Головна> Неформальна та інформальна освіта
КрНУ


Неформальна та інформальна освіта

 

   Неформальна освіта - це освіта, яка здобувається, як правило, за освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій (Закон України «Про освіту»).

   Інформальна освіта (самоосвіта) – це освіта, яка передбачає самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей, зокрема під час повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю, родиною чи дозвіллям.

   Перезарахування результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті – це процес визнання в системі формальної освіти знань, умінь та інших компетентностей, набутих у неформальній чи інформальній освіті.

   Визнання закладом освіти результатів неформального та інформального навчання особи – це комплекс процедур, що встановлюють їх відповідність результатам навчання, передбаченим відповідною освітньою програмою (результатам навчання певних освітніх компонентів або програмним результатам навчання), або певному рівню освіти, за підсумками чого приймається рішення про можливість зарахування особі певних освітніх компонентів (складових освітніх компонентів) відповідної освітньої програми (у тому числі, в рамках її вибіркової складової).

   Порядок визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти у КрНУ

  Рекомендовані платформи для неформальної освіти:

Coursera включає понад 200 курсів з 33 університетів.

Udemy пропонує курси (деякі безкоштовні, деякі платні) з найрізноманітніших тем.

Udacity-курси охоплюють теми, які не тільки вчать вас писати код, а й дають хороші знання з математики, фізики і навіть у тому «Як побудувати стартап».

Codecademy орієнтований на веб-технології.

Prometheus – українська платформа масових відкритих онлайн-курсів.

EdX - це платформа для онлайн навчання з численними курсами, яка запрошує студентів вивчити нові навички.

КрНУ