створити привабливі умови для навчання іноземних студентів.
8. Відкрити в університеті Центр польської освіти, науки та культури

Формування контингенту

1. Зробити детальний аналіз прийому 2016 року, на підставі якого з урахуванням досвіду минулого року розробити план профорієнтаційної та агітаційної роботи на 2016/17 н. р.
2. Посилити профорієнтаційну роботу серед випускників університету, які здобули освітній ступінь бакалавра, для здобуття ступеня магістра у т. ч. за спорідненими спеціальностями.
3. Розширити перелік магістерських програм, на які доцільно здійснювати прийом вступників на базі рівня бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю.
4. Продовжити роботу з обдарованими дітьми (фахові та предметні олімпіади, конкурси робіт тощо) з метою залучення їх до навчання в університеті.
5. Створити на базі університету пункт реєстрації на ЗНО-2017.
6. Здійснювати на базі університету проведення ЗНО-2017.
7. Розробити низку заходів з метою зменшення кількості відрахованих студентів за академічну заборгованість.
8. Залучати до навчання вступників з іноземних громадян

Якість підготовки фахівців

1. Продовжити розробку та впровадження системи контролю якості надання освітніх послуг відповідно до вимог державних стандартів освіти.
2. Заохочувати викладачів, кафедри і факультети, які забезпечують належну якість освіти.
3. Матеріально заохочувати кращих студентів. Продовжити практику призначення іменних стипендій.
4. Провести конкурси на кращий дипломний проект на факультетах і в інститутах
5. Заохочувати викладачів, які викладають фахові дисципліни англійською мовою.
6. Започаткувати систему академічної доброчесності.

Виховна робота

1. Удосконалювати проведення тематичних заходів національно-патріотичного спрямування. Проводити заходи присвячені героїчним подвигам українських воїнів, боротьбі за територіальну цілісність і незалежність України з нагоди: Дня захисника України; Дня українського козацтва; Дня Соборності України; святкування Дня Гідності та Свободи; Дня Перемоги; Дня Конституції; Дня Збройних Сил України.
2. Посилити просвітницьку роботу з метою впровадження здорового способу життя та протидії поширенню тютюнопаління, наркоманії, СНІДу, туберкульозу.
3. Сприяти роботі органів студентського самоврядування, підвищити їх значення в організації навчально-виховного процесу, вирішенні питань поселення та організації студентського життя в гуртожитках.
4. Провести роботу із залучення талановитої студентської молоді в творчі колективи.
5. Удосконалювати проведення заходів: День університету, День інституту, факультету, "Королева Університету", чемпіонат КВК, фестиваль "Студентська весна" тощо.
6. Забезпечити урізноманітнення спортивно-масових і оздоровчих заходів у позанавчальний час і у вихідні дні

Фінансове забезпечення 1. Оптимізувати обсяги погодинної оплати праці.
2. Зменшити витрати на відрядження та телефонні розмови.
3. З метою зменшення комунальних видатків оптимізувати графік навчального процесу.
4. Збільшити надходження за рахунок розширення переліку платних послуг.
5. Продовжити роботу із залучення спонсорських коштів на обслуговування матеріальної бази та розвиток університету

Соціальна сфера 1. Забезпечити виконання умов колективного договору.
2. Забезпечити регулярну виплату заробітної плати і стипендій.
3. Забезпечити в усіх підрозділах університету виконання умов з охорони праці та безпеки життєдіяльності

 

 

 

КрНУ