Головна КрНУ > Якість освіти

Систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (внутрішня система забезпечення якості) в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського (далі - система) створено у відповідності до Закону України "Про вищу освіту", Закону України "Про освіту", Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 347 (далі - Ліцензійні умови), Статуту університету, Положення про організацію освітнього процесу в КрНУ, Правил внутрішнього розпорядку, Колективного договору а також відповідно до основних засад Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти ESG і Національного стандарту України "Системи управління якістю" ДСТУ ISO 9001:2015.

Система має на меті реалізацію місії Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського та Стратегічної програми розвитку КрНУ до 2025 року.