Головна КрНУ> Підрозділи
Навчальний відділ

Нормативні документи

Супроводження освітнього процесу

 1. Положення про організацію освітнього процесу в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського

 2. Порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (оскарження дій науково-педагогічних працівників, результатів контрольних заходів, інших видів конфліктних ситуацій)

 3. Вимоги щодо започаткування та провадження освітньої діяльності для осіб з особливими освітніми потребами у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського

 4. Організація заочної форми навчання в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського

 5. Порядок оформлення академічної відпустки в КрНУ

 6. Порядок визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти у КрНУ

 7. Порядок організації навчання здобувачів вищої освіти за індивідуальними графіками

 8. Положення про проведення поточного та семестрового контролю (освітнього ступеня бакалавра, магістра)

 9. Положення про формування та процедуру вибору навчальних дисциплін

 10. Порядок формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача вищої освіти у КрНУ

 11. Порядок ведення індивідуального навчального плану студента

 12. Перелік навчальних дисциплін за вибором студента

 13. Алгоритм перезарахування (визнання) результатів попереднього навчання

 14. Положення про практику

 15. Інструкція щодо визначення змісту та порядку заповнення індивідуального плану роботи викладача та її обліку  

 16. Порядок обліку, зберігання та виділення до знищення контрольних робіт і курсових проєктів (робіт)

 17. Норми часу 2024-2025 навчального року

 18. Порядок заповнення навчального плану

 19. Використання назв освітніх програм

 20. Перелік спеціальностей, спеціалізацій та кваліфікацій

 21. Аудиторний фонд

 22. Рекомендації щодо оформлення розділу "Організація освітнього процесу" стенда кафедри, деканату

 23. Порядок замовлення, видачі та обліку документів про вищу освіту та додатків до них, академічної довідки

 24. Положення про проведення атестації здобувачів вищої освіти в дистанційному режимі

 25. Алгоритм вибору дисциплін розділу "Навчальні дисципліни за вибором студента" навчальних планів, заповнення індивідуального навчального плану студента

 26. Затвердження освітньо-професійних (освітньо-наукових) програм, навчальних планів, переліку дисциплін вільного вибору освітніх ступенів "Бакалавр" і "Магістр", наукового ступеня "Доктор філософії"

 27. Порядок розрахунку підсумкової оцінки з дисципліни, що вивчалась протягом декількох семестрів

 28. Затвердження абревіатур назв інститутів та факультетів, кафедр, груп

 29. Про впровадження в дію критеріїв оцінювання та контролю знань студентів у кредитно-трансферній системі

 30. Порядок проведення літньої екзаменаційної сесії 2023/2024 н. р.


Графік освітнього процесу

Наказ № 143-1 від 24.08.2023 "Про затвердження графіків освітнього процесу на 2023-2024 н.p."

Наказ № 01-1 від 03.01.2024 "Про внесення змін до графіка освітнього процесу здобувачів усіх
рівнів вищої освіти та форм навчання на 2023-2024 н.р. "

Денна форма

Навчально-науковий інститут механічної інженерії, транспорту та природничих наук

Навчально-науковий інститут електричної інженерії та інформаційних технологій

Факультет економіки і управління

Факультет права, гуманітарних і соціальних наук

Заочна форма

Навчально-науковий інститут механічної інженерії, транспорту та природничих наук

Навчально-науковий інститут електричної інженерії та інформаційних технологій

Факультет економіки і управління

Факультет права , гуманітарних і соціальних наук

Організація роботи екзаменаційної комісії

Замовлення документів про освіту

Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про вищу освіту та додатків до них, академічної довідки.

Практична підготовка

Положення про проведення практики студентів

Закон України Про вищу освіту. Стаття 64. Працевлаштування випускників закладів вищої освіти

Інформація про проходження практики та сприяння працевлаштуванню