СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА
K 45.052.03

 

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА

К 45.052.03

Створена наказом Міністерства освіти і науки України № 1021
від 07 жовтня 2015 року.

Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук за спеціальностями:
– 05.05.02 «Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій»;
– 05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та нструменти».


ГОЛОВА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ


МАСЛОВ ОЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВИЧ,
доктор технічних наук, професор,
завідувач кафедри конструювання машин
та технологічного обладнання
Кременчуцького національного університету
імені Михайла ОстроградськогоЗАСТУПНИК ГОЛОВИ:


САЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ, доктор технічних наук, професор


Вчений секретар спеціалізованої вченої ради:


МАНА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ кандидат технічних наук, доцент


E-mail: k45.052.03krnu@kdu.edu.ua

СКЛАД РАДИ

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Рік наро-дже-ння
Місце основної роботи, підпоряд- кування, посада
Науковий ступінь, шифр спеціаль-ності, за якою захищена дисертація, із зазначенням шифру спеціаль-ності, в яку вона трансформована, рік присудження
Учене звання (за спеціальністю, кафедрою), рік присвоєння
Шифр спеціаль-ності в раді
Основні праці (назви 3 наукових монографій, статей, опублікованих за спеціальністю, за якою фахівця пропонується включити до складу ради)
Членство в інших спецрадах (шифр ради, установа, у якій створена рада)
1.
Маслов Олександр Гаврилович (голова)
1943
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Міністерство освіти і науки України, завідувач кафедри конструювання машин та технологічного обладнання
Доктор технічних наук, 05.05.02, 05.05.04, 1994р.
Професор кафедри конструювання машин та технологічного обладнання 2002 р.
05.05.02
1. 1. Маслов А.Г. Вибрационные машины и процессы в дорожно-строительном производстве: монография / А.Г. Маслов, Ю.С. Саленко // Кременчуг: изд. ЧП Щербатых А.В., 2014. – 264 с. 2. Маслов А.Г. Вибрационные машины для приготовления и уплотнения бетонных смесей: монография / А.Г. Маслов, А.Ф. Иткин, Ю.С. Саленко // Кременчуг: изд. ЧП Щербатых А.В., 2014. – 324 с. 3. Маслов А.Г. Теоретические исследования одновального бетоносмесителя с переменной формой лопастей / А.Г. Маслов, Ю.С. Саленко // Збірник наукових праць Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка (галузеве машинобудування, будівництво). – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – Вип. 1 (36). – С. 301–316.
-
2.
Саленко Олександр Федорович(заступник голови)
1968
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Міністерство освіти і науки України, завідувач кафедри процесів і обладнання механічної та фізико-технічної обробки
Доктор технічних наук, 05.03.07,2002 р.
Професор по кафедрі верстатів і верстатних комплексів, 2004 р.
05.03.01
1. 1. Salenko A.F., Fedot’ev A.N., Shchetinin V.T. Inproving accuracy of profile hydro-abrasive cutting of plates of hardmetals and superhard materials // Journal of superhard materials, 2014, vol. 36, no. 3, pp. 199–207 (Scopus) 2. Саленко О.Ф., Хорольська М.С. Підвищення опору руйнуванню калібрувальної трубки гідроабразивних пристроїв // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – Львів, 2014. – С. 64–72. (Scopus) 3. Salenko O., Schetynin V., Khorolska M. Increase of compactness of hydroabrasive jet and reliability of cutting process while using functional coatings on jet elements // Journal of the Technical University of Gabrovo, vol. 46. Gabrovo, 2013. – pp. 36-43
-
3.
Мана Олександр Миколайович(вчений секретар)
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Міністерство освіти і науки України, доцент кафедри процесів і обладнання механічної та фізико-технічної обробки
Кандидат технічних наук, 05.03.01
Доцент по кафедрі процесів і обладнання механічної та фізико-технічної обробки
05.03.01
