Головна КрНУ>Центр підвищення кваліфікації та професійної адаптації


Центр підвищення кваліфікації та професійної адаптації

 

СЕКТОР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Підвищення кваліфікації в ЦПКПА проводиться з урахуванням основних вимог Конституції України, Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність", постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. № 800 "Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників", згідно з Положенням про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів на підприємствах, в організаціях, наукових установах і навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України № 48 від 24.01.13 р., Положенням про професійне навчання кадрів на виробництві, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України № 127/151 від 26.03.01 р. (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики № 92/147 від 03.03.2008 р., Наказами Міністерства соціальної політики № 218/475 від 18.04.2012 р., № 34/33 від 15.01.2018 р.), інших нормативно-правових актів.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти підвищують свою кваліфікацію не рідше одного разу на п'ять років (не менше, ніж шість кредитів ЄКТС).

Педагогічні й науково-педагогічні працівники закладу загальної середньої та фахової передвищої освіти відповідно до Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про фахову передвищу освіту" зобов'язані підвищувати кваліфікацію не рідше одного разу на п'ять років, а також щороку (не менше, ніж 150 годин на п'ять років).

Загальний обсяг підвищення кваліфікації педагогічного працівника дошкільного, позашкільного закладу освіти не може бути менше, ніж 120 годин на п'ять років.

Форми підвищення кваліфікації: інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева), дуальна, на робочому місці, на виробництві тощо. Форми підвищення кваліфікації можуть поєднуватися.

Види підвищення кваліфікації:
- навчання за програмою підвищення кваліфікації;
- стажування;
- участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах передбачає комплексне вивчення сучасних та актуальних проблем галузі освіти, нових актів законодавства, кращого вітчизняного та зарубіжного досвіду.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИКІВ ТА ФАХІВЦІВ ПІДПРИЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІЙ, УСТАНОВ

Довгострокове підвищення кваліфікації становить 108 академічних годин навчальної програми (три кредити ЕСТS): 72 години аудиторних і 36 годин самостійної навчальної роботи або в іншому співвідношенні в межах від однієї третини до двох третин загального обсягу академічних годин.

Періодичність довгострокового підвищення кваліфікації працівників установлюється не рідше, ніж раз на п'ять років.

Презентація "Підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників КрНУ 2022"

Доповідь "Організація і проходження підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників КрНУ у ЦПКПА"

Презентація "Підвищення кваліфікації педагогічних працівників у КрНУ"

Програми підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників

Калькуляція вартості підвищення кваліфікації

План-графік підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників у КрНУ
на 2023/24 н.р.


Перелік виданих документів про підвищення кваліфікації

Програми підвищення кваліфікації на базі КрНУ

Фото-галерея курсів підвищення кваліфікації