1. 1. Мана О.М. Забезпечення ефективності гідроабразивної обробки отворів як задача передування деструкції в початковий момент взаємодії / О.М. Мана // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2014. – Вип. 6/2014 (89), част. 1. – С. 101–106. 2. Мана О.М. Різання пластин з твердих та надтвердих матеріалів струминними методами / О.Ф. Саленко, С.В. Шкель, В.А. Нікітін, Я.В. Миронов // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»: Машинобудування. – Київ: НТУУ «КПІ», 2014. – Вип. 2/2014 (71). – С. 119–126. 3. Мана О.М. Передування розшарування композитних пластин При перфоруванні гідроабразивним пристроєм / О.М. Мана // Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Вип. 151/2014. Серія: Машиноприладобудування та транспорт. — Севастополь, 2014. – С. 87-94.
-
4.
Гейчук Володимир Миколайович
1960
Національний технічний університет України «КПІ», Міністерство освіти і науки України, професор кафедри конструювання верстатів та машин
Доктор технічних наук, 05.03.01, 2012р.
доцент по кафедрі конструювання верстатів та машин, НТУУ "КПІ", 1996 р.
05.03.01
1. 1.Гейчук В.М. Відновлення властивостей магнітно-абразивного інструменту динамічними силами при обробці в кільцевій ванні в умовах великих робочих зазорів/ В.М. Гейчук, В.С. Майборода, І.В. Ткачук // Вісник Кременчуцького державного університету імені М.Остроградського. - 2012. - № 2 (73). – С. 135-141. 2. Гейчук В.М. Магнітно-абразивна обробка циліндричних зубчастих коліс в кільцевій ванні/ В.М. Гейчук, А.Ю. Гаврушкевич // Всеукраїнський науково-технічний журнал "Промислова гідравліка і пневматика". - 2014. - Вип. №1(41). - С. 63-73. 3. Гаврушкевич А.Ю. Анализ кинематики магнитно-абразивной обработки цилиндрических зубчатых колес в кольцевой ванне [Електронний ресурс] / А.Ю. Гаврушкевич, В.Н.
-
5.
Драгобецький Володимир В’ячеславович
1953
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Міністерство освіти і науки України, завідувач кафедри технології машинобудування
Доктор технічних наук, 05.03.05, 2004р.
Професор по кафедрі технології машинобудування, 2005р.
05.03.01
1. Драгобецкий В.В., Наумова Е.А., Воронин А.В., Пузырь Р.Г. Расширение технологических возможностей процессов формоизменения биметаллических заготовок. Збірник наукових праць. – Вип. 2(41). – Полтава: ПолтНТУ, 2014. – с. 165-171 2. Черныш А.А., Драгобецкий В.В., Климов Э.С. Технологические аспекты магнитно-импульсной рихтовки облицовочных деталей автомобилей/ Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Вип. 152/2014. Серія: ашиноприладобудування та транспорт. — Севастополь, 2014. c. 123-126 3. Dragobetskiy V., Lotous V. New explosive welding techniques. ММІ Вісник національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія «Машинобудування», 2013. - № 67 (23.04.2013).
-
6.
Дудюк Віталій Олександрович
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Міністерство освіти і науки України, доцент кафедри процесів і обладнання механічної та фізикотехнічної обробки
Кандидат технічних наук, 05.03.01
доцент кафедри процесів і обладнання механічної та фізикотехнічної обробки
05.03.01
1. Дудюк В.О. Аналіз динамічного навантаження елементів зони гідрорізання із використанням прикладного пакету Flow Vision//Вісник КНУ імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КНУ, 2010. – Вип. 6/2010(65). Частина 1. – С. 59-62. 2. Саленко О.Ф., Дудюк В.О. Аналіз розподілу потужності випромінювання оптичного квантового генератора (ОКГ) у потоці малого діаметра // Вісник НТУУ «КПІ». – Київ, 2009. – № 56. – C. 56-62. 3. Дудюк В.О., Саленко О.Ф., Мана О.М., Шкель С.В., Коваль Є.С., Холодний В.Ю., Лашко Є.Є. Отримання тестових різів у виробах з надміцних матеріалів «холодними» та «гарячими» методами // Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. – Вип. 6/2014(89). Частина 1. – С. 86 – 95.
-
7.
Єлізаров Олександр Іванович
1940
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Міністерство освіти і науки України, професор кафедри електронних апаратів
Доктор фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.10, 1991 р.
Професор кафедри електронних апаратів, 2003 р.
05.05.02
.
-
8.
Іткін Олександр Феліксович
1960
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Міністерство освіти і науки України, доцент кафедри конструювання машин та технологічного обладнання
Доктор технічних наук, 05.05.02, 2010 р.
-
05.05.02
1. Маслов А.Г. Вибрационные машины для приготовления и уплотнения бетонных смесей: монография / А.Г. Маслов, А.Ф. Иткин, Ю.С. Саленко // Кременчуг: изд. ЧП Щербатых А.В., 2014. – 324 с. 2. Иткин А.Ф. Исследование вибрационной площадки с вертикальными колебаниями и пригрузочной плитой //Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2015. – Випуск 1 часть 2(90). – С. 46 – 51. 3. Иткин А.Ф. Разработка пустотообразователей для формования многопустотных панелей перекрытия / А.Ф.Иткин // Науково-технічний журнал «Теорія і практика будівництва». Київ: КНУБА, 2014, вип. 14. – С. 15 – 18.
9.
Кириченко Андрій Миколайович
1974
Кіровоградський технічний університет Міністерство освіти і науки України, професор кафедри металорізальних верстатів і систем
Доктор технічних наук, 05.03.01, 1912 р.
Професор кафедри металорізальних верстатів і систем
05.03.01
1. .Кириченко А. М. Результати дослідної ідентифікації геометричних параметрів верстата паралельної структури / А. М. Кириченко, Т. Г. Сабірзянов // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. – Кіровоград : КНТУ, 2012. – Вип. 42, ч. ІІ. – С. 238-242 . 2. Кириченко А. М. Динаміка рухомої платформи верстата паралельної структури з незамкненими гвинтовими приводами зміни довжини штанг / А. М. Кириченко // Технологічні комплекси. – Луцьк : Вид-во ЛНТУ, 2013. – № 1(7). – С. 146-150.
-
10.
Молчанов Петро Олександрович
1986
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Міністерство освіти і науки України, старший викладач кафедри обладнання нафтових і газовихпромислів
Кандидат технічних наук, 05.05.02, 2012 р.
05.05.02
1. Маслов О.Г. Дослідження характеру горизонтально направлених коливань касетної установки / О.Г. Маслов, П.О. Молчанов, М.П. Нестеренко // Зб. наук. праць Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка (галузеве машинобудування, будівництво). – Полтава: ПНТУ, 2013. – Вип. 1 (36). – С. 454 – 463. 2. Молчанов, П.А. Динамические характеристики колебаний перегородки кассетной установки / П.А. Молчанов, Н. П. Нестеренко, В.Н. Чередников,// Зб. наук. праць «Системи управління, навігації і зв’язку» Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. – Полтава: ПНТУ, 2013. – Вип. 1 (25). С 40 – 43. 3. Молчанов П.О. Вивчення коливань активного робочого органа касетної установки та їх динамічних характеристик / П.О. Молчанов, М.П. Нестеренко, В. М. Чередніков // Зб. наук. праць Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка (галузеве машинобудування, будівництво). – Полтава: ПНТУ, 2013. – Вип. 1 (36). – С. 272 – 283.
-
11.
Нестеренко Микола Петрович
1957
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Міністерство освіти і науки України, декан будівельного факультету, професор кафедри будівельних машин і обладнання
Доктор технічних наук, 05.05.02, 2013 р.
Доцент кафедри будівельних машин і обладнання, 1995 р.
05.05.02
1.Нестеренко М.П. Дослідження робочого режиму віброплощадки з вимушеними крутильними коливаннями при формуванні ребристих плит покриттів і плит перекриттів / М.П. Нестеренко // Зб. наук. праць (Галузеве машинобудування, будівництво). – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – №1(31). – С. 157 – 163. 2. Нестеренко М.П. Дослідження зміни коефіцієнта приєднаної маси цементобетонної суміші при горизонтальних коливаннях залежно від її властивостей та умов формування виробів / М.П. Нестеренко // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА – ХОТВ АБУ, 2010. – № 61. – С 184 – 191. 3. Нестеренко М.П. Дослідження взаємодії днища форми з ушільнюваним середовищем при дії горизонтально направленої складової просторових коливань віброплощадки / М.П. Нестеренко // Техніка будівництва. – К.: АБУ – КНУБА, – 2012. – № 27. – С. 26 – 31.
-
12.
Саленко Юлія Сергіївна
1975
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Міністерство освіти і науки України, професор кафедри конструювання машин та технологічного обладнання
Доктор технічних наук, 05.05.02, 2013 р.
професор кафедри конструювання машин та технологічного обладнання, 2015 р.
05.05.02
1. Саленко Ю.С. Горизонтальные бетоносмесители принудительного действия: монография / Ю.С. Саленко // Кременчук: ТОВ «Кременчуцька міська друкарня», 2013. – 218 с. 2. Маслов А.Г. Вибрационные машины и процессы в дорожно-строительном производстве: монография / А.Г. Маслов, Ю.С. Саленко // Кременчуг: изд. ЧП Щербатых А.В., 2014. – 264 с. 3. Маслов А.Г. Вибрационные машины для приготовления и уплотнения бетонных смесей: монография / А.Г. Маслов, А.Ф. Иткин, Ю.С. Саленко // Кременчуг: изд. ЧП Щербатых А.В., 2014. – 324 с. 4. Саленко Ю.С. Исследование про-цесса взаимодействия вибрационной заслонки бетоносмесителя с обрабаты-ваемой средой // Вісник Кременчуцько-го національного університету імені Михайла Остроградського. – Кремен-чук: КрНУ, 2013. – Вип. 3/2013 (80). – С. 148–152.
-
13.
Сівко Володимир Йосипович
1939
Київський національний університет будівництва і архітектури, Міністерство освіти і науки України, професор кафедри машин і обладнання технологічних процесів
Доктор технічних наук, 05.05.02, 1991р.
професор кафедри експлуатації і ремонту будівельних машин, 1993 р.
05.05.02
1 Сівко В.Й. Оцінка впливу робочого середовища на режими коливань вібраційних машин / В.Й. Сівко, М.П. Кузьмінець // Науково-технічний журнал «Теорія і практика будівництва». Київ: КНУБА, 2012, вип. 10. – С. 3 – 5. 2. Сівко В.Й., Кузьмінець М.П. Методика розрахунку напружено-деформованого стану взаємодії віброформувальної установки з робочим середовищем / В.Й. Сівко, М.П. Кузьмінець // Науково-технічний журнал «Техніка будівництва». Київ: КНУБА, 2012, вип. 29. – С. 39 – 44. 3. Сівко В.Й., Динамічна математична модель робочого процесу формування залізобетонних виробів / / В.Й. Сівко, М.П. Кузьмінець // Науково-технічний журнал «Техніка будівництва». Київ: КНУБА, 2012, вип. 28. – С. 41 – 45.
-
14.
Сокур Микола Іванович
1939
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Міністерство освіти і науки України, завідувач кафедри маркетингу
Доктор технічних наук, 05.05.06, 1997 р.
Професор по кафедрі маркетингу, 2004 р.
05.05.02
1.Божик Д.П. Сокур Н.И., Маслов А.Г. и др./ Дробильное оборудование для производства строительных материалов: монография / Белгород: Издательство ЗАО «Белгородская областная типография», 2014. – 212 с. 2. Сокур М. І., Сокур Л. М./ Інноваційна технологія дроблення магнетитових кварцитів в полі відцентрових сил та її вплив на ефективність рудопідготовки // Вісник Національного технічного університету «ХПІ» Збірник наукових праць. Серія: хімія, хімічна технологія та екологія. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2013. - № 57 (1030). – 115-120. 3. Сокур Н. И., Сокур Л. М., Сокур И.Н./ Испытания центробежной дробилки ЦД-50 в полупромышленных условиях // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: хімія, хімічна т ехнологія та екологія.-Х.: НТУ «ХПІ».-2012
-
15.
Федотьєв Андрій Миколайович
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Міністерство освіти і науки України, доцент кафедри процесів і обладнання механічної та фізико-технічної обробки
Кандидат технічних наук, 05.03.01, 2003 р.
Доцент кафедри процесів і обладнання механічної та фізико-технічної обробки, 2005 р.
05.03.01
1. 1. Федотьев А.Н., Саленко А,Ф. и др.. перспективные технологии в произ-водстве бурового и режущего инст-румента// Journal of the Technical Uni-versity of Gabrovo. – vol.42, 2011 pp.39-45. 2. Федотьев А.М., Костюнін М.В., Саленко О.Ф. дослідження взаємодії одиничного абразивного зерна із поверхнею оброблюваного твердого сплаву// Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент – техника и технология его изготовления и применения // Збірник наукових праць. – № 14, 2011. С. 471-476. 3. Федотьєв А.М., Миронов Я.В. Розробка теоретичних засад комбінованої лазерно-лезової обробки сталей аустенітного класу// Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Вип. 129/2012. Серія: Машиноприладобудування та транспорт. — Севастополь, 2012. – С. 253-258.
-
 

KrNU © 2